Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluistenlijst Raad
Besluitenlijst Raad
Nummer: 2019-03
Type Vergadering:Raad
Openbaar / Besloten
Datum: 03/07/2019
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Aanwezigen: J.F. Reumkens (plv. voorzitter), M.H.C. Bakker-Mantjes, D.C. Bšckhaus, A. van Ballegooijen, H.D. Boender, D.P. Bosgieter, D. Dankaart, E.R. van der Geest, K.J. de Graaff-van Lith, H. de Jong, B.G. Kamphuis, K.E. Kamphuis, H. Kap, M. Kromhout, C.M. Meerman-van Benthem, E.S. Noordzij, U. ÷zogul-Basin, M. Peelen-Kamphuis, R.M. Slavenburg, A.J. Spoon, R. van Spronsen, N.J. van Straaten, B. Verschoor, E.B. Weeder, H. Westbroek, M.P. den Brok-Swakhoven (wethouder), P. Schop (wethouder), A.J. Spoon (wethouder), J. van der Velde (wethouder)
Afwezigen: M.C. Junius (voorzitter), C. van der Sande-de Groot
Secretaris:griffier M.M. de Lange
Vaststellen agenda.; Lijst van ingekomen stukken. 2


Nr.Onderwerp /
Besluit
01

Opening en mededelingen.


Bij afwezigheid van de voorzitter opent de plaatsvervangend voorzitter de vergadering en heet een ieder welkom. Ook de gasten van de raad worden bijzonder welkom geheten.
Er is een afmelding ontvangen van mevrouw C. van der Sande-de Groot (CDA).
02

Vaststellen agenda.


De agenda wordt conform vastgesteld.
03

Hamerstukken: agendapunt 06: Vaststellen Auditplan 2019 gemeente Hellevoetsluis en verstrekken opdracht aan accountant voor controle jaarrekening 2019. agendapunt 07: Vaststellen van de verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019. agendapunt 08: Vaststellen verordening basisregistratie personen gemeente Hellevoetsluis 2019. agendapunt 12: Beschikbaar stellen aanvullend krediet ten behoeve van winkelcentrum De Struytse Hoeck.


04

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 24 januari 2019.


De besluitenlijst van de vergadering van 24 januari 2019 wordt conform vastgesteld.
05

Lijst van ingekomen stukken.


De lijst van ingekomen stukken wordt conform vastgesteld.
06

20190052: Vaststellen auditplan 2019 gemeente Hellevoetsluis en verstrekken opdracht aan accountant voor controle jaarrekening 2019. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
07

20190086: Vaststellen van de verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
08

20190006: Vaststellen verordening basisregistratie personen gemeente Hellevoetsluis 2019. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
09

20190018: Vaststellen Verordening Starterslening Hellevoetsluis 2019 en beschikbaar stellen krediet Starterslening.


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
10

20190047: Instemmen met toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Syntrophos.


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.

Door de raad wordt aangegeven dat de amendementen 'ICT' (d.d. 26 oktober 2017) en 'Dekking controleur/adviseur ICT' (d.d. 9 november 2017) hierbij zijn ingetrokken.
11

20190015: Beschikbaar stellen krediet herinrichting perceel De Ploegschaar 13-15.


De fractie VVD dient een amendement in.
Amendement De Ploegschaar 13-15 (A1) luidt als volgt:
"De gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 7 maart 2019,
ter behandeling van agendapunt 11 (20190015) over het beschikbaar stellen krediet herinrichting perceel De Ploegschaar 13-15.

Overwegende dat:
∑ bij de begroting van 2018 reeds € 300.000 beschikbaar is gesteld voor sloop- en nieuwbouw van De Ploegschaar;
∑ het voorliggend raadsvoorstel beoogt € 250.000 beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de buitenruimte bij De Ploegschaar 13-15;
∑ tijdens de ZWO commissievergadering van 14 februari 2019 uitvoerig is gesproken over de uitvoering van het plan;
∑ het college van burgemeester en wethouders op 28 februari 2019 een memo heeft gestuurd, waarin de verbeteropgave van het perceel De Ploegschaar 13-15 samen met de buurt wordt ingevuld via de buurtaanpak+;
∑ hiervoor met een taakstellend totaalbudget van € 550.000 wordt gewerkt voor de ontmoetingsruimte en de buitenruimte;

Constateert dat:
∑ de raad zowel een kaderstellende- als een controlerende taak heeft ten opzichte van het college;
∑ de door het college aan de raad verstrekte stukken kaders bevatten voor de buurtaanpak+ en voor de uitwerking van de plannen met belanghebbenden;
∑ de kaders van de buurtaanpak+ niet vastliggen in het voorliggend raadsbesluit;
∑ er vanuit de volksvertegenwoordigende- en controlerende rol duidelijkheid moet zijn in de plan- en uitvoeringsfase.

