Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluitenlijst Commissie
Besluitenlijst Raadscommissie
Nummer: 2021-04
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie: Wonen, Werk en Recreatie
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Datum: 05/12/2021
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal
Aanwezigen: R.M. Slavenburg (Voorzitter), M.H.C. Bakker-Mantjes, J.H. Hoge, H. de Jong, B.G. Kamphuis, K.E. Kamphuis, R. van Spronsen, B. Verschoor, E.B. Weeder, H. Westbroek, J.S. Bakker, A.P. van den Ouden
Afwezigen: D. Dankaart, M. Kromhout, E.E. Hoenderkamp, C.C. Kap, N.M.A. Schnocks-Kriek, E.P. van Son, P. Schop (wethouder), A.J. Spoon (wethouder)
Secretaris:M. Hoek (commissiegriffier)
Nr.Onderwerp / Besluit
01

Opening en mededelingen.


: De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom.
Mevrouw Hoenderkamp (D66) wordt vervangen door de heer Bakker (D66).
Er zijn afmeldingen ontvangen van mevrouw Kap (IBH) en dhr. Van Son.
De heer Hoge (CDA) probeert in de vergadering te komen, maar ervaart technische problemen, waardoor hij niet actief kan deelnemen aan de online vergadering, wel luistert hij mee. Gelet op deze omstandigheden zal hij alsnog worden genoteerd als aanwezig.
02

Spreekrecht voor toehoorders


Er is één inspreker betreffende agendapunt 13. 20210189: Vaststellen van de RES (regionale Energie Strategie). Afgesproken wordt tijdens agendapunt 13 de inspreektekst voor te lezen.
De inspreektekst inzake Gootseweg is op verzoek van de indiener ingetrokken.
03

Vaststellen agenda.


De voorzitter stelt voor agendapunt 13. voor agendapunt 9. te behandelen, vanwege de inspreker, dit is akkoord.

De agenda wordt verder conform vastgesteld.
04

Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen). .


Wethouder Schop deelt mee dat er op dit moment diverse werkzaamheden plaatsvinden op verschillende locaties in Hellevoetsluis. Na het weekend zal een college brief worden verstuurd om de raad hierover te informeren, ook de communicatie richting omwonenden wordt opgepakt.

In de rondvraag worden door verschillende commissieleden vragen gesteld aan wethouder Schop. De beantwoording vindt naar tevredenheid en afdoende plaats. De ingediende artikel 37 vragen RvO (10 mei 2021) van de fractie GroenLinks zijn doordat in de commissie WWR door wethouder Schop een heldere en duidelijke uitleg is gegeven ingetrokken door mevrouw Verschoor (GroenLinks).
05

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 24 maart 2021.


Er zijn geen aanmerkingen, de besluitenlijst van 24 maart 2021 wordt conform vastgesteld.
06

Actiepuntenlijst.


Er zijn geen actiepunten.
07

Ingekomen stukken en mededelingen commissie.


Er zijn geen vragen en/of opmerkingen betreffende de lijst van ingekomen stukken commissie.
08

Lijst van ingekomen stukken raad.


Er zijn geen vragen en/of opmerkingen betreffende de lijst van ingekomen stukken raad.
09

20210111 : Beschikbaar stellen krediet voor de buurtaanpak Marinebuurt. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie WWR acht het punt rijp voor behandeling in de raad van 27 mei 2021 als hamerstuk
10

20210114 : Vaststellen 5e herziening grondexploitatie Kickersbloem 3 d.d. Februari 2021. - ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie WWR acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 27 mei 2021 als Hamerstuk
11

20210137 : Beschikbaar stellen krediet voor het stimuleren van huuders en huiseigenaren tot het nemen van kleine energiebesparende maatregelen in huis. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie WWR acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 27 mei 2021 als hamerstuk
12

20210166 : Instemmen met verhoging bestaande krediet herinrichting van de Ravenseweg. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie WWR acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 27 mei 2021 als hamerstuk
13

20210189 : Vaststellen van de RES (Regionale Energie Strategie). - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie WWR acht het punt rijp voor behandeling in de raad van 27 mei 2021 als bespreekstuk
14

20210175 : Ontwerp bestemmingsplan "Manege Stal Flicka" - ( Schop, P. ) - Opiniërend


Het college heeft hiermee voldoende informatie ontvangen van de commissie WWR in het kader van opiniërend om het plan verder aan te scherpen
15

20210193 : Ontwerp bestemmingsplan Rijksstraatweg 247 - ( Schop, P. ) - Opiniërend


Er worden vragen gesteld en deze worden inhoudelijk beantwoord door wethouder Schop.
Wethouder Schop doet de volgende toezegging:
- inzake eventueel aanvraag MER, dit wordt uitgezocht en de wethouder komt hier schriftelijk op terug.
16

Stand van zaken wijkbeheer.


Wethouder Schop zegt toe, hier meer aandacht aan te besteden, toelichting te geven bij de volgende commissie WWR.
17

Sluiting.18

Sluiting.