Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluitenlijst Commissie
Besluitenlijst Raadscommissie
Nummer: 2022-05
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie: Algemene Zaken en Middelen
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Datum: 06/08/2022
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Aanwezigen: J.F. Reumkens (Voorzitter), J.J. Andrieu , M.H.C. Bakker-Mantjes, H.D. Boender, D.P. Bosgieter, D. Dankaart, E.R. van der Geest, J.H. Hoge, H. de Jong, B.G. Kamphuis, K.E. Kamphuis, H. Kap, M. Kromhout, C.M. Meerman-van Benthem, E.S. Noordzij, U. ÷zogul-Basin, M. Peelen-Kamphuis, C. van der Sande-de Groot, N.M.A. Schnocks-Kriek, R.M. Slavenburg, R. van Spronsen, B. Verschoor, E.B. Weeder, H. Westbroek, J.S. Bakker, J.J.C. Diependaal, M.J. van der Linden, A.P. van den Ouden, A.J.Tijhof
Afwezigen: A. van Ballegooijen, D.C. Bšckhaus, T. Hazeveld, E.E. Hoenderkamp, C.C. Kap, E.P. van Son, L.A. Troost-Kengen
Secretaris:M. Kimah (commissiegriffier)
Klik hier voor het audioverslag
Nr.Onderwerp / Besluit
01

Opening.


De voorzitter dhr. Reumkens (IBH) opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom evenals de mensen op de publieke tribune ťn natuurlijk de mensen die ons thuis via het internet volgen.
Met kennisgeving zijn afwezig en hierbij afgemeld: mw. Bšckhaus (IBH), dhr. Van Ballegooijen (IBH), dhr. Hazeveld (VVD), mw. Hoenderkamp (D66), mw. Kap (IBH), dhr. Van Son (VVD) en mw. Troost-Kengen (VVD).
Mededelingen:
Nog even ter herinnering, wellicht zijn er nog raadsleden die zich willen aanmelden: Raden bij elkaar, bezoek aan Brielle op donderdag 16 juni a.s. vanaf 15.45 uur tot ongeveer 21:00 uur (incl. maaltijd), met een informele borrel als afsluiter. Aanmelden kan via griffie@brielle.nl of bij griffier@hellevoetsluis.nl. Details van de route en het programma volgen.
02

Spreekrecht voor toehoorders.


Aanvankelijk hebben zich een aantal insprekers gemeld om in te spreken over de Coffeeshop, echter dit punt staat vanavond niet op de agenda.
Morgenavond, donderdag 9 juni is er een ingelaste raadsvergadering, waarbij dit punt wel aan de orde komt ‘Sluiting huidige coffeeshop aan de Kerkstraat en vestiging van een afhaalpunt voor cannabis aan de Oostdijk 4’.
Een kort deel van deze vergadering, gelet op het agendapunt, zal overgeheveld worden naar morgenavond. Dit betekent dat de insprekers die zich aanvankelijk voor vanavond hebben aangemeld, alsnog de gelegenheid krijgen om morgenavond in te spreken bij de Extra gecombineerde raadscommissie ZWO, WWR en AZM op donderdag 9 juni; voortzetting van de huidige vergadering.
De insprekers zijn inmiddels hierover telefonisch en/of per mail op de hoogte gesteld.
03

Vaststellen agenda.


Zoals aangegeven loopt de commissie gedeeltelijk door naar morgenavond. We hopen in ieder geval vanavond een groot deel van de agendapunten te kunnen behandelen.
De voorzitter, dhr. Reumkens (IBH) stelt voor een extra punt toe te voegen aan de agenda voor morgenavond, dit betreft agendapunt 2. Spreekrecht voor toehoorders, ter behandeling morgenavond bij de Extra gecombineerde raadscommissie ZWO, WWR en AZM op donderdag 9 juni;

Mw. Boender (VVD) stelt voor om agendapunt 15, van de agenda af te voeren, aangezien de Rekening Commissie pas op 29 juni a.s. bij elkaar komt en ons dan pas van advies kan voorzien.
Mocht er naar aanleiding van dit advies van de Rekening Commissie eventueel bezwaar en/of een andere zienswijze zijn, dan kan dit bij de Zomernota van 6 juli worden behandeld.
Als extra toelichting geeft de portefeuillehouder/wethouder mw. Den Brok aan dat de accountant op dit moment nog niet klaar is met de controle, er is in ieder geval alvast een 1e versie van de Jaarrekening verstuurd naar de raad, zodat er voldoende tijd is voor de voorbereiding van de schriftelijke ronde (technische vragen die de raadsleden hebben over de Jaarrekening), voorafgaand aan de behandeling van de Zomernota op 6 juli. De definitieve versie wordt besproken in de collegevergaderng op 28 juni, daarna op 29 juni voor behandeling in de Rekening Commissie en op 6 juli in de Raadsvergadering, welk in het teken staat van de Zomernota.
Agendapunt 15 wordt hierbij afgevoerd en de Gecombineerde raadscommissie ZWO, WWR en AZM stemt hiermee conform in.

