Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda's Raadscommissie
Agenda Raadscommissie
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie:Zorg Welzijn en Onderwijs
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Voorzitter:


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering voor een commissie.

Datum: 05/09/2022
Nummer:2022-04
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal

Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Spreekrecht voor toehoorders.
03Vaststellen agenda.
04Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).
05Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van de gecombineerde ZWO/WWR/AZM vergadering van 6 april wordt in AZM van 11 mei vastgesteld.
06Actiepuntenlijst.
07 Ingekomen stukken en mededelingen commissie.
08Lijst van ingekomen stukken raad.
0920220157 : Instemmen met de begroting 2023 en jaarverslag 2021 gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond.
- ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(6 stukken ter inzage)
1020220008 : Kennisnemen van de evaluatie POH-GGZ Jeugd 2019-2021.
- ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(5 stukken ter inzage)
1120220135 : Vaststellen Koersdocument Omgevingsvisie Voorne aan Zee.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(7 stukken ter inzage)
12Sluiting.
De voorzitter,
namens deze,
de commissiegriffier,