Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluitenlijst Commissie
Besluitenlijst Raadscommissie
Nummer: 2020-08
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie: Wonen, Werk en Recreatie
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Datum: 11/25/2020
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Aanwezigen: R.M. Slavenburg (Voorzitter), M.H.C. Bakker-Mantjes, D. Dankaart, H. de Jong, K.E. Kamphuis, M. Kromhout, B. Verschoor, E.B. Weeder, H. Westbroek, J.S. Bakker, A.P. van den Ouden, N.M.A. Schnocks-Kriek, P. Schop (wethouder), A.J. Spoon (wethouder)
Afwezigen: R. van Spronsen, E.E. Hoenderkamp, C.C. Kap, W. Langendoen, E.P. van Son
Secretaris:
Nr.Onderwerp / Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de vergadering.
Afwezig zijn: mevrouw Hoenderkamp (D66) die vervangen wordt door de heer Bakker (D66), de heer Spronsen (IBH), de heer van Son (VVD), mevrouw Kap (IBH) en de heer Langendoen (GroenLinks) die wordt vervangen door Schnocks (GroenLinks)
02

Spreekrecht voor toehoorders


Er zijn geen insprekers.
03

Vaststellen agenda.


De agenda wordt conform vastgesteld.
04

Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).


Wethouder Spoon heeft tweetal mededelingen:
- vooraankondiging uitnodiging Webinar op 9 december betreffende conceptbeleid notitie huisvesting arbeidsmigranten;
- stand van zaken tijdschema NL Delta.

Wethouder Schop heeft tweetal mededelingen;
- aanlanding elektriciteitsnetten op zee, het traject gaat definitief naar Borssele en dus niet via Haringvliet en de Haringvliet dam;
- morgen einde middag worden inhoudelijke voorstellen openbaar vervoer gepubliceerd, zodra besluit binnen is zal dit naar de commissie en raad gestuurd worden.
05

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 8 oktober 2020.


De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
06

Actiepuntenlijst.


Er zijn geen actiepunten.
07

Ingekomen stukken en mededelingen commissie.


De heer Bakker (D66) vraagt zich af of punt 1: Voorontwerpbestemmingsplan 'Manege Stal Flicka' wel door het college als voorontwerp bestemmingsplan ingediend had moeten worden.
Wethouder Schop geeft aan dat het inderdaad niet de taak is om als gemeente ondernemers te beoordelen, maar wel de taak heeft dat bedrijven goed kunnen blijven functioneren. Daarom is er medewerking verleend aan dit bestemmingsplan.
Wethouder Schop zegt toe te kijken of de huidige tekst wellicht aangepast kan worden.
08

Lijst van ingekomen stukken raad.


Er zijn geen vragen met betrekking tot de lijst van ingekomen stukken raad.
09

20200610 : Instemmen met 1e begrotingswijziging 2020 van het Recreatieschap Voorne Putten. - ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie WWR acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad hamerstuk.
10

20200515 : Vaststellen Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) Oktober 2020. - ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie WWR acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
11

20200541 : Instemmen met beantwoording vragen Harmonisatie Sportregelingen. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Wethouder Schop zegt toe zich in te zetten om de overgang naar de nieuwe situatie voor de sportverenigingen zo geleidelijk mogelijkte te laten verlopen.

De commissie WWR acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
12

20200587 : Beschikbaar stellen krediet voor de Inrichting nieuwe bushalte Ebstroom-Vlasakkerlaan. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
13

20200588 : Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de toegekende subsidie voor het doorvoeren van de gevelmaatregelen - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie WWR acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
14

20200594 : Beschikbaarstellen krediet voor het opstellen Visie Zuidfront. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Wethouder Schop zegt toe:
- dat de commissie goed op de hoogte zal worden gehouden en meegenomen zal worden in het hele proces, met name in het ontwikkelen van de voorkeursvariant;
- uit te zoeken of er een verkeersonderzoek 'vesting' gehouden kan worden. Hier komt de wethouder bij de commissie op terug.

De commissie WWR acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
15

20200596 : Vaststellen van de Woonvisie Hellevoetsluis 2020-2030. - ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Wethouder Spoon geeft aan de suggestie c.q creatieve oplossing mee te nemen.
De fractie IBH geeft aan in de raadsvergadering een motie in te dienen.
De commissie WWR acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
16

Stand van zaken wijkbeheer.


Geen mededelingen.
17

Sluiting.


De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur.
18

Sluiting.