De voorzitter dhr. Reumkens (IBH) licht procedureel toe; inzake agendapunt 17: 20220245 : Nemen van een voorbereidingsbesluit en bekrachtigen geheimhouding. Het besluit tot geheimhouding dient in openbaarheid te geschieden, waarbij In het besloten deel de inhoudelijke discussie kan plaatsvinden. Een reden tot vergaderen in beslotenheid kan zijn, dat er over personen wordt gesproken of over financiŽle aangelegenheden, die de onderhandelingspositie van de gemeente in gevaar kunnen brengen of dat de belangen van derden kunnen worden geschaad.
De voorzitter dhr. Reumkens (IBH) vraagt de gecombineerde raadscommissie hiermee akkoord te gaan, waarvan akte en instemming door de gecombineerde raadscommissie ZWO, WWR en AZM.
Agendapunt 21: sluiting
Deze openbare vergadering zal niet worden beŽindigd maar geschorst tot de voortzetting welke morgenavond 20.00 uur zal plaatsvinden (donderdag 9 juni).
Er zijn geen verdere aanmerkingen. De agenda is hierbij conform vastgesteld.
04

Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).


Onderhoud Ploegschaar
Vooruitlopend op actiepunt 2 op de Actiepuntenlijst van WWR, deelt Portefeuillehouder/wethouder dhr. Schop mee dat hier vandaag (woensdag 8 juni) een eerste start mee is gemaakt.

Brief Provincie Zuid-Holland inzake bevoegdheden Windenergie
Is reeds voor u op 7 juni in IBABS geplaatst. Vanuit het college wordt gewerkt aan een reactie, u, de raad, zal ook hierover terugkoppeling ontvangen.

Er zijn geen verdere mededelingen en/of vragen.
05

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van ZWO 9 mei, WWR 10 mei en AZM 11 mei 2022.


Er zijn van tevoren geen op- en/of aanmerkingen geleverd bij de griffie.
De besluitenlijst van de vergadering ZWO 9 mei, WWR van 10 mei ťn AZM van 11 mei zijn hiermee conform vastgesteld.
06

Actiepuntenlijsten.


De actiepunten van WWR:
1. 08-03-2022 Voortgang motie Opkoopbescherming. Wethouder Spoon doet tijdens de commissievergadering van 8 maart de mededeling dat voor de zomer besluitvorming plaats zal vinden over de uitwerking van de motie Opkoopbescherming. Actie: Wethouder Spoon.
Dit blijft voorlopig op de Actiepuntenlijst staan in verband besluitvorming voor de zomer.
2. 10-05-2022 Wethouder Schop zegt de heer Bakker (D66) toe terug te komen op de stand van zaken bij de Ploegschaar. Actie: Wethouder Schop.
Is hiermee afgedaan conform toelichting door de wethouder en kan worden afgevoerd van de
Actiepuntenlijst WWR.


De actiepunten van ZWO:
1. Concept Zienswijze GR JR (vraag van dhr. Bakker-D66), wordt vanavond besproken, dit punt kan worden afgevoerd van de actiepuntenlijst.
2. Ploegschaar (vraag dhr. Reumkens-IBH), er is een memo gemaakt welke bij het advies 20220204 is toegevoegd (ook in IBABS), dit punt kan worden afgevoerd van de actiepuntenlijst.
3. Energietoeslag (vraag dhr. Slavenburg-VVD), informatie is beschikbaar op de website, dit punt kan worden afgevoerd van de actiepuntenlijst.
4. Geld met betrekking tot gezondheidsadviezen windmolens (vraag van mw. Boender-VVD), hier is antwoord op gegeven, dit punt kan worden afgevoerd van de actiepuntenlijst.
5. nieuwe ontwikkelingen en toekomstperspectief van de inzet van praktijkondersteuners (vraag van mw. Meerman-CDA). Dit punt wordt verder opgepakt in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Dit punt blijft staan op de actiepuntenlijst.


AZM heeft geen (uitstaande) uitstaande actiepunten.
07

Ingekomen stukken en mededelingen commissie ZWO, WWR en AZM.


Geen bijzonderheden.
Aldus dus door de gecombineerde raadscommissie ZWO, WWR en AZM voor kennisgeving aangenomen.
08

Lijst van ingekomen stukken raad.


