Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda Raad
Agenda Raad
Type Vergadering:Raad
Voorzitter:


De burgemeester roept de leden van de gemeenteraad bijeen tot het houden van een openbare vergadering op:

Datum: 03/23/2022
Nummer:2022-02
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Vaststellen agenda.
03Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 26 januari 2022.
04Hamerstukken:
agendapunt 07: beschikbaar stellen budget t.b. Sportfondsen Maatschappelijke Accommodaties Hellevoetsluis BV;
agendapunt 09: Instemmen met de zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheids Regio Rotterdam-Rijnmond;
agendapunt 10: kennisnemen van de Kadernota 2023 en wijziging Gemeenschappelijke regeling VRR;
agendapunt 13: instemmen met de wijziging van de governance van de GRJR conform wijzigingsbesluit 'Tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond";
agendapunt 14: Kennisnemen van de concept kadernota GRJR 2023 en definitieve begrotingswijziging 2021;
agendapunt 16: Vaststellen Auditplan 2021 gemeente Hellevoetsluis en verstrekken opdracht aan accountant voor controle jaarrekening 2021.
05Lijst van ingekomen stukken.
0620220045: Vaststellen van de geactualiseerde beleidsplannen Lucht, Geluid en Externe Veiligheid
(6 stukken ter inzage)
0720220052: Beschikbaar stellen budget t.b.v. Sportfondsen Maatschappelijke Accommodaties Hellevoetsluis BV
HAMERSTUK

(4 stukken ter inzage)
0820220036: Beschikbaar stellen budget COVID-19 steunmaatregelen 2022
(4 stukken ter inzage)
20220028: Instemmen met de zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheids Regio Rotterdam-Rijnmond
HAMERSTUK

(5 stukken ter inzage)
1020220030: Kennisnemen van de Kadernota 2023 en wijziging Gemeenschappelijke regeling VRR
HAMERSTUK

(5 stukken ter inzage)
1120220026: Vaststellen verordening jeugdhulp gemeente Hellevoetsluis 2022
(6 stukken ter inzage)
1220220047: Ophogen begroting voor zowel baten als lasten voor de aanpak Nationaal Programma Onderwijs
(5 stukken ter inzage)
1320220002: Instemmen met de wijziging van de governance van de GRJR conform wijzigingsbesluit "Tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond"
HAMERSTUK

(6 stukken ter inzage)
1420220004: Kennisnemen van de concept kadernota GRJR 2023 en definitieve begrotingswijziging 2021.
HAMERSTUK

(6 stukken ter inzage)
1520210695: Benoemen Functionaris Gegevensbescherming gemeente Hellevoetsluis
(3 stukken ter inzage)
1620220070: Vaststellen Auditplan 2021 gemeente Hellevoetsluis en verstrekken opdracht aan accountant voor controle jaarrekening 2021
HAMERSTUK

(3 stukken ter inzage)
17Begrotingswijzigingen.
18Rondvraag.
19Sluiting.
De voorzitter,