Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluitenlijst Commissie
Besluitenlijst Raadscommissie
Nummer: 2021-08
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie: Wonen, Werk en Recreatie
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Datum: 11/24/2021
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Aanwezigen: R.M. Slavenburg (Voorzitter), M.H.C. Bakker-Mantjes, D. Dankaart, J.H. Hoge, H. de Jong, K.E. Kamphuis, C. van der Sande-de Groot, R. van Spronsen, E.B. Weeder, H. Westbroek, J.S. Bakker, A.P. van den Ouden, N.M.A. Schnocks-Kriek, P. Schop (wethouder), A.J. Spoon (wethouder)
Afwezigen: M. Kromhout, B. Verschoor, E.E. Hoenderkamp, C.C. Kap, E.P. van Son
Secretaris:E. Huizinga (commissiegriffier)
Klik hier voor het audioverslag
Nr.Onderwerp / Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom, opent de vergadering en vraagt aandacht voor de ter plekke geldende coronamaatregelen.

Mevrouw Hoenderkamp (D66) is afgemeld en zal worden vervangen door de heer Bakker (D66). De heer Van Son (VVD), mevrouw Verschoor (GrLi) en de heer Kromhout (IBH) hebben zich eveneens afgemeld. Voorzitter constateert dat ook mw. Kap (IBH) afwezig is.
02

Spreekrecht voor toehoorders.


Er hebben zich zes insprekers gemeld voor agendapunt 11: Instemmen met bestemmingsplan Rijksstraatweg 247, te weten mevrouw Born en mevrouw Moree op persoonlijke titel, de heer Betlem namens Novaform Vastgoedontwikkelaars West en de heer Ruigrok, mevrouw Kivits en de heer Van Marion op persoonlijke titel. Wegens ziekte is mw. Kivits niet aanwezig, haar tekst wordt uitgesproken door de heer Ruigrok.
De insprekers beantwoorden na hun inspraak enkele verhelderende vragen van de commissieleden.
03

Vaststellen agenda.


In verband met de aanwezige insprekers stelt de voorzitter voor om agendapunt 11: Vaststellen van het bestemmingsplan Rijksstraatweg 247 naar voren te halen en direct na dit agendapunt 3: Vaststellen agenda, te behandelen.

Het college heeft een brief gestuurd met daarin het verzoek om agendapunt 12: 20210581: Vaststellen van de geactualiseerde beleidsplannen Lucht, Geluid en Externe Veiligheid van de agenda af te voeren. De commissie gaat hiermee akkoord.

Dhr. Weeder (VVD) constateert een trend dat door ICT-problemen regelmatig stukken van de agenda gehaald moeten worden en kondigt aan bij de komende commissievergadering algemene zaken en middelen een punt van aandacht te zullen maken.

Dhr. Bakker (D66) merkt allereerst op een aantal grote stukken vrij laat is toegevoegd. Hij vindt dat storend en verzoekt de agendacommissie dit niet meer toe te staan. Ten tweede vraagt hij om punt 9 Meerjarenprogramma Grondexploitaties Oktober 2021 besloten te bespreken.

Dhr. Dankaart (PvdA) ondersteunt het betoog van dhr. Bakker (D66) en het ter sprake brengen in de commissie algemene zaken en middelen.
De voorzitter geeft aan deze opmerkingen door te geleiden naar de voorzitter van de commissie algemene zaken en middelen.
04

Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).


Wethouder Spoon brengt de commissie op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot de motie Opkoopbescherming. Het kadaster doet onderzoek, ook in Brielle en Westvoorne, naar het percentage van de afgelopen jaren verkochte huizen dat door de koper zelf bewoond wordt. Vervolgens is het aan het college en de raad om te bepalen welke percentages per wijk problematisch geacht worden. In de commissievergadering van 11 januari wil wethouder Spoon dit opiniŽrend laten bespreken.

Wethouder Schop deelt mee dat de nieuwe lantaarnpalen aan de Amnesty Internationallaan zijn nog niet voorzien van de juiste armaturen in verband met niet leverbaar. Er zijn tijdelijke armaturen geplaatst.

Mw. Bakker-Mantjes (D66) vraagt naar de status van de afvalverwerking. In het najaar zou daarover een voorstel naar de raad komen. Zij wil graag een schriftelijke reactie.
Wethouder Schop zegt toe een uitgebreidere update te laten geven in samenwerking met Brielle en Westvoorne.

Mw. Van der Sande (CDA) vraagt naar de mogelijkheden bij de gemeente om subsidie te krijgen voor het verduurzamen van tuinen.
Wethouder Schop zegt toe na te gaan wat de landelijke mogelijkheden zijn en de commissie te informeren.