Er zijn van tevoren geen vragen gesteld.
Aldus dus door de gecombineerde raadscommissie ZWO, WWR en AZM voor kennisgeving aangenomen..
09

20220204 : Beschikbaar stellen krediet voor Regiodeal programmalijn Onderwijs en Arbeidsmarkt. - ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De gecombineerde raadscommissie ZWO, WWR en AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 22 juni 2022 als hamerstuk.
10

20220178 : Instemmen met de concept zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. - ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De gecombineerde raadscommissie ZWO, WWR en AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 22 juni 2022 als hamerstuk
11

20220179 : Beschikbaar stellen van een extra krediet voor de realisatie van MFA de Ploegschaar. - ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt


@ Portefeuillehouder/wethouder dhr. Van der Velde licht toe dat de gestelde technische vragen van mw. Schnocks (GL) met betrekking tot dit advies, schriftelijk zullen worden beantwoord.

De gecombineerde raadscommissie ZWO, WWR en AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 22 juni 2022 als hamerstuk.
12

20220187 : Kennisnemen van het jaarverslag leerplicht gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne 2020-2021. - ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De gecombineerde raadscommissie ZWO, WWR en AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 22 juni 2022 als hamerstuk.
13

20220199 : Kennisnemen van de Jaarrekening 2021 van de DCMR Milieudienst Rijnmond en geen zienswijze indienen t.a.v. de Begroting 2023 van de DCMR Milieudienst Rijnmond. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De gecombineerde raadscommissie ZWO, WWR en AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 22 juni 2022 als hamerstuk.
14

20220205 : Instemmen met de zienswijze op de Ontwerpbegroting MRDH 2023. - ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Is met instemming van de gecombineerde raadscommissie ZWO, WWR en AZM van de agenda afgevoerd. De Rekening Commissie komt op 29 juni a.s. bij elkaar voor het uitbrengen van een advies voor de raad van 6 juli-Zomernota.
15

20220208 : Instemmen met het jaarverslag 2021, vaststellen van de jaarrekening 2021 en ontrekken uit / toevoegen aan resultaat reserves. . - ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De voorzitter licht toe, u heeft allen de mogelijkheid gehad om kennis te nemen van het Geheime advies 20220189, inzake 20220242: Beschikbaar stellen krediet voor de strategische aankoop van de panden Rijksstraatweg 11, Tolweg West 15 en 17.
Het besluit tot bekrachtiging van geheimhouding wordt in deze openbare vergadering genomen, de gecombineerde raadscommissie ZWO, WWR en AZM stemt hiermee in.

De gecombineerde raadscommissie ZWO, WWR en AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 22 juni 2022 als hamerstuk.
16

20210517 : Instemmen met het aanpassen van de FinanciŽle Verordening gemeente Hellevoetsluis 2017. - ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Aanmerking door mw. Meerman (CDA), graag in het Raadsbesluit laten opnemen ingangsdatum:
‘met ingang van 1 januari 2021’. De gecombineerde raadscommissie ZWO, WWR en AZM stemt hiermee in.

De gecombineerde raadscommissie ZWO, WWR en AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 22 juni 2022 als bespreekstuk.
17

20220245 : Nemen van een voorbereidingsbesluit en bekrachtigen geheimhouding - ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Mw. Diependaal (CDA) leest haar betoog voor en doet twee toevoegingen als advies aan de gecombineerde raadscommissie ZWO, WWR en AZM om deze op te laten nemen in de zienswijze.
De gecombineerde raadscommissie ZWO, WWR en AZM stemt hiermee in en een aangepaste brief zal worden verstuurd en opnieuw geplaatst bij de raadsvergadering van 22 juni.

De gecombineerde raadscommissie ZWO, WWR en AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 22 juni 2022 als bespreekstuk.
18

Begrotingswijzigingen.


Er zijn geen begrotingswijzigingen.
19

Stand van zaken Metropoolregio Rotterdam Den Haag/Stand van zaken Wijkbeheer.


Er zijn geen mededelingen
20

Terugkoppeling Fusiecommissie Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.


Mw. Meerman geeft terugkoppeling over de fusiecommissie.
21

Sluiting.


5De openbare vergadering wordt niet beŽindigd (gesloten) maar geschorst, deze schorsing zal tot morgenavond 20.00 uur duren (donderdag 9 juni 2022). De openbare uitzending zal hiermee worden beŽindigd.

De vergadering zal in beslotenheid worden voortgezet. Een reden tot vergaderen in beslotenheid kan zijn, dat er over personen wordt gesproken of over financiŽle aangelegenheden, die de onderhandelingspositie van de gemeente in gevaar kunnen brengen of dat de belangen van derden kunnen worden geschaad.

Er wordt 10 minuten geschorst waarna zal worden aangevangen met de besloten vergadering.

22

Sluiting.