Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluistenlijst Raad
Besluitenlijst Raad
Nummer: 2019-10
Type Vergadering:Raad
Openbaar / Besloten
Datum: 10/31/2019
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Aanwezigen: M.C. Junius (voorzitter), M.H.C. Bakker-Mantjes, D.C. Bäckhaus, A. van Ballegooijen, H.D. Boender, D.P. Bosgieter, D. Dankaart, E.R. van der Geest, K.J. de Graaff-van Lith, J.H. Hoge, H. de Jong, B.G. Kamphuis, K.E. Kamphuis, H. Kap, M. Kromhout, C.M. Meerman-van Benthem, E.S. Noordzij, U. Özogul-Basin, M. Peelen-Kamphuis, J.F. Reumkens, R.M. Slavenburg, R. van Spronsen, N.J. van Straaten, B. Verschoor, E.B. Weeder, H. Westbroek, M.P. den Brok-Swakhoven (wethouder), P. Schop (wethouder), A.J. Spoon (wethouder), J. van der Velde (wethouder)
Afwezigen:
Secretaris:griffier M.M. de Lange
Hamerstukken:; Lijst van ingekomen stukken. 2


Nr.Onderwerp /
Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Door de voorzitter wordt stilgestaan bij het overlijden van de heer J.W. de Leeuw van Weenen, oud raadslid.

Namens het college wordt aangekondigd dat er een mededeling in beslotenheid zal volgen.
02

Vaststellen agenda.


Met betrekking tot agendapunt 09 (20190641: Instemmen met het initiatiefvoorstel opt-in systeem reclamedrukwerk) wordt besloten om dit punt door te schuiven naar de eerstvolgende reguliere raadscylus waarbij het voorstel eerst in de commissievergadering wonen, werk en recreatie behandeld zal worden.
03

Hamerstukken: Agendapunt 07: Instemmen met de zienswijze op de 2e begrotingswijziging VRR 2019.


04

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 26 september 2019.


De besluitenlijst van de vergadering van 26 september 2019 wordt conform vastgesteld.
05

Lijst van ingekomen stukken.


Er wordt conform besloten betreffende de (aanvullende) lijst van ingekomen stukken.
06

20190488: Vaststellen van het toetsingskader Afwijkingen Kickersbloem 3.


Stemverklaring mevrouw B. Verschoor (GroenLinks): 'GroenLinks heeft tijdens de behandeling van het Kickersbloem-bestemmingsplan hier tegen gestemd. Nu krijgen wij een verruiming van de paspoorten waar met name het groen wordt ingeruild voor stenen naar onze mening en GroenLinks zal dan ook tegen deze verruiming stemmen'.

Stemverklaring de heer D. Dankaart (PvdA): 'Dit nieuwe toetsingskader zal leiden tot een compactere bebouwing, minder groen en in de ogen van de fractie PvdA daarmee ook een andere landschapsinvuling van het geheel. Uiteraard wordt dit gedaan, omdat de noodzaak er is om blijkbaar de kavelstukken te verkopen. Wij zien het dan ook dat wij zitten in een catch-22-situatie waar wij tegen zouden kunnen stemmen. Omdat wij in de situatie zitten dat het wel verkocht moet worden, zullen wij voor stemmen'.

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten met de aantekening dat de fractie GroenLinks heeft tegengestemd.
07

20190573: Instemmen met de zienswijze op de 2e begrotingswijziging VRR 2019. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
08

20190632: Ontslaan en benoemen in raadscommissies


Het stembureau bestaat uit: de heer E.R. van der Geest (VVD), mevrouw B. Verschoor (GroenLinks) en de heer H. Kap (IBH).

Er zijn 25 stembriefjes uitgebracht: met 24 stemmen voor akkoord en 1 stem voor niet akkoord wordt ingestemd met het ontslag van de heer B.G. Kamphuis als lid van de raadscommissie wonen, werk en recreatie en de benoeming van de heer B.G. Kamphuis als lid van de raadscommissie zorg, welzijn en onderwijs.
09

20190641: Instemmen met het initiatiefvoorstel opt-in systeem reclamedrukwerk


10

Begrotingswijzigingen.


Er zijn geen begrotingswijzigingen.
11

Rondvraag.


Er zijn geen vragen.
12

Sluiting.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Hellevoetsluis in zijn openbare vergadering van 12 december 2019.

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

[DIV]; [Commissiesecr]; [Achterdeur]*