Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluitenlijst Commissie
Besluitenlijst Raadscommissie
Nummer: 2021-06
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie: Algemene Zaken en Middelen
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Datum: 06/24/2021
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal
Aanwezigen: J.F. Reumkens (Voorzitter), J.J. Andrieu , M.H.C. Bakker-Mantjes, H.D. Boender, D.P. Bosgieter, D. Dankaart, E.R. van der Geest, H. de Jong, K.E. Kamphuis, H. Kap, C.M. Meerman-van Benthem, E.S. Noordzij, C. van der Sande-de Groot, B. Verschoor, T. Hazeveld, M.J. van der Linden, N.M.A. Schnocks-Kriek
Afwezigen: K.J. de Graaff-van Lith, A.J.Tijhof
Secretaris:M. Kimah
Nr.Onderwerp / Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom.
Er zijn afmeldingen ontvangen van mevrouw De Graaf-van Lith en dhr. Tijhof (PvdA).
02

Spreekrecht voor toehoorders


Er zijn geen insprekers aangemeld voor de commissie AZM hedenavond.
03

Vaststellen agenda.


De voorzitter stelt voor agendapunt 10. na agendapunt 8. te behandelen, vanwege de toelichting door de gemeentelijke ombudsman Hellevoetsluis, de commissie is hiermee akkoord.

De voorzitter geeft aan dat dhr. Bosgieter (VVD) een aantal opmerkingen en vragen heeft, die hij graag zou willen voorleggen aan de commissie. De voorzitter stelt voor dit bij agendapunt 7 ingekomen stukken en mededelingen commissie, te behandelen.
De commissie is hiermee akkoord.

De agenda wordt verder conform vastgesteld.
04

Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).


De fracties worden in de gelegenheid gesteld mededelingen te doen en vragen te stellen aan de portefeuillehouders, de vragen worden afdoende beantwoord.

Op de vraag van dhr. Dankaart (PvdA), inzake metingen resultaten (brommers en scooters die gebruik maken van het fietspad (uitsluitend bestemd voor fietsers) op de Struytse Zeedijk, geeft de portefeuillehouder/burgemeester mw. Junius aan, dat terugkoppeling hierover volgt - zodra dit beschikbaar is.

De portefeuillehouders, respectievelijk burgemeester mw. Junius en wethouder mw. Den Brok, geven de stand van zaken aan ten aanzien van hun portefeuille en doen mededelingen aan de commissie ter kennisgeving..
05

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 20 mei 2021.


Er zijn van te voren geen aanmerkingen geleverd, de besluitenlijst van 20 mei 2021 wordt conform vastgesteld.
06

Actiepuntenlijst.


Er zijn geen actiepunten.
07

Ingekomen stukken en mededelingen commissie.


De Lijst van ingekomen stukken commissie is hierbij voor kennisgeving aangenomen.
08

Lijst van ingekomen stukken raad.


De Lijst van ingekomen stukken raad is hierbij voor kennisgeving aangenomen.
09

20210287 : Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van het aanleggen van twee padelbanen met toebehoren bij Tennisclub De Kooistee. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 1 juli 2021 als hamerstuk.
10

20210337 : Verslag van werkzaamheden van de gemeentelijke ombudsman over het jaar 2020. Reden tot agenderen: de commissie wordt de gelegenheid geboden over genoemd verslag van gedachten te wisselen met de gemeentelijke ombudsman Hellevoetsluis.


Toelichting vindt plaats door de gemeentelijke Ombudsman Hellevoetsluis. De commissie wordt de gelegenheid geboden vragen te stellen aan de gemeentelijke Ombudsman Hellevoetsluis. De vragen worden naar tevredenheid beantwoord.
De voorzitter bedankt de gemeentelijke Ombudsman Hellevoetsluis voor de toelichting en het beantwoorden van de diverse vragen gesteld door de fracties.

Het Verslag van werkzaamheden van de gemeentelijke ombudsman over het jaar 2020, is hierbij door de commissie AZM voor kennisgeving aangenomen.
11

20210223 : Instemmen met de zienswijze op de Programmabegroting VRR 2022 en 1e begrotingswijziging VRR 2021. - ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 1 juli 2021 als hamerstuk.
12

20210293 : Rapport NIVZ Reddingsbrigade - ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 1 juli 2021 als hamerstuk.
13

20210328 : Jaarrekening 2020, TURAP-1 2021 en ontwerpbegroting 2022 Syntrophos - ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie AZM acht het punt rijp voor behandeling in de raad van 1 juli 2021 als bespreekstuk.
14

20210329 : Jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 Streekarchief Voorne-Putten - ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie AZM acht het punt rijp voor behandeling in de raad van 1 juli 2021 als hamerstuk.
15

Begrotingswijzigingen.


Er zijn geen bijzonderheden.
16

Stand van zaken Metropoolregio Rotterdam Den Haag


De zienswijzebrief is door de commissie AZM akkoord bevonden voor behandeling in de raad van 1 juli als hamerstuk.
17

Terugkoppeling fusiecommissie Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne


Er wordt terugkoppeling gegeven over de procesgang en de stand van zaken.
18

Ontwikkelingen rondom het coronavirus


Inmiddels is er een GGD Test- en vaccinatielocatie beschikbaar in Hellevoetsluis.
19

Sluiting.


De voorzitter dankt alle deelnemers voor hun bijdrage en iedereen die de vergadering digitaal heeft gevolgd en sluit de vergadering om 23:00 uur.

20

Sluiting.