Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda's Raadscommissie
Agenda Raadscommissie
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie:Wonen, Werk en Recreatie
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Voorzitter:


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering voor een commissie.

Datum: 05/12/2021
Nummer:2021-04
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal

Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Spreekrecht voor toehoorders
03Vaststellen agenda.
04Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen). .
05Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 24 maart 2021.
06Actiepuntenlijst.
07Ingekomen stukken en mededelingen commissie.
08Lijst van ingekomen stukken raad.
0920210111 : Beschikbaar stellen krediet voor de buurtaanpak Marinebuurt.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(7 stukken ter inzage)
1020210114 : Vaststellen 5e herziening grondexploitatie Kickersbloem 3 d.d. Februari 2021.
- ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
1120210137 : Beschikbaar stellen krediet voor het stimuleren van huuders en huiseigenaren tot het nemen van kleine energiebesparende maatregelen in huis.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(5 stukken ter inzage)
1220210166 : Instemmen met verhoging bestaande krediet herinrichting van de Ravenseweg.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(6 stukken ter inzage)
1320210189 : Vaststellen van de RES (Regionale Energie Strategie).
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
1420210175 : Ontwerp bestemmingsplan "Manege Stal Flicka"
- ( Schop, P. ) - Opiniėrend

(4 stukken ter inzage)
1520210193 : Ontwerp bestemmingsplan Rijksstraatweg 247
- ( Schop, P. ) - Opiniėrend

(4 stukken ter inzage)
16Stand van zaken wijkbeheer.
17Sluiting.
De voorzitter,
namens deze,
de commissiegriffier,