Dhr. Kamphuis (CDA) merkt op dat de Spartabus lange tijd op een oneigenlijke plek langs het kanaal staat en hoort klachten hierover.
Wethouder Schop zegt dat hij aan de burgemeester kan vragen een keer handhavend op te treden.
Dhr. Dankaart (PvdA) merkt op dat dergelijke vragen tevoren gesteld kunnen worden, zodat het college de beantwoording voor kan bereiden.
De voorzitter ondersteunt deze constatering en gaat ervan uit dat het college de commissie op de hoogte houdt m.b.t. de Spartabus.
05

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 15 september 2021.


De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
06

Actiepuntenlijst.


Er zijn geen actiepunten die open staan.
07

Ingekomen stukken en mededelingen commissie.


Mw. Schnocks-Kriek (GrLi) vraagt of er een stuk op de agenda te verwachten is met betrekking tot de Nieuwe Ontwikkellocaties en waarom er heel veel woningen voor ouderen worden gebouwd en niet voor jongeren?
Wethouder Schop antwoordt dat het college de stukken nu ter informatie aanbiedt en dat er procedures zijn om deze te bespreken. Verder geeft hij aan dat in december 2020 door de raad in de vastgestelde Woonvisie is vastgelegd dat er veel behoefte is aan ouderenwoningen. De jongeren profiteren volgens de wethouder van de doorstroming.
08

Lijst van ingekomen stukken raad.


Er zijn geen opmerkingen vanuit de commissie.
09

20210509 : Vaststellen van het Meerjarenprogramma Grondexploitaties Oktober 2021. - ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Dhr Bakker (D66) geeft aan zijn vragen in de commissie algemene zaken en middelen van 2 december te stellen. Dat geeft meer voorbereidingstijd en voorkomt een besloten deel in deze vergadering.
Wethouder Spoon geeft aan in AZM aanwezig te zijn en daar eventuele WWR gerelateerde vragen te zullen beantwoorden.
Ook dhr. Dankaart geeft aan onvoldoende voorbereid te zijn en neemt zijn vragen mee naar AZM.
De commissie wonen, werk en recreatie laat het aan de commissie algemene zaken en middelen om te bepalen of het voorstel rijp is voor behandeling in de raad van 9 december 2021 als bespreekstuk of hamerstuk.
10

20210545 : Beschikbaar stellen van een sportinvesteringssubsidie Padelbanen TV United Service. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie wonen, werk en recreatie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 9 december 2021 als hamerstuk.
11

20210577 : Vaststellen van het bestemmingsplan Rijksstraatweg 247. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Na de eerste termijn van de commissieleden en het college worden de insprekers in de gelegenheid gesteld om te reageren.
De commissie wonen, werk en recreatie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 9 december 2021 als bespreekstuk.
12

20210581 : Vaststellen van de geactualiseerde beleidsplannen Lucht, Geluid en Externe Veiligheid. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Het college heeft een brief gestuurd met daarin het verzoek om agendapunt 12: 20210581: Vaststellen van de geactualiseerde beleidsplannen Lucht, Geluid en Externe Veiligheid van de agenda af te voeren. De commissie wonen, werk en recreatie gaat hiermee akkoord.
13

20210617 : Vaststellen van de samenwerkingsovereenkomst en tijdelijke subsidieregeling Regio Deal Zuid-Hollandse Delta. - ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Mw. Schnocks-Kriek (GrLi) geeft aan haar vraag of het niet logisch is om bij Artikel 16a kaders mee te geven wat minimaal gehaald moet worden zodat dit ook getoetst kan worden, schriftelijk te zullen stellen. Wethouder Spoon geeft aan deze vraag dan mondeling in AZM te beantwoorden.
De commissie wonen, werk en recreatie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 9 december 2021 als hamerstuk.
14

Stand van zaken wijkbeheer.


Wethouder Schop deelt mee dat op 1 december de digitale startbijeenkomst voor de aanpak van de Marinewijk is. Vanuit de bewoners is er veel aandacht gevraagd voor klimaatadaptatie.
Verder meldt hij dat er steeds meer rookvrije locaties komen, vooral daar waar gesport wordt en veel kinderen komen. Ook bij speelplaatsen waar gekeken wordt om samen met kinderen borden te ontwerpen.

Dhr. Westbroek (IBH) kwam in de media een foto tegen van rokende asielzoekers aan de kant bij de nieuwe boot. Hij vraagt of dit de bedoeling is of niet?
Wethouder Spoon adviseert deze vraag gerelateerd aan openbare orde en veiligheid de volgende week in de commissie algemene zaken en middelen aan de burgemeester te stellen.
15

Sluiting.


De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en komst.
16

Sluiting.