Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluitenlijst Commissie
Besluitenlijst Raadscommissie
Nummer: 2022-01
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie: Algemene Zaken en Middelen
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Datum: 01/12/2022
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal
Aanwezigen: J.F. Reumkens (Voorzitter), J.J. Andrieu , M.H.C. Bakker-Mantjes, D.C. Bäckhaus, H.D. Boender, D.P. Bosgieter, D. Dankaart, E.R. van der Geest, J.H. Hoge, H. de Jong, B.G. Kamphuis, K.E. Kamphuis, M. Kromhout, C.M. Meerman-van Benthem, E.S. Noordzij, U. Özogul-Basin, M. Peelen-Kamphuis, C. van der Sande-de Groot, N.M.A. Schnocks-Kriek, R.M. Slavenburg, B. Verschoor, E.B. Weeder, H. Westbroek, J.S. Bakker, J.J.C. Diependaal, T. Hazeveld, E.E. Hoenderkamp, M.J. van der Linden, A.J.Tijhof
Afwezigen: H. Kap, R. van Spronsen, C.C. Kap, A.P. van den Ouden, E.P. van Son, L.A. Troost-Kengen
Secretaris:M. Kimah (commissiegriffier)
Klik hier voor het audioverslag
Nr.Onderwerp / Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom, ook de mensen die ons thuis via het internet volgen.
Met kennisgeving zijn afwezig en hierbij afgemeld: mw. C. Kap (IBH), dhr. R. Kap (IBH), dhr. A. van den Ouden (PvdA), dhr. E van Son (VVD), dhr. R. van Spronsen (IBH) en mw. L. Troost Kengen (VVD),

Om de gecombineerde raadscommissie in goede banen te leiden vraagt de voorzitter, dhr. Reumkens (IBH) één woordvoerder aan het woord te laten per onderwerp op de agenda.
02

Spreekrecht voor toehoorders.


Er is vanavond één inspreker, mw. A. Bakker de Langen – zij zal inspreken naar aanleiding van Agendapunt 14. Beantwoording 6 december 2021 vragen artikel 37 RvO PvdA extra vragen inzake toegankelijkheid hondenstrandje.
In verband met de huidige COVID 19-maateregelen zal de inspreektekst worden voorgelezen door de voorzitter dhr. Reumkens (IBH).
Conform AVG is akkoord gevraagd aan de inspreekster voor het vermelden van de naam in de besluitenlijst en in de digitale gecombineerde raadscommissie. Een getekende verklaring is ontvangen door de griffie.

In afstemming met dhr. Dankaart (PvdA), zal de beantwoording plaatsvinden bij het Agendapunt 14. welke conform proces, naar voren zal worden gehaald. Bij Agendapunt 3. Vaststellen agenda, zal worden voorgesteld dit Agendapunt naar voren te halen.

De gecombineerde raadscommissie ZWO, WWR en AZM stemt hiermee in.
03

Vaststellen agenda.


De voorzitter, dhr. Reumkens (IBH), stelt voor om Agendapunt 14. Beantwoording 6 december 2021 vragen artikel 37 RvO PvdA extra vragen inzake toegankelijkheid hondenstrandje, naar voren te halen en te behandelen bij Agendapunt 9.
De gecombineerde raadscommissie ZWO, WWR en AZM gaat hiermee akkoord.

De voorzitter, dhr. Reumkens (IBH) licht toe dat Agendapunt 13. Memo sociaal domein uit heel veel onderwerpen bestaat. Bij het uitbrengen van technische vragen is vervolgens de memo aan de raad aangeboden ter kennisgeving.
De fracties PvdA en GroenLinks hebben vervolgens verzocht om verdere verdieping van de memo, middels een belegstuk. Afgelopen maandag is dit verhelderd en het verdient zeker de volle aandacht, de vraag wordt gesteld aan de gecombineerde raadscommissie of er behoefte is hier (hedenavond) dieper op in te gaan.

