Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluistenlijst Raad
Besluitenlijst Raad
Nummer: 2020-13
Type Vergadering:Raad
Openbaar / Besloten
Datum: 12/16/2020
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal
Aanwezigen: M.C. Junius (voorzitter), J.J. Andrieu , M.H.C. Bakker-Mantjes, D.C. Bäckhaus, H.D. Boender, D.P. Bosgieter, D. Dankaart, E.R. van der Geest, K.J. de Graaff-van Lith, H. de Jong, B.G. Kamphuis, K.E. Kamphuis, H. Kap, M. Kromhout, C.M. Meerman-van Benthem, E.S. Noordzij, U. Özogul-Basin, M. Peelen-Kamphuis, J.F. Reumkens, C. van der Sande-de Groot, R.M. Slavenburg, R. van Spronsen, B. Verschoor, E.B. Weeder, H. Westbroek, M.P. den Brok-Swakhoven (wethouder), P. Schop (wethouder), A.J. Spoon (wethouder), J. van der Velde (wethouder)
Afwezigen: N.J. van Straaten
Secretaris:griffier M.M. de Lange
Hamerstukken:; Lijst van ingekomen stukken. 2


Nr.Onderwerp /
Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de vergadering.
Afwezig: de heer N.J. van Straaten (GroenLinks).
02

Vaststellen agenda.


De motie 'Steun doelgroepen woningmarkt' waarvan de stemmen in de voorgaande raadsvergadering gestaakt zijn, wordt ingetrokken. De fracties VVD, D66 en CDA zijn tevreden met hoe het college dit aan gaat pakken en kijken uit naar de plannen die komen.
03

Hamerstukken: agendapunt 09: benodigde capaciteit voorbereiding bestuurlijke herindeling fase 1.


04

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 10 december 2020.


De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
05

Lijst van ingekomen stukken.


Er zijn geen ingekomen stukken.
06

20200644: Ontheffen en benoemen gemeentlijke afgevaardigden Metropoolregio Rotterdam Den Haag.


Voor agendapunt 6, 7 en 8 zijn stembriefjes anoniem ingeleverd en het stembureau is voor de vergadering al bij elkaar geweest om de stemmen te tellen.
Het stembureau bestaat uit de heer Dankaart (PvdA) Mevrouw Bakker (D66) en mevrouw Verschoor (GroenLinks).
De heer Dankaart (voorzitter stembureau) leest de uitslagen voor:

Er zijn 22 stemmen geteld;
met 22 stemmen voor wordt ingestemd met de ontheffing van mevrouw C.M. Meerman-Van Benthem als lid van de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam-Den Haag;
met 22 stemmen voor wordt de heer K.E. Kamphuis aangewezen als lid van de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.
07

20200654: Ontheffen en benoemen raadscommissies.


Er zijn 22 stemmen geteld;
met 22 stemmen voor wordt mevrouw A. Oosterboer ontheven als lid van de commissie zorg welzijn en onderwijs;
met 22 stemmen voor wordt de heer A. van den Ouden benoemd als lid van de commissie zorg welzijn en onderwijs;
met 22 stemmen voor wordt de heer W. Langendoen ontheven als lid van de commissie wonen werk en recreatie;
met 21 stemmen voor en 1 stem tegen wordt mevrouw N.M.A. Schnocks-Kriek benoemd als lid van de commissie wonen werk en recreatie.
08

20200643: Benoemen 2e plaatsvervangend griffier.


Er zijn 22 stemmen geteld;
met 22 stemmen voor wordt mevrouw M. Hoek met ingang van 16 december 2020 benoemd tot 2e plaatsvervangend griffier.
09

20200609: Benodigde capaciteit voorbereiding bestuurlijke herindeling fase 1 HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
10

20200552: Instemmen met concept herindelingsontwerp gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
11

20200598: Vast te stellen Arhi protocol


De heer Kromhout (IBH) vraagt om een hoofdelijke stemming.
Met 24 stemmen voor wordt unaniem besloten het Arhi protocol vast te stellen.
12

Begrotingswijzigingen.


Er zijn geen begrotingswijzigingen.
13

Rondvraag.


Er is geen rondvraag.
14

Sluiting.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Hellevoetsluis in zijn openbare vergadering van 21 januari 2021.

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

[DIV]; [Commissiesecr]; [Achterdeur]*