Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluitenlijst Commissie
Besluitenlijst Raadscommissie
Nummer: 2021-05
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie: Wonen, Werk en Recreatie
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Datum: 06/16/2021
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal
Aanwezigen: R.M. Slavenburg (Voorzitter), M.H.C. Bakker-Mantjes, D. Dankaart, J.H. Hoge, H. de Jong, B.G. Kamphuis, K.E. Kamphuis, E.S. Noordzij, B. Verschoor, E.B. Weeder, H. Westbroek, J.S. Bakker, A.P. van den Ouden, N.M.A. Schnocks-Kriek, P. Schop (wethouder), A.J. Spoon (wethouder)
Afwezigen: M. Kromhout, R. van Spronsen, E.E. Hoenderkamp, E.P. van Son
Secretaris:M. Hoek (commissiegriffier)
Nr.Onderwerp / Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Mevrouw Hoenderkamp(D66) wordt vervangen door de heer Bakker (D66), De heer Kromhout (IBH) wordt vervangen door de heer Noordzij (IBH), de heer Van Spronsen (IBH) wordt vervangen door de heer B.Kamphuis (IBH).
De heer Van Son (VVD) heeft zich afgemeld
02

Spreekrecht voor toehoorders


Er zijn geen insprekers.
03

Vaststellen agenda.


Er wordt een besloten deel aangevraagd betreffende agendapunt 12 door de fractie D66
De agenda wordt verder conform vastgesteld
04

Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders.


Wethouder Spoon heeft een mededeling over de hoeveelheid leegstaande woningen van Maasdelta.
Wethouder Spoon geeft aan dat Maasdelta een inhaalslag heeft gemaakt. De cijfers van leegstand zijn aan het dalen. Er is wel een nieuwe factor bij gekomen wat voor vertraging zorgt. Dit betreft wanneer er een aannemer bezig is er geen bezichtigingen mogen zijn.

Wethouder Schop geeft stand van zaken van de Amnesty Internationallaan, de lantaarnpalen, verkeersveiligheid, fietsverkeer en de wens voor een rotonde. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen wordt de aanleg van de Largas rotonde uitgesteld.
Hiernaast deelt wethouder Schop mee dat er met het waterschap en de buurgemeente overeenstemming is gekomen voor een vrachtwagenverbod zonder bestemming voor Oudenhoorn.

Naar aanleiding van de mededelingen betreffende de Amnesty Internationallaan worden er enkele vragen gesteld door de commissie:
De heer Westbroek over de fietsrichting van de jeugd en de donkere kant van het fietspad verlichten. Wethouder Schop geeft aan dat het kwestie van investeren is en iedereen wijzen op de fietsrichting en tijdelijk wellicht handhaving. Er zal daarnaast zeker gekeken worden naar de verlichting aan de donkere kant.
De heer Kamphuis geeft aan dat bij het kanaal van Voorne bij de nieuwe brug na het ongeval nog steeds een kapotte lantaarnpaal staat. Wethouder Schop zal hier werk van maken om dit op te lossen.
De heer Dankaart geeft aan dat er wel tijdelijke voorzieningen moeten komen tot het probleem van de levering van de lantaarnpalen is opgelost.

Daarnaast vraagt de heer Dankaart om van de extra tijd betreffende de windturbines gebruik te maken om het participatietraject goed over te doen.
De heer de Jong vraagt naar de lichtkranten, zijn de wisselaggregaten die erbij staan tijdelijk of is dit definitief. Wethouder Schop zegt toe hier schriftelijk op terug te komen.
05

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 12 mei 2021.


De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
06

Actiepuntenlijst.


Er zijn geen actiepunten.
07

Ingekomen stukken en mededelingen commissie.


De heer Weeder (VVD) stelt een vraag over punt 2. Dit wordt gepresenteerd als een bouwsteen voor de omgevingsvisie en de heer Weeder (VVD) vraagt zich af die nog in de commissie besproken wordt.
Wethouder Schop geeft aan dat dit inderdaad nog in de commissie besproken wordt.
De heer Bakker (D66) stelt een vraag over punt 1. Hoe hoog zijn de kosten en zijn de kosten nog te verhalen op Nissewaard.
Wethouder Schop geeft aan dat kosten niet verhaald kunnen worden. Wat de exacte planologische kosten zijn zal de wethouder nog uitzoeken.
08

Lijst van ingekomen stukken raad.


Er zijn geen vragen en/of opmerkingen betreffende de lijst van ingekomen stukken raad.
09

20210287 : Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van het aanleggen van twee padelbanen met toebehoren bij Tennisclub De Kooistee. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie WWR acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
10

20210215 : Beschikbaar stellen krediet voor de realisatie van verkeersmaatregelen op het traject Tolweg- Oostdijk tot de Moriaanseweg Oost. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Wethouder Schop geeft aan dat de smiley zal worden opgehangen en zal doorgeven aan de burgemeester om in het overleg met de politie in te zetten op extra controle.
De commissie WWR acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
11

20210275 : Vaststellen van de actualisatie Bodemkwaliteitskaarten (BKK en PFAS) en addendum bodemnota. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie WWR acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
12

20210290 : Instemmen met onteigeningsprocedure Molshoek 4-5. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie WWR acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
13

Stand van zaken wijkbeheer.


Wethouder Schop informeert de commissie betreffende:
- wijkaanpak Marinebuurt;
- enquetes betreffend diverse speelplaatsen in Hellevoetsluis;
- Push en het weer oppakken van de werkzaamheden.

Wethouder Schop geeft aan dat sport heel belangrijk is voor iedereen. Mocht het financieel niet haalbaar zijn voor ouders dan is er de mogelijkheid om een aanvraag totaal kind pakket te doen bij de gemeente.
14

Sluiting.


Het openbare deel van de vergadering wordt gesloten
15

Sluiting.