Als voorzitter van de gecombineerde raadscommissie vraagt dhr. Reumkens toestemming aan de commissieleden, spreekt zijn voorkeur uit, om Agendapunt 13. 20210563: Memo Sociaal Domein herfst 2021 (geagendeerd op verzoek van fracties PvdA-GroenLinks), van de agenda van deze gecombineerde raadscommissie te halen en te verplaatsen naar de ZWO vergadering van 7 maart 2022. Dit verzoek zal ook worden gericht aan de Agenda commissie.
Dit betekent dat de bespreking over de Memo Sociaal Domein herfst 2021, apart zal plaatsvinden, daarmee wordt voldaan aan de vraag van de fracties PvdA en GroenLinks, waardoor hiermee inhoudelijk en kwalitatief een betere discussie zal ontstaan.

Dhr. Dankaart (PvdA) vindt het een goed voorstel, daarnaast verzoekt hij, hoe om te gaan met de Memo Sociaal Domein, ook in het aanstaande Presidium overleg te bespreken (dit punt staat op de agenda van het Presidium van donderdag 20 januari 2022).

Dhr. Slavenburg (VVD) is absoluut voorstander om allerlei zaken te bespreken die van belang zijn, maar heeft geen behoefte aan de technische behandeling van de memo en is niet voor het structureel, opnieuw op de agenda te laten plaatsen in de ZWO vergadering. Dhr. Slavenburg (VVD) is daarnaast van mening dat technische vragen vooraf schriftelijk worden gesteld en vervolgens ook schriftelijk worden beantwoord door het college en/of de verantwoordelijke portefeuillehouder.

Dhr. Bakker (D66) is het eens met de fractie VVD, uitsluitend behandelen indien van belang, noodzakelijk.

Dhr. Westbroek (IBH) is voorstander om het nu van de agenda te halen en is het eens met dhr. Bakker (D66) en dhr. Slavenburg (VVD) en dus niet structureel plaatsen op de ZWO agenda, wel ter bespreking op de ZWO agenda van 7 maart 2022.

Mw. Meerman-van Benthem (CDA) is het ook eens met de voorgaande sprekers, niet structureel op de agenda van ZWO, wel op de agenda van 7 maart. Daarnaast is zij voorstander om dit punt voor deze gecombineerde raadscommissie van de agenda te halen (Agendapunt 13. 20210563: Memo Sociaal Domein herfst 2021, geagendeerd op verzoek van fracties PvdA-GroenLinks).
Mw. Meerman-van Benthem (CDA) voegt hieraan toe dat het eerste belegstukje niet helder is en het tweede belegstukje is ook vaag. Het is niet duidelijk wat er wordt verwacht van de andere fracties. De toelichting van het belegstuk dient verder te worden uitgediept, met welk doel wordt dit geschreven ook vooruitlopend op de antwoorden die komen. Er is op dit moment te weinig meerwaarde van het belegstuk ingediend door de fracties PvdA-GroenLinks.

Dhr. Dankaart (PvdA) is het eens, per halfjaar dat de memo uitkomt, welk van die onderwerpen willen we opiniërend behandelen en dit verder met elkaar te bespreken.

De voorzitter dhr. Reumkens (IBH) geeft aan dat de richting nu niet duidelijk is en stelt voor, voorafgaand aan de vergadering van ZWO van 7 maart aanstaande, dit belegstuk aan te passen met actuele onderwerpen én de verheldering waarom die onderwerpen besproken moeten worden.

Dhr. Slavenburg (VVD) is het ook eens om op de agenda te plaatsen van ZWO van 7 maart, met de verheldering én de verdere aanpak rondom de Memo Sociaal Domein.

Dhr. Dankaart (PvdA) kan zich hierin vinden.

Besloten wordt Agendapunt 13. 20210563: Memo Sociaal Domein herfst 2021 (geagendeerd op verzoek van fracties PvdA-GroenLinks) van de agenda te halen op de ZWO agenda van 7 maart te agenderen.

De agenda is hierbij unaniem en conform vastgesteld.
04

Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).


