Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluistenlijst Raad
Besluitenlijst Raad
Nummer: 2021-02
Type Vergadering:Raad
Openbaar / Besloten
Datum: 03/04/2021
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal
Aanwezigen: M.C. Junius (voorzitter), J.J. Andrieu , M.H.C. Bakker-Mantjes, D.C. Bäckhaus, D.P. Bosgieter, D. Dankaart, E.R. van der Geest, K.J. de Graaff-van Lith, H. de Jong, B.G. Kamphuis, K.E. Kamphuis, H. Kap, C.M. Meerman-van Benthem, E.S. Noordzij, U. Özogul-Basin, J.F. Reumkens, C. van der Sande-de Groot, R.M. Slavenburg, R. van Spronsen, N.J. van Straaten, B. Verschoor, E.B. Weeder, H. Westbroek, M.P. den Brok-Swakhoven (wethouder), P. Schop (wethouder), A.J. Spoon (wethouder), J. van der Velde (wethouder)
Afwezigen: H.D. Boender, M. Kromhout, M. Peelen-Kamphuis
Secretaris:plv. M. Hoek-Bosland
Hamerstukken:; Lijst van ingekomen stukken.; leeg veld 1 3


Nr.Onderwerp /
Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige welkom ook degenen die de vergadering thuis via internet volgen.

Met kennisgeving zijn afwezig: mevrouw Boender (VVD), mevrouw M. Peelen-Kamphuis,(IBH), de heer Kromhout (IBH).
Er zijn geen gasten van de raad.

Mevrouw Meerman (CDA) deelt mee dat er bij agendapunt 14 een amendement zal worden ingediend. Dit punt zal dus een bespreekpunt worden.
02

Vaststellen agenda.


De agenda wordt conform vastgesteld.
03

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 21 januari 2021.


De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
04

Hamerstukken: agendapunt 07: Vaststellen Auditplan 2020 gemeente Hellevoetsluis en verstrekken opdracht aan accountant voor controle jaarrekening 2020. agendapunt 08: Beschikbaar stellen krediet voor de realisatie van R-Net fietsenstallingen, R-Net abri’s, R-Net meubilair en het beter toegankelijk maken van de haltes voor ouderen en mindervaliden. agendapunt 09::Beschikbaar stellen krediet voor toegekende Subsidie Extern Advies Warmtetransitie. agendapunt 12:Vaststellen van de Privacyverordening en -beleid gemeente Hellevoetsluis 2021. agendapunt 13:Beschikbaar stellen krediet voor de toegekende subsidie voor het stimuleren van huiseigenaren tot het nemen van kleine energiebesparende maatregelen. agendapunt 14: Vaststellen verordening op de vertrouwenscommissie Hellevoetsluis 2021. agendapunt 16: Instemmen met compensatie sportverenigingen.


Bij agendapunt 13 en 16 wordt door mevrouw Verschoor (GroenLinks) een stemverklaring afgelegd.
05

Lijst van ingekomen stukken.


De lijst van ingekomen stukken wordt verder conform vastgesteld.
06

Opheffen geheimhouding Allonge samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Hellevoetsluis en Holding Farm Frites B.v..


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
07

20210051: Vaststellen Auditplan 2020 gemeente Hellevoetsluis en verstrekken opdracht aan accountant voor controle jaarrekening 2020. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
08

20210016: Beschikbaar stellen krediet voor de realisatie van R-Net fietsenstallingen, R-Net abri’s, R-Net meubilair en het beter toegankelijk maken van de haltes voor ouderen en mindervaliden. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
09

20200734: Beschikbaar stellen krediet voor toegekende Subsidie Extern Advies Warmtetransitie. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
10

20200650: Instemmen met de planvorming voor de integrale verbeteropgave Ploegschaar en omgeving.


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
11

20200744: Instemmen met de zienswijze op de TURAP 2 2020 van Syntrophos.


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
12

20200736: Vaststellen van de Privacyverordening en -beleid gemeente Hellevoetsluis 2021. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
13

20200571: Beschikbaar stellen krediet voor de toegekende subsidie voor het stimuleren van huiseigenaren tot het nemen van kleine energiebesparende maatregelen. HAMERSTUK


Stemverklaring van mevrouw Verschoor (GroenLinks): GroenLinks steunt dit voorstel van harte, wel vragen we aandacht voor de lokale ondernemers hierin zodat de lokale ondernemers kunnen aansluiten bij de woonwijzer winkel en zuiver een product of dienst kunnen aanbieden aan de regio en niet hoeven te concurreren met een gesubsidieerde instelling die alleen producten of diensten gaat aanbieden van buiten de regio dan wellicht.

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
14

20210065: Vaststellen Verordening op de vertrouwenscommissie Hellevoetsluis 2021. HAMERSTUK


De CDA fractie dient samen met de fracties van D66, IBH, GroenLinks, PvdA en VVD.
een amendement in. Het amendement luidt als volgt:

Verordening op de vertrouwenscommissie Hellevoetsluis 2021

De raad van de gemeente Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 4 maart 2021, aan de orde zijnde agendapunt 14, het vaststellen van de Verordening op de vertrouwenscommissie Hellevoetsluis 2021,

Overwegende dat:
- de raadsgriffier momenteel niet beschikbaar is en er naar verwachting op korte termijn een waarnemend raadsgriffier benoemd zal worden;
- het wenselijk is om de nog aan te wijzen waarnemend raadsgriffier gedurende de periode dat de raadsgriffier niet beschikbaar is, de taak van secretaris van de vertrouwenscommissie te laten uitvoeren en de (2e) plaatsvervangend raadsgriffier de taak van plaatsvervangend secretaris uit te laten voeren.

Stelt gelet op het voorgaande voor om:

de huidige tekst van artikel 3 lid 1 en lid 2 van de Verordening op de vertrouwenscommissie Hellevoetsluis 2021 te laten vervallen en deze te vervangen door de volgende tekst:

1. De (waarnemend) raadsgriffier is secretaris van de commissie.
2. De (2e) plaatsvervangend raadsgriffier wordt bij vervulling van de in artikel 1 genoemde taak als plaatsvervangend secretaris aan de commissie toegevoegd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de Fracties van CDA, D66, IBH, GroenLinks, PvdA en VVD.

De verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Hellevoetsluis 2021 wordt aangepast.

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
15

20210066: Benoemen in raadscommissies.


Het stembureau bestaat uit de heer Weeder (VVD), mevrouw Verschoor (GroenLinks) en de heer Kamphuis (CDA).
De voorzitter van het stembureau, de heer Weeder, brengt verslag uit.

Er zijn 14 stembriefