Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda's Raadscommissie
Agenda Raadscommissie
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie:Wonen, Werk en Recreatie
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Voorzitter:


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering voor een commissie.
AANVULLENDE AGENDA


Datum: 02/10/2021
Nummer:2021-02
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal

Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Spreekrecht voor toehoorders.
03Vaststellen agenda.
04Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).
05Vaststellen van de besluitenlijst van 25 november 2020.
06Actiepuntenlijst.
07Ingekomen stukken en mededelingen commissie.
08Lijst van ingekomen stukken raad.
0920200571 : Beschikbaar stellen krediet voor de toegekende subsidie voor het stimuleren van huiseigenaren tot het nemen van kleine energiebesparende maatregelen.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
1020200650 : Instemmen met de planvorming voor de integrale verbeteropgave Ploegschaar en omgeving.
- ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(8 stukken ter inzage)
1120200734 : Beschikbaar stellen krediet voor toegekende Subsidie Extern Advies Warmtetransitie.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
1220210016 : Beschikbaar stellen krediet voor de realisatie van R-Net fietsenstallingen, R-Net abri’s, R-Net meubilair
en het beter toegankelijk maken van de haltes voor ouderen en mindervaliden.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(6 stukken ter inzage)
13Stand van zaken wijkbeheer.
14Sluiting.
De voorzitter,
namens deze,
de commissiegriffier,