De PvdA-fractie heeft over drie onderwerpen vragen aangekondigd. Deze vragen zijn ter voorbereiding aan de desbetreffende portefeuillehouders verzonden, daarnaast geeft dhr. Dankaart aan blij te vernemen dat de griffier weer volledig terug is in haar functie.
Verder heeft dhr. Dankaart (PvdA) vernomen dat er een verdeelsystematiek is van het gemeentefonds, waardoor kleinere gemeenten minder geld ontvangen, heeft dit voor de gemeente Hellevoetsluis gevolgen? Welke financiële effecten zijn er voor de gemeente Hellevoetsluis, naar aanleiding van dit besluit?

Inzake het werkbezoek aan politie bureau Hellevoetsluis, dit zou worden gepland naar aanleiding van de ingediende (bij de raadsvergadering van 8 juli) Motie van de PvdA, Hulp aan Politiebond ANPV, daarna is het stil geworden, wat is de actuele stand van zaken?

Dhr. Weeder (VVD); er is afgelopen week in de AD (9 januari) een artikel geplaatst over het pasjes systeem; er is aangegeven niet blij te zijn met de manier waarop een systeem wordt ingevoerd waarbij inwoners van de gemeente alleen met een pas toegang krijgen tot de milieustraat.
Dit artikel wordt niet door alle raadsleden gedragen.

Dhr. Weeder (VVD) wil graag toelichting van de portefeuillehouder/wethouder dhr. Schop ten aanzien van het proces van het pasjessysteem.

Dhr. Van der Geest (VVD); eerder is aangegeven dat het zaakgericht werken problemen gaf met het registratiesysteem van de post, voorheen geregistreerd in postregistratiesysteem Corsa en vervolgens gekoppeld, door middel van implementatie in E-Suite Zaakgericht Werken.

De implementatie vergt naast een andere manier van werken ook bewustwording van ‘op de juiste manier’, registreren.
Door de portefeuillehouder/wethouder is toegezegd dat er een onderzoek is ingesteld en dat binnen enkele weken het resultaat van dit onderzoek bekend zou zijn. Vervolgens zal de raad hierover worden geďnformeerd.
Vraag aan de portefeuillehouder/wethouder mw. Den Brok-Swakhoven is het onderzoek afgerond en wat zijn hiervan de resultaten, dit kan ook schriftelijk worden beantwoord.

Dhr. Bosgieter (VVD); COVID-19 maatregelen en ondernemers; het huidige steunpakket-financiële regelingen-tegemoetkomingen aan ondernemers biedt té weinig perspectief.
Binnen de Utrechtseregio is er een initiatief gestart, vraag is gesteld of onze burgemeester binnen het AB van onze veiligheidsregio zich ook hiervoor sterk kan maken; zou dit graag willen bepleiten in het komende AB overleg van 13 januari 2022.
In het nieuws wordt vermeld dat veel winkels eigenhandig open zijn, stelt voor dat als dit ook gebeurt in Hellevoetsluis, vraagt dit aan de burgemeester, of hier niet op wordt gehandhaafd, dan wel coulant er mee omgaan.
Met betrekking tot Corona beleid, het maken van een afspraak voor een booster prik, er worden digitaal allerlei locaties genoemd, deze blijken heel ver te weg zijn.
Dhr. Bosgieter (VVD) vraagt de portefeuillehouder/burgemeester mw. Junius zich sterk te maken voor beschikbare locaties in de buurt, ofwel nabij Hellevoetsluis (indien mogelijk minder dan een halfuur reistijd).

Dhr. Noordzij (IBH); inzake opvang asielzoekers, vraagt om een update, zijn er ontwikkelingen.

Mw. Verschoor (GL); met ingang van 10 januari kunnen inwoners hun grofvuil wegbrengen met een Milieupas; er is veel onrust gebleken.
Nu wordt om een pasje gevraagd, kan er iets meer in de media worden gepubliceerd over het pasjes systeem?

Beantwoording door het college op de mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders
Portefeuillehouder/burgemeester mw. Junius; geeft terugkoppeling over oud en nieuw, er is minder schade dan vorig jaar, binnenkort komt er een Factsheet richting de raad.

Het werkbezoek aan de politie volgt zodra de coronamaatregelen dit toelaten om een werkbezoek te organiseren, dit zal in samenwerking met de raad en de griffie plaatsvinden.

Inzake de booster vaccinatie en dichtbij zijnde locaties, wij zijn niet de enige gemeente met dit probleem. Mw. Junius spreekt uit eigen ervaring en geeft aan dat inwoners opnieuw moeten blijven proberen om een afspraak dichtbij te kunnen laten inplannen (eventueel telefonisch contact opnemen met de GGD-lijn, telefonisch zijn er namelijk veel meer locatie-opties beschikbaar dan digitaal).
Kortom, aandacht hiervoor zal worden gevraagd, daarnaast zijn er diverse tijdsloten per keer, deze worden binnen een zekere radius ingepland.
@ Mw. Junius, zal dit navragen, terugkoppeling hierover volgt.

Op 13 januari zal in het ALV overleg van de VNG een Motie worden ingediend ‘Evenwicht in coronamaatregelen’. De Motie roept op om een coronabeleid te ontwikkelen met een langetermijnperspectief en een bredere gelijkwaardige afweging bij de te nemen maatregelen, voor ondernemers en zzp-ers.
@ De portefeuillehouder/burgemeester zal hierover terugkoppeling geven, zodra gesproken is met het algemeen bestuur van de VNG.

Inzake de opvang asielzoekers; er is extra aandacht geweest op oud en nieuw. Inmiddels is duidelijk dat er woningen beschikbaar zijn voor statushouders ten behoeve van kortstondig verblijf.
Er is twee wekelijks overleg met de COA, de vrijwilligers doen goed hun werk om de dagbesteding zo goed mogelijk in te richten voor deze doelgroep (asielzoekers).
@ Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zal dit worden teruggekoppeld.

Inzake handhaving bij winkels die wel open zijn, begrijpt het protest, beter is de vraag te stellen hoe kunnen we de ondernemers echt helpen en de versoepeling op een zo veilig mogelijke manier in goede banen te leiden en overlast te beperken.

Dhr. Dankaart (PvdA) stelt voor ‘dicht tegen het randje aan’, hier en daar burgerlijke ongehoorzaamheid nodig gaan maken, heeft het zegen van de PvdA, daar waar het nuttig en noodzakelijk is, heel graag.

Dhr. Bosgieter (VVD); maximale druk op beide terreinen, vol voor in gaan, het zegen van de VVD heeft u.

Mw. Meerman-van Benthem (CDA); meer opening geven aan de ondernemers, steun van het CDA heeft u, stelt voor het ALV gremium te gebruiken om druk te zetten – kortom steun de ondernemers.

Mw. Bakker (D66); ALV VNG goed druk zetten ook van ons kant D66, heeft u onze steun.

Dhr. Noordzij (IBH); ook de steun namens de fractie IBH heeft u.

Portefeuillehouder/wethouder dhr. Schop; inzake de Milieupas, we werken keihard voor onze gemeente en onze inwoners en spreekt vervolgens zijn diepe teleurstelling uit over het artikel zoals geplaatst in de AD op 9 januari jl.
Op 26 april heeft u, de raad, namens het college een brief ontvangen, ter informatie, kennisgeving over de plaatsing van ondergrondse containers. De raad is hiermee dus voortijdig geďnformeerd.
Deze week worden de laatste ondergrondse containers vervangen, om oneigenlijk gebruik van de milieustraat tegen te gaan.
Ter extra informatie licht de portefeuillehouder toe dat er personeel van de Milieustraat aanwezig is, staat bij de slagboom tussen de bezoekers en verwijst vervolgens en adequaat naar de plek waar u (als inwoner) de zaken moet deponeren, met als doel een betere kwaliteit van scheiden te realiseren. Inmiddels is ook de toegangspoort aangepast voor het nieuwe pasjessysteem. Daarbij worden ook inwoners die vergeten zijn een pas mee te nemen toegelaten, we zijn dus coulant, aangezien we pas per 1 januari 2022 zijn overgegaan naar dit nieuwe systeem.
Zoals u in de beantwoording heeft kunnen lezen neemt 5% van de ontvangers contact op met de gemeente, bij ons in de gemeente Hellevoetsluis is deze percentage veel lager.
De komende tijd blijven wij inwoners informeren, ondergrondse containers worden continu in de gaten gehouden en geledigd.
Kortom, we doen ons uiterste best om iedereen zo goed mogelijk te informeren en dienstverlenend te zijn.

