Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda's Raadscommissie
Agenda Raadscommissie
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie:Algemene Zaken en Middelen
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Voorzitter:


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering voor een commissie.

Datum: 04/06/2022
Nummer:2022-03
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal

Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening.
02Spreekrecht voor toehoorders.
03Vaststellen agenda.
04Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).
05Vaststellen van de besluitenlijsten van de ZWO vergadering van 7 maart 2022, de WWR vergadering van 8 maart 2022 en de AZM vergadering van 9 maart 2022.
06Actiepuntenlijsten..
07Ingekomen stukken en mededelingen commissie.
08Lijst van ingekomen stukken raad.
0920220078 : Beschikbaar stellen van een krediet uit de Algemene Reserve voor de restauratie van de Natte Schietkatoenloods en het Bomvrije Hospitaal.
- ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(6 stukken ter inzage)
1020220133 : Vaststellen van de Besturingsvisie, Dienstverleningsconcept en de I-Visie.
- ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(5 stukken ter inzage)
11Stand van zaken wijkbeheer.
12Begrotingswijzigingen.
13Stand van zaken Metropoolregio Rotterdam Den Haag
14Terugkoppeling fusiecommissie Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.
15Sluiting.
De voorzitter,
namens deze,
de commissiegriffier,