Besluit:
de tekst van het raadsbesluit als volgt te wijzigen:
1) een krediet van € 250.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de herinrichting van het perceel De Ploegschaar 13-15;
2) voor de uitwerking van verbeterlocatie De Ploegschaar 13-15 de volgende kaders vast te stellen:
a. een taakstellend budget van € 550.000;
b. de realisatie van een functionele ontmoetingsruimte gebaseerd op het model van een buurtkamer, bedoeld voor ontmoeting door en voor de buurt/wijk;
c. een multifunctionele accommodatie, die voor verschillende doeleinden op verschillende momenten en door verschillende gebruikers gebruikt kan worden;
d. een ontmoetingsruimte die geen eigen ruimtes voor de huidige gebruikers kent;
e. het exploitatierisico beheersbaar te houden;
f. een aanzienlijke kwaliteitsimpuls voor de buitenruimte, waarbij mogelijkheden voor meer groen, ontmoeting, sport en spel en klimaatadaptatie centraal staan. Aangevuld met de wensen vanuit de buurt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Getekend,
Fractie VVD, de heer E. van der Geest"

Mevrouw Meerman (CDA) dient een amendement in namens de fracties CDA, PvdA, IBH en GroenLinks.
Amendement Ploegschaar (A2) luidt als volgt:
De raad van de gemeente Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 7 maart 2019, sprekend over het agendapunt 20190015: Beschikbaar stellen krediet herinrichting perceel De Ploegschaar 13-15,

Overwegende dat:
- bij de begroting van 2018 reeds € 300.000 beschikbaar is gesteld voor sloop- en nieuwbouw van De Ploegschaar;
- het voorliggend raadsvoorstel beoogt € 250.000 beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de buitenruimte bij De Ploegschaar 13-15;
- tijdens de ZWO commissievergadering van 14 februari 2019 uitvoerig is gesproken over de uitvoering van het plan;
- het college van burgemeester en wethouders op 28 februari 2019 een memo heeft gestuurd, waarin de integrale herinrichting van het perceel De Ploegschaar 13- 15 samen met de buurt wordt ingevuld via de buurtaanpak+;

Constaterende dat:
- de door het college aan de raad verstrekte stukken kaders bevatten voor de buurtaanpak+ en voor de uitwerking van de plannen met belanghebbenden;
- de kaders van de buurtaanpak+ niet vastliggen in het voorliggend raadsbesluit;

Van mening zijnde dat:
- de kaders door het college voorgesteld niet volledig overeenkomen met hetgeen tijdens de commissievergadering van ZWO als richting is aangegeven

Besluit:
de tekst van het raadsbesluit als volgt te wijzigen:
1) een krediet van € 250.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de herinrichting van het perceel De Ploegschaar 13-15;
2) voor de uitwerking van de integrale verbeteropgave van perceel De Ploegschaar 13-15 de volgende kaders vast te stellen:
• een richtinggevend budget van €550.000,--;
• de realisatie van een functionele ontmoetingsruimte gebaseerd op het model van een buurtkamer, bedoeld voor ontmoeting door en voor de buurt/wijk;
• een multifunctionele accommodatie, die voor verschillende doeleinden op verschillende momenten en door verschillende gebruikers gebruikt kan worden;
• een gebouw met voldoende functionaliteit, flexibel (met schuifwanden of panelen) en voldoende ruimte voor de verschillende activiteiten, te denken valt aan 300m2; er zijn voor de gebruikers geen vaste, eigen ruimtes meer;
• het exploitatierisico beheersbaar houden. Een groter pand zorgt voor een hogere jaarlijkse exploitatie die (vooralsnog) grotendeels ten laste van de gemeente komt;
• onderzoek doen naar alternatieve bouwmaterialen, zoals houtstapelbouw of houtskeletbouw; dit soort bouw drukt de bouwkosten en de exploitatiekosten, aangezien dit soort bouw energiezuinig is.
• een aanzienlijke kwaliteitsimpuls voor de buitenruimte, waarbij mogelijkheden voor meer groen, ontmoeting, sport en spel en klimaatadaptatie centraal staan. Aangevuld met de wensen vanuit de buurt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Getekend,
Fractie CDA: C.M. Meerman-van Benthem
Fractie PvdA: D. Dankaart
Fractie IBH: U. ÷zogul-Basin
Fractie GroenLinks: N.J. van Straaten"

Zonder hoofdelijke stemming wordt amendement A1 verworpen (de fracties VVD en D66 hebben voorgestemd en de fracties IBH, CDA, PvdA en GroenLinks hebben tegengestemd).
Zonder hoofdelijke stemming wordt amendement A2 aangenomen, met de aantekening dat de fracties VVD en D66 hebben tegengestemd.

Stemverklaring de heer Van der Geest (VVD): "Laat helder zijn dat de VVD-fractie ook voor de ontwikkeling van een mooi buurtcentrum in de Ploegschaar is. Wij denken dat de wijk het nodig heeft en vinden het een goede zaak dat de ontwikkeling in gang wordt gezet. Alleen het raadsbesluit is nu zodanig veranderd dat wij onze taakstellende functie niet meer kunnen vervullen en zullen om die reden niet instemmen".

Stemverklaring mevrouw Bakker-Mantjes (fractie D66): "Het voorstel zoals het er lag, daar was de fractie D66 in meegegaan. Het is nu zover veranderd dat ik aansluit bij de heer Van der Geest en kan hierin niet meegaan".

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten, met de aantekening dat de fracties VVD en D66 hebben tegengestemd.
12

20190012: Beschikbaar stellen aanvullend krediet ten behoeve van winkelcentrum De Struytse Hoeck. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
13

20190104: Aanwijzen lid van de rekeningcommissie Metropoolregio Rotterdam Den Haag


Het stembureau bestaat uit: de heer Weeder (VVD), mevrouw Bakker-Mantjes (VVD) en de heer N.J. van Straaten (GroenLinks).

Er worden 24 stemmen uitgebracht. Met 24 stemmen voor akkoord wordt ingestemd met het aanwijzen van de heer H. Westbroek als lid van de rekeningcommissie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
14

Begrotingswijzigingen.


Er zijn geen begrotingswijzigingen.
15

Rondvraag.


Er zijn geen vragen.
16

Sluiting.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Hellevoetsluis in zijn openbare vergadering van 18 april 2019.

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

[DIV]; [Commissiesecr]; [Achterdeur]*