Mw. Verschoor (GL); het gaat meer om de wijze waarop het pasjes systeem is ingevoerd, de communicatie hierover. De aantijging over het aanvallen van de ambtenaren (door de plaatsing van het artikel in de AD) verwerpen wij gelijk.
Er is aangegeven dat er personeel staat bij de milieustraat, en er is een zekere coulance, toch kreeg men de indruk, dat als zij het pasje niet bij zich hebben niet zouden worden binnengelaten.

Dhr. Bakker (D66); steunt het betoog van de portefeuillehouder/wethouder dhr. Schop.

Dhr. Weeder (VVD); vraagt aan mw. Verschoor (GL), waarom zij niet de telefoon heeft gepakt in plaats van een artikel in de AD, dit lijkt op een verkiezingsstunt. Check eerst je bronnen na, stem af met andere fracties/raadsleden, voordat de publiciteit wordt opgezocht.

Dhr. Westbroek (IBH); IBH eist van GroenLinks en PvdA een rectificatie in de krant.

Portefeuillehouder/wethouder dhr. Schop heeft nog een mededeling aan mw. Bakker (D66) inzake afval verwerken Voorne aan Zee, hierover zou eventueel schriftelijk terugkoppeling worden geven.
Hierbij kan worden meegedeeld dat Brielle en Westvoorne een ander systeem hebben, zij richten zich op voorscheiding en wij willen naar een ander systeem nascheiding.
De huidige werkwijze zal worden geďnventariseerd, ook wordt gekeken naar de investeringen en afschrijvingen, evenals de mogelijkheden en onmogelijkheden. Deze informatie zal worden gebundeld en verwerkt in een overdrachtsdossier, waardoor het nieuwe gemeente bestuur goed geďnformeerd en een gewogen besluit kan nemen.
Het afvalcontract verloopt dit jaar, de nieuwe aanbesteding is gegund op basis van twee keer een jaar, met zo min mogelijk haken en ogen, de gesprekken verlopen in prima harmonie.
De portefeuillehouder/wethouder dhr. Schop wil zich met deze toelichting, beantwoording vrijpleiten voor een eventuele schriftelijke terugkoppeling.
Mw. Bakker (D66) stemt hiermee in, de mondelinge toelichting, beantwoording is afdoende.

Mw. Meerman-Van Benthem (CDA); het CDA steunt de portefeuillehouder/wethouder dhr. Schop en het
zou de fracties GroenLinks en PvdA sieren een rectificatie te plaatsen in de AD, met name ten aanzien
van de uitspraak dat de gemeenteraad niet eerder is geďnformeerd.
Deze stelling is onjuist en niet gebaseerd op feiten. In de brief van 26 april 2021 is de raad voortijdig
geďnformeerd over de stand van leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse containers in
Hellevoetsluis en de Milieupas voor toegang tot de milieustraat.

Mw. Bakker (D66); het is vooral zaak hoe gaan we het restafval reduceren, kan daarna wat betreft D66 van de actiepuntenlijst af.

Mw. Schnocks (GL); inzake rectificatie probeert de mails te checken, maar kan hem nergens vinden.
@ De brief is zojuist, alsnog opnieuw verstuurd aan mw. Schocks, waarvan akte.

Portefeuillehouder/wethouder mw. Den Brok-Swakhoven verwacht het rapport met betrekking tot het onderzoek Zaakgericht werken binnenkort te ontvangen.
@ Zodra dit rapport beschikbaar is, zal dit worden teruggekoppeld aan de raad in de volgende commissie AZM op 9 maart 2022.

Inzake de vraag van de PvdA over de effecten van de verdeling gemeentefonds, op dit moment is het onvoorspelbaar. Het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) over de nieuwe voorgestelde verdeling van het gemeentefonds heeft zich kritisch hierover uitgelaten.

Op dit moment zijn we druk bezig met Binnenlandse Zaken over de financiële zaken vanwege een conceptbegroting Voorne aan Zee.

