Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda's Raadscommissie
Agenda Raadscommissie
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie:Algemene Zaken en Middelen
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Voorzitter:


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering voor een commissie.

Datum: 01/12/2022
Nummer:2022-01
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal

Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Spreekrecht voor toehoorders.
03Vaststellen agenda.
04Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).
05Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergadering ZWO 7 oktober 2021, WWR 24 november 2021 en AZM 2 december 2021.
06.Actiepuntenlijst WWR.
07Ingekomen stukken en mededelingen commissie.
08Lijst van ingekomen stukken raad.
0920210573 : Beschikbaar stellen van middelen voor extra materiele ondersteuning van kwetsbare kinderen in Coronatijd.
HAMERSTUK
- ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(5 stukken ter inzage)
1020210627 : Beschikbaar stellen krediet voor de Sportinvesteringssubsidie Sportveldverlichting OHVV.
HAMERSTUK
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(5 stukken ter inzage)
1120210633 : Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de voorbereiding op de gemeentelijke herindeling.
HAMERSTUK
- ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(3 stukken ter inzage)
1220210684 : Kennisnemen van de evaluatie Arhi protocol t/m Q3 2021
HAMERSTUK.
- ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(3 stukken ter inzage)
13Beantwoording schriftelijke vragen Hondenstrandje art. 37 RvO PvdA-fractie (geagendeerd op verzoek van fracties PvdA-GroenLinks).
14Begrotingswijzigingen.
15Stand van zaken Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
16Terugkoppeling fusiecommissie.
17Ontwikkelingen coronavirus.
18Stand van zaken wijkbeheer.
19Sluiting.
De voorzitter,
namens deze,
de commissiegriffier,