Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda's Raadscommissie
Agenda Raadscommissie
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie:Algemene Zaken en Middelen
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Voorzitter:


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering voor een commissie.

Datum: 02/21/2019
Nummer:2019-03
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal

Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen
02Spreekrecht voor toehoorders
03Vaststellen agenda.
04Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).
05Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 17 januari 2019
06Actiepuntenlijst.
07Ingekomen stukken en mededelingen commissie.
08Lijst van ingekomen stukken raad.
0920190052 : Vaststellen auditplan 2019 gemeente Hellevoetsluis en verstrekken opdracht aan accountant voor controle jaarrekening 2019.
- ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(3 stukken ter inzage)
1020190086 : Vaststellen van de verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019.
- ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
1120190006 : Vaststellen verordening basisregistratie personen gemeente Hellevoetsluis 2019.
- ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(5 stukken ter inzage)
1220190047 : Instemmen met toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Syntrophos.
- ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(6 stukken ter inzage)
1320190065 : Vaststellen jaarverslag griffie 2018.
(1 stukken ter inzage)
1420190063 : Actieplan raadscommunicatie 2019-2022.Reden van agenderen: dit punt is op verzoek van de werkgroep raadscommunicatie op de agenda
geplaatst.

(1 stukken ter inzage)
15Begrotingswijzigingen.
16Sluiting.
De voorzitter,
namens deze,
de commissiegriffier,