Dhr. Dankaart (PvdA); de PvdA is getriggerd door de Motie van de gemeenteraad Lelystad, Herijking gemeentefonds desastreus voor Lelystad.
@ de PvdA zal deze vraag schriftelijk stellen aan het college.


Portefeuillehouder/wethouder dhr. Spoon; als raad heeft u de Motie Opkoopbescherming unaniem aangenomen. Het onderzoek is afgerond, het resultaat hiervan is nog niet bekend.
Bedoeling is Opkoopbescherming in te voeren, uit onderzoek blijkt Opkoopbescherming mogelijk te zijn. Het idee is de Verordening te schrijven, hier wordt dus aan gewerkt.

De Veerverbinding tussen Rotterdam en de Maasvlakte is per 1 januari 2022 gestopt. Er wordt getracht om de Veerbinding in stand te houden, dit is nog in prille stadium en de gemeente Rotterdam is hierover in gesprek met de betrokken partijen.
Als nieuwe gemeente Voorne aan Zee zullen we hier boven op blijven zitten en terugkoppeling geven aan de raad zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.
05

Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergadering ZWO 7 oktober 2021, WWR 24 november 2021 en AZM 2 december 2021.


De aanmerkingen die van te voren zijn geleverd op de besluitenlijst van ZWO 7 oktober 2021 zijn conform aangepast en verwerkt. Er zijn verder van te voren geen aanmerkingen geleverd op de besluitenlijst WWR van 24 november en de besluitenlijst van AZM van 2 december 2021.

Met de aanpassingen op de besluitenlijst van ZWO van 7 oktober zijn ook de besluitenlijsten WWR 24 november 2021 en AZM 2 december 2021 hierbij conform vastgesteld.
06

.Actiepuntenlijst WWR.


1. 24-11-2021 Status afvalverwerking. Wethouder Schop zegt op 24 november 2021 aan mw. Bakker-Mantjes (D66) toe een uitgebreidere update te laten geven in samenwerking met Brielle en Westvoorne.

2. 24-11-2021 Voortgang motie Opkoopbescherming. Wethouder Spoon brengt op 24 november 2021 de commissie op de hoogte van de stand van zaken m.b.t. de motie Opkoopbescherming. Het kadaster doet onderzoek, ook in Brielle en Westvoorne, naar het percentage van de afgelopen jaren verkochte huizen dat door de koper zelf bewoond wordt. In de commissievergadering van 12 januari 2022 wil wethouder Spoon opiniërend laten bespreken welke percentages per wijk door de commissie problematisch geacht worden.

Actiepunt 1. is zojuist mondeling toegelicht door de portefeuillehouder/wethouder dhr. Schop en is hiermee afgedaan.
Actiepunt 2. Terugkoppeling volgt.
07

Ingekomen stukken en mededelingen commissie.


De technische vraag ingediend door mevrouw Van der Sande van de CDA-fractie inzake het informerende stuk 20210639: Uitwerkings- en wijzigingsplan Veerhaven is beantwoord en de beantwoording is in iBabs geplaatst.
Er zijn verder van te voren geen aanmerkingen geleverd.

De Lijst van Ingekomen Stukken van de commissie ZWO, WWR en AZM zijn hierbij conform vastgesteld door de gecombineerde raadscommissie ZWO, WWR en AZM van hedenavond, woensdag 12 januari 2022.
08

Lijst van ingekomen stukken raad.


De PvdA-fractie heeft het voorstel om ten aanzien van Punt 3 van de LIS raad betreft Brief aan de raad van de VvE Nijver te Hellevoetsluis een antwoord ter besluit in de volgende commissievergadering ZWO te agenderen (7 maart 2022), ter afhandeling van de raad.
@ griffie heeft een voorstel gemaakt, dit wordt in het Presidium overleg van 20 januari besproken.
@ het college zal hier inhoudelijk op reageren, procedureel is het aan de raad.
@ vooraf antwoord laten inzien door de raad, voortouw door het college.

