Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluistenlijst Raad
Besluitenlijst Raad
Nummer: 2022-03
Type Vergadering:Raad
Openbaar / Besloten
Datum: 04/20/2022
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Aanwezigen: M.C. Junius (voorzitter), A. van Ballegooijen, J.J. Andrieu , M.H.C. Bakker-Mantjes, D.P. Bosgieter, D. Dankaart, E.R. van der Geest, K.E. Kamphuis, H. Kap, M. Kromhout, C.M. Meerman-van Benthem, E.S. Noordzij, U. Özogul-Basin, M. Peelen-Kamphuis, J.F. Reumkens, C. van der Sande-de Groot, R.M. Slavenburg, B. Verschoor, E.B. Weeder, H. Westbroek, N.M.A. Schnocks-Kriek
Afwezigen: D.C. Bäckhaus, H.D. Boender, H. de Jong, B.G. Kamphuis, R. van Spronsen
Secretaris:griffier M.M. de Lange
Hamerstukken:; Lijst van ingekomen stukken. 2


Nr.Onderwerp /
Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Afwezig zijn: mevrouw Boender (VVD), de heer de Jong (VVD), de heer B. Kamphuis(IBH), de heer van Spronsen (IBH) en mevrouw Backhaus (IBH).
02

Vaststellen agenda.


De agenda wordt conform vastgesteld.
03

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 23 maart 2022.


De besluitenlijst wordt vastgesteld met dien verstande dat de verschrijving in de zin betreffende de Oekrainse vlaggetjes wordt aangepast.
04

Hamerstukken: Geen


05

Lijst van ingekomen stukken.


De lijst van ingekomen stukken wordt conform vastgesteld.
06

20220078: Beschikbaar stellen van een krediet uit de Algemene Reserve voor de restauratie van de Natte Schietkatoenloods en het Bomvrije Hospitaal.


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
07

20220133: Vaststellen van de Besturingsvisie, Dienstverleningsconcept en de I-Visie.


Het is van belang dat dezelfde versies worden vastgesteld als in Brielle en Westvoorne. Het blijkt dat er een onjuiste versie van het dienstverleningsconcept bij de stukken staat.
Het advies wordt daarom van de agenda afgevoerd. Er zal een extra raadsvergadering worden ingelast om alsnog de juiste versie vast te stellen.
08

20220158: Instemmen met de verlenging overeenkomst COA tijdelijke noodopvang.


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
09

Begrotingswijzigingen.


Er zijn geen begrotingswijzigingen.
10

Rondvraag.


De heer Kap (IBH) geeft aan dat er wat onrust is ontstaan over het industrieterrein KB3. Graag meer duidelijkheid en openheid van zaken naar onze bewoners en onze fusiepartners.
De overige fracties geven aan hier ook voorstander van te zijn maar wel binnen de kaders die afgesproken zijn voor grondexploitaties om geen schade aan bedrijven of de gemeente teweeg te brengen.

Wethouder Spoon geeft aan dat we het hebben over het bedrijventerrein in plaats van het industrieterrein. De grondexploitatie is vorig jaar ook door de raad vastgesteld en is niet alleen aangelegenheid van het college. De grondexploitatie zal binnenkort weer opnieuw worden vastgesteld.
De stand van zaken KB3 zal ook weer besproken worden in de commissie WWR en wellicht kunnen we de andere raden hierbij uitnodigen. Het college zal kijken hoe dit ingevuld kan worden.
11

Sluiting.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Hellevoetsluis in zijn openbare vergadering van 11 mei 2022.

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

[DIV]; [Commissiesecr]; [Achterdeur]*