Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda's Raadscommissie
Agenda Raadscommissie
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie:Algemene Zaken en Middelen
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Voorzitter:


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering voor een commissie.

Datum: 09/07/2022
Nummer:2022-06
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal

Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening.
02Spreekrecht voor toehoorders.
03Vaststellen agenda.
04Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).
05Vaststellen van de besluitenlijst van de gecombineerde vergadering van ZWO, WWR en AZM van 8 juni 2022..
06Actiepuntenlijst.
07Ingekomen stukken en mededelingen commissie.
08Lijst van ingekomen stukken raad.
0920220221 : Instemmen met de positieve reactie op de Programmabegroting Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2023 en de 1e Begrotingswijziging Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2022.
- ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(5 stukken ter inzage)
1020220349 : Instemmen met de zienswijze op het Beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2023 - 2027 (inclusief Operationeel Plan Brandweerzorg)
- ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(5 stukken ter inzage)
1120220244 : Vaststellen van de Verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Hellevoetsluis.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(8 stukken ter inzage)
1220220253 : Besluiten om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 van Syntrophos.
- ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
1320220288 : Vaststellen van de gewijzigde subsidieplafonds 2022 en het voorlopig vaststellen van de subsidieplafonds 2023
- ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(5 stukken ter inzage)
1420220289 : Subsidieprogramma 2023
- ( Velde. H. van der ) - Adviserend

(3 stukken ter inzage)
1520220310 : Vaststellen van Kickersbloem 3 Definitief Beeldkwaliteitsplan actualisatie fase 1 en 2.
- ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(6 stukken ter inzage)
1620220352 : Vaststellen van het addendum op de Woonvisie Hellevoetsluis 2020-2030.
- ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
1720220385 : Beschikbaar stellen van een bedrag van € 457.000,- extra in 2022 ten behoeve van de voorbereiding op de gemeentelijke herindeling.
- ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
1820220406 : Instemmen met de kredietaanvraag (her)inrichting- en verbouwingskosten huisvesting Voorne aan Zee.
- ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
1920220407 : Instemmen met de begroting 2023 van het Streekarchief Voorne-Putten en besluiten geen zienswijze in te dienen.
- ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
20Begrotingswijzigingen.
21Stand van zaken Wijkbeheer.
22Stand van zaken Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
23Terugkoppeling Fusiecommissie Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.
24Sluiting.
De voorzitter,
namens deze,
de commissiegriffier,