Mw. Meerman-van Benthem (CDA) stelt voor om de stukken 1, 2, 3 niet ter kennisname maar om advies aan het college aan te bieden, dit mag eventueel ook mondeling bij de raad van 26 januari, eventueel kan daarna kan een brief uitgaan namens de raad.
Inzake LIS Punt 3 het college mag ook namens de raad een antwoord hierop voorbereiden.
Betreft LIS Punt 8 hier worden zaken genoemd waar ook de raad een terugkoppeling van wil ontvangen, graag de raad meenemen ten aanzien van de verdere uitwerking.

@ Portefeuillehouder/wethouder mw. Den Brok-Swakhoven; inzake LIS Punt 8, deze brief is op 28 december 2021 binnengekomen, het college zal een advies opstellen, dit komt richting de raad voor akkoord.

In het Presidium overleg van 20 januari zal een voorstel worden gemaakt door de griffie ten aanzien van de afdoeningswijze van de Ingekomen Stukken ten behoeve van de raad.

Met bovenstaande aanmerkingen waar gevolg aan wordt gegeven, is de Lijst van Ingekomen Stukken raad voor kennisgeving aangenomen.
09

20210573 : Beschikbaar stellen van middelen voor extra materiele ondersteuning van kwetsbare kinderen in Coronatijd. - ( Velde. H. van der ) - Adviserend - RaadsagendapuntHet advies wordt in stemming gebracht.

Mw. Bakker (D66); akkoord als hamerstuk.
Mw. Peelen-Kamphuis (IBH); akkoord als hamerstuk.
Mw. Diependaal (CDA); akkoord als hamerstuk.
Dhr. Dankaart (PvdA); akkoord als hamerstuk.
Mw. Boender (VVD); akkoord als hamerstuk met aanvullende vraag: dekt Artikel 1 de lading
@ het college zal nagaan of het goed geregeld is. De VVD kan zich vinden in het mandaat, graag ook ruchtbaarheid geven (zo breed mogelijk delen) dat deze regeling er is.
Mw. Verschoor (GL); akkoord als hamerstuk.

Portefeuillehouder/wethouder dhr. Van der Velde; inzake dekking lading Artikel 1; dit betreft een behoorlijke infrastructuur met diverse betrokken maatschappelijke organisaties (o.a. fietsenbank, kerken), wij nemen dat als college zeker hierin mee.
De samenwerking vindt op dit moment al plaats, er is een afspraak met Stichting Leergeld dat we er samen in optrekken
Portefeuillehouder/wethouder dhr. Van der Velde dankt de raad voor de brede steun en geeft aan (zoals gebruikelijk) de raad te informeren over de voortgang.

De gecombineerde raadscommissie ZWO, WWR en AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 26 januari 2022 als hamerstuk.
10

20210627 : Beschikbaar stellen krediet voor de Sportinvesteringssubsidie Sportveldverlichting OHVV. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De technische vraag ingediend door de heer Klaas Kamphuis van de CDA-fractie inzake de ontbrekende offerte bij de subsidieaanvraag is beantwoord en de beantwoording is in iBabs geplaatst.

Het advies wordt in stemming gebracht.

Dhr. De jong (VVD); akkoord als hamerstuk.
Dhr. Bakker (D66); akkoord als hamerstuk.
Dhr. Dankaart (PvdA); akkoord als hamerstuk.
Mw. Van de Sande (CDA); akkoord als hamerstuk.
Dhr. Noordzij (IBH); akkoord als hamerstuk.
Mw. Verschoor (GL); akkoord als hamerstuk.

De gecombineerde raadscommissie ZWO, WWR en AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 26 januari 2022 als hamerstuk.
11

20210633 : Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de voorbereiding op de gemeentelijke herindeling. - ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De vooraf schriftelijk gestelde technische vragen door de PvdA zijn bij de behandeling van dit punt verduidelijkt. Hiermee kan worden geconcludeerd dat de beantwoording afdoende is.

Het advies wordt in stemming gebracht.

Mw. Bakker (D66); akkoord als hamerstuk.
Dhr. Tijhof (PvdA); akkoord als hamerstuk.
Dhr. Bosgieter (VVD); akkoord als hamerstuk.
Mw. Meerman (CDA); akkoord als hamerstuk.
Dhr. Noordzij (IBH); akkoord als hamerstuk.
Mw. Verschoor (GL); akkoord als hamerstuk.

