Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda's Raadscommissie
Agenda Raadscommissie
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie:Wonen, Werk en Recreatie
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Voorzitter:


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering voor een commissie.

Datum: 11/27/2019
Nummer:2019-10
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal

Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Spreekrecht voor toehoorders.
03Vaststellen agenda.
04Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).
05Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 9 oktober 2019.
06Actiepuntenlijst.
07 Ingekomen stukken en mededelingen commissie.
08Lijst van ingekomen stukken raad.
0920190605 : Vaststellen het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) Oktober 2019.
- ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
1020190641 : Instemmen met het initiatiefvoorstel opt-in systeem reclamedrukwerk.
- ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(3 stukken ter inzage)
1120190643 : Instemmen met het verlenen van toestemming deelname Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam.
HAMERSTUK
- ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(5 stukken ter inzage)
1220190599 : Vaststellen wijziging grenzen bebouwde kom naar aanleiding van realisatie bedrijventerrein Kickersbloem 3.
HAMERSTUK
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(7 stukken ter inzage)
1320190583 : Regionale Energiestrategie
- ( Schop, P. ) - OpiniŽrend

(4 stukken ter inzage)
14Stand van zaken wijkbeheer.
15Sluiting.
De voorzitter,
namens deze,
de commissiegriffier,