Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluitenlijst Commissie
Besluitenlijst Raadscommissie
Nummer: 2020-06
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie: Wonen, Werk en Recreatie
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Datum: 09/09/2020
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Aanwezigen: R.M. Slavenburg (Voorzitter), M.H.C. Bakker-Mantjes, H.D. Boender, D. Dankaart, H. de Jong, K.E. Kamphuis, H. Kap, M. Kromhout, E.S. Noordzij, J.F. Reumkens, R. van Spronsen, B. Verschoor, E.B. Weeder, J.S. Bakker, J.J.C. Diependaal, N.M.A. Schnocks-Kriek, P. Schop (wethouder), A.J. Spoon (wethouder)
Afwezigen: B.G. Kamphuis
Secretaris:M. Hoek (commissiegriffier)
Nr.Onderwerp / Besluit
01

Opening en mededelingen


De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Er is een afmelding ontvangen van de heer Kamphuis (IBH).
02

Spreekrecht voor toehoorders


Er zijn een tweetal inspreekteksten betreffende agendapunt 10: Concept Regionale Energie Strategie regio Rotterdam-Den Haag.
De teksten zullen voorgelezen worden bij agendapunt 10.
03

Vastellen agenda


De heer Bakker geeft aan dat er weer veel vertrouwelijke stukken zijn. Er zijn ook stukken die vertrouwelijk staan betreffen de RES die op de RES website gewoon openbaar staan.
De voorzitter geeft aan dit mee te nemen naar het volgende overleg met de griffie.
04

Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).


Wethouder Schop geeft aan dat de afvalstoffenheffing fors omhoog moet in Hellevoetsluis, net als in groot deel van de rest van Nederland door de hogere kosten en het niet meer krijgen van vergoeding voor textiel.
Hiernaast geeft wethouder Schop aan dat begin oktober de officiŽle opening zal zijn van het nieuwe zwembad en op vrijdag 11 september zal de starthandeling zijn voor de bouw van het nieuw medisch centrum.

Wethouder Spoon geeft aan dat op 29 september een webinar is met betrekking tot plan om van het Haringvliet een nationaal park te maken.

mevrouw Bakker(D66) stelt een vraag over de coronatesten. Is de wethouder op de hoogte dat dit niet op kort termijn kan en mensen ver weg moeten hiervoor.
Wethouder van de Velde, hier contact over gezocht maar nog geen antwoord op van de GGD. De commissie krijgt hier schriftelijk antwoord op.
05

Actiepuntenlijst.


Punt WWR, hier wordt aan gewerkt.
Punt ZWO, blijft staan.
06

Ingekomen stukken en mededelingen commissie.


Betreffende punt 2: Deelbesluit Wob-verzoek Citta Romana. De heer De Jong(VVD) vraag waarom dit op de lijst van ingekomen stukken staat.
Wethouder Spoon gaat hier achteraan, hier krijgt de commissie schriftelijk antwoord op.

De heer Dankaart(PvdA) geeft aan voor de volgende commissievergadering een belegstukje aan te leveren betreffende de GGD Gezondheidsmonitor Jeugd 2019. De vraag van mevrouw Diependaal over de jeugd zal dan gelijk meegenomen worden.
07

Lijst van ingekomen stukken raad.


De lijst van ingekomen stukken raad wordt conform vastgesteld.
08

20200274 : Vaststellen van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2020 (Wmo 2020). - ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Wethouder Van der Velde zegt toe:
- de redactionele fouten in het stuk er uit te halen;
- de handreiking Sporthulpmiddelen nog te laten bestuderen en komt daar nog op terug;

Alle fracties staan positief tegenover de actie ‘Raden in verzet’ De heer Reumkens (IBH) zal een motie voorbereiden om als raad collectief mee te doen aan deze actie.
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeleing in de raad als bespreekstuk.
09

20200428 : Beschikbaar stellen van krediet voor Mobiliteitsmanagementprogramma Voorne Putten - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie WWR acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
10

20200454 : Concept Regionale Energie Strategie regio Rotterdam- Den Haag. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie WWR acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
11

20200463 : Beschikbaar stellen krediet betreffende kavel 38 Kickersbloem 3 - ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Wethouder Schop geeft aan dat dit stuk regionaal is dus van heel Voorne Putten.
Alle voorstellen tot aanpassingen graag via moties daardoor.
Wethouder Schop zegt toe:
- zijn bezorgdheid te uiten bij de bespreking regionaal;
- om meer informatie betreffende vierpolders te vragen aan betreffende wethouder;
- voorbeeldmoties toe te sturen;
- de insprekers schriftelijk te beantwoorden, de commissie krijgt hier een afschrift van.

De commissie WWR acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
12

Stand van zaken wijkbeheer.


Er zijn geen mededelingen.
13

Sluiting.


De voorzitter sluit de vergadering.
14

Sluiting.