De gecombineerde raadscommissie ZWO, WWR en AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 26 januari 2022 als hamerstuk.
12

20210684 : Kennisnemen van de evaluatie Arhi protocol t/m Q3 2021. - ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De vooraf schriftelijk gestelde technische vragen door de PvdA worden mondeling beantwoord door portefeuillehouder/wethouder mw. Den Brok-Swakhoven.

Het advies wordt in stemming gebracht.

Dhr. Dankaart (PvdA); heeft 2 concrete technische vragen gesteld, vooraf aangekondigd zojuist beantwoord door de portefeuillehouder en is verder akkoord als hamerstuk.
Mw. Bakker (D66); akkoord als hamerstuk.
Mw. Meerman-van Benthem (CDA); akkoord als hamerstuk.
Dhr. Bosgieter (VVD); akkoord als hamerstuk.
Mw. Verschoor (GL); akkoord als hamerstuk.
Dhr. Noordzij (IBH); akkoord als hamerstuk.

De gecombineerde raadscommissie ZWO, WWR en AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 26 januari 2022 als hamerstuk.
13

20210563 : Memo Sociaal Domein herfst 2021 (geagendeerd op verzoek van fracties PvdA-GroenLinks). - ( Velde. H. van der ) - Opiniërend


De vooraf schriftelijk gestelde technische vragen door de PvdA worden mondeling beantwoord door portefeuillehouder/wethouder mw. Den Brok-Swakhoven.

Het advies wordt in stemming gebracht.

Dhr. Dankaart (PvdA); heeft 2 concrete technische vragen gesteld, vooraf aangekondigd zojuist beantwoord door de portefeuillehouder en is verder akkoord als hamerstuk.
Mw. Bakker (D66); akkoord als hamerstuk.
Mw. Meerman-van Benthem (CDA); akkoord als hamerstuk.
Dhr. Bosgieter (VVD); akkoord als hamerstuk.
Mw. Verschoor (GL); akkoord als hamerstuk.
Dhr. Noordzij (IBH); akkoord als hamerstuk.

De gecombineerde raadscommissie ZWO, WWR en AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 26 januari 2022 als hamerstuk.
14

Beantwoording schriftelijke vragen Hondenstrandje art. 37 RvO PvdA-fractie (geagendeerd op verzoek van fracties PvdA-GroenLinks).


Dhr. Dankaart (PvdA) is van mening dat de vragen onvoldoende zijn gelezen door het college en geeft mondeling toelichting inzake het proces en verduidelijkt de drie vragen (a, b en c).
Deze vragen zullen ook separaat worden gestuurd door de PvdA aan het college en hoopt op een antwoord.

De fracties worden in de gelegenheid gesteld te reageren op het betoog van de PvdA, evenals de portefeuillehouder.

Portefeuillehouder/wethouder dhr. Spoon doet mondeling de beantwoording op de vragen gesteld door de inspreekster.

Kortom; het hondenstrandje is geen openbaar gebied, maar in eigendom van een particulier.
Toegang komt er niet meer, dit is ongewenst en heeft hiermee mondeling de beantwoording gedaan.
15

Begrotingswijzigingen.


Geen bijzonderheden.
16

Stand van zaken Metropoolregio Rotterdam Den Haag.


Er zijn geen bijzonderheden te melden.
17

Terugkoppeling fusiecommissie.


Terugkoppeling en stand van zaken door Cilia Meerman-van Benthem naar aanleiding van de Fusie commissie van maandag 20 december 2021 en vooruitlopend op de Fusie commissie van maandag 17 januari 2022.
Mw. Meerman-van Benthem geeft terugkoppeling en de actuele stand van zaken ten aanzien van het proces
Bij de volgende AZM commissie op 9 maart zal uiteraard weer terugkoppeling worden gegeven..
18

Ontwikkelingen coronavirus.


Geen bijzonderheden.
19

Stand van zaken wijkbeheer.


Geen bijzonderheden op dit moment.
20

Sluiting.


De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.
21

Sluiting.