Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluitenlijst Commissie
Besluitenlijst Raadscommissie
Nummer: 2022-02
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie: Zorg Welzijn en Onderwijs
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Datum: 03/07/2022
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Aanwezigen: H. Westbroek (Voorzitter), M.H.C. Bakker-Mantjes, D.C. Bäckhaus, H.D. Boender, D. Dankaart, M. Peelen-Kamphuis, J.F. Reumkens, B. Verschoor, J.S. Bakker, J.J.C. Diependaal, A.P. van den Ouden, N.M.A. Schnocks-Kriek, M.C. Junius (burgemeester), M.P. den Brok-Swakhoven (wethouder)
Afwezigen: B.G. Kamphuis, C.M. Meerman-van Benthem, U. Özogul-Basin, R.M. Slavenburg, L.A. Troost-Kengen, J. van der Velde (wethouder)
Secretaris:I.N. Mikhalap (commissiegriffier)
Nr.Onderwerp / Besluit
01

Opening en mededelingen.


Met kennisgeving zijn afwezig: U. Özoğul-Basin (IBH), B.G. Kamphuis(IBH), C.M. Meerman-van Benthem (CDA), L.A. Troost-Kengen (VVD), R.M. Slavenburg (VVD) en H. van der Velde (wethouder)

Portefeuillehouder/wethouder Hans van der Velde is verhinderd en wordt vervangen door wethouder Margriet den Brok. Burgemeester Junius is vanavond ook aanwezig.

Mevrouw Diependaal (CDA) stelt naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne voor dat de commissieleden hun presentiegeld van vanavond doneren via giro 555. De fracties kunnen dat ook individueel regelen. Zij zal dit verder coördineren.
Mevrouw Junius deelt mee dat er net zoals bij alle andere gemeenten in Nederland op 12 maart een manifestatie zal plaatsvinden om stil te staan bij de situatie in Oekraïne en daarbij aandacht te vragen voor de vrede. Iedereen is as zaterdag 12 maart om 13.30 u achter het Prinsenhuis daarvoor van harte uitgenodigd.
02

Spreekrecht voor toehoorders


Er zijn geen insprekers.
03

Vaststellen agenda.


Mevrouw Boender (VVD) vraagt om agendapunt 13. “Reactie op rapport kinderombudsman” vanwege de afwezigheid van de heer Slavenburg (VVD) te verplaatsen naar de volgende vergadering.
De commissie ZWO gaat hiermee akkoord.

Verder wordt de agenda conform vastgesteld.
04

Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).


Wethouder den Brok heeft twee mededelingen te weten:

Stand van zaken ontwikkelingen Fortresse Holland:
Het oorspronkelijke plan van Fortresse Holland was de fusie van het Droogdok, de Buffel en het stadsmuseum. De Buffel deed uiteindelijk niet mee vanwege het eigenaarschap. Alle partijen willen nog steeds een goede samenwerking.
De Buffel wil alleen nu nog niet een juridische fusie. Het Droogdok en standsmuseum gaan half mei wel juridisch fuseren.

Hellevoetsluis maakt onderdeel uit van een nieuwe erfgoedlijn die is uitgebreid met de Hoeksche Waard. Fortresse is boegbeeld van de nieuwe erfgoedlijn. In Hellevoetsluis hebben we hier ook nog een geschenkwoning in het kader van de watersnoodramp.
Zij zal de brochure hierover bij de komende raadsvergadering uitdelen.

De heer Dankaart (PvdA) stelt voor om naar aanleiding van de memo Sociaal Domein Herfst 2021 een presentatie te vragen met meer uitleg waarom kinderen/jongeren in coronatijd sociaal emotioneel belast zijn geraakt.
De griffie wordt gevraagd een presentatie te regelen.
05

Vaststellen van de besluitenlijst: de besluitenlijst van de gecombineerde ZWO/WWR/AZM vergadering van 12 januari wordt in AZM vastgesteld.


De besluitenlijst van de gecombineerde ZWO/WWR/AZM vergadering van 12 januari 2022 wordt in de commissie AZM van 9 maart 2022 vastgesteld.
06

Actiepuntenlijst.


Er zijn geen actiepunten.
07

Ingekomen stukken en mededelingen commissie.


Mevrouw Verschoor (GL) zal haar vraag over de PUSH beschikking van 2022 in relatie tot die van de Klinker via de griffie stellen. Wethouder Den Brok kan hierop nu geen antwoord geven.
08

Lijst van ingekomen stukken raad.


De lijst van ingekomen stukken raad wordt door de commissie voor kennisgeving aangenomen.
09

20220002 : Instemmen met de wijziging van de governance van de GRJR conform wijzigingsbesluit "Tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond" HAMERSTUK - ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Namens wethouder den Brok wordt door de ambtelijke ondersteuning op de vragen van de heer Dankaart (PvdA) aangegeven dat het directeurenoverleg wordt bemand door de directeuren en de afdelingshoofden
van de 15 deelnemende gemeenten van de GRJR en dat er geen vermindering van de bevoegdheden of vermindering van besluitvaardigheid bij het Algemeen bestuur of dagelijks bestuur is met instemming van het directeurenoverleg.

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
10

20220004 : Kennisnemen van de concept kadernota GRJR 2023 en definitieve begrotingswijziging 2021. HAMERSTUK - ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Mevrouw Den Brok komt nog schriftelijk terug op de vraag van de heer Reumkens (IBH) of de bijraming voor de begroting 2022 niet een tekort oplevert.

Op de vragen van mevrouw Boender (VVD) wordt aangegeven dat de zienswijze sinds de afgelopen twee jaar zowel met de buurgemeenten, maar ook met Goeree-Overflakkee wordt afgestemd en dat de begroting 2023 zowel voor Hellevoetsluis als voor Brielle en Westvoorne op dezelfde manier wordt gemaakt.

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
11

20220026 : Vaststellen verordening jeugdhulp gemeente Hellevoetsluis 2022 - ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Mevrouw den Brok komt nog schriftelijk terug op de vraag van de heer Dankaart (PvdA) naar de criteria om al dan niet onderzoek te doen zoals gesteld in art 18 van de beleidsregels.

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
12

20220047 : Ophogen begroting voor zowel baten als lasten voor de aanpak Nationaal Programma Onderwijs - ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
13

20210657 : Reactie op rapport kinderombudsman Wie, Wat, Waar, Onder de loep gemeentelijke regelingen voor kinderen in armoede. (In overleg met de portefeuillehouder en op verzoek van de VVD fractie is dit stuk als opiniërend op de agenda geplaatst) - ( Velde. H. van der ) - Opiniërend


Dit agendapunt is in overleg met de portefeuillehouder en op verzoek van de VVD fractie verplaatst naar de volgende commissie van 4 april 2022.
14

20210563 : Memo Sociaal Domein herfst 2021 (geagendeerd op verzoek van fracties PvdA-GroenLinks). - ( Velde. H. van der ) - Opiniërend


Op 22 februari zijn er schriftelijke vragen van de fracties PvdA/GL inzake het Memo Sociaal Domein Herfst 2021 verstuurd. Eerder heeft de commissie kennis kunnen nemen van een beleg stuk en de toelichting daarop.
Er zal worden getracht de vragen van heer Dankaart (PvdA) na doorzending ervan voor de eerstvolgende vergadering te beantwoorden.

Dit agendapunt wordt, indien de beantwoording er dan is, doorgeschoven naar de vergadering van 4 april of naar een latere datum als de beantwoording er dan nog niet is.
15

Sluiting.


De voorzitter sluit de vergadering.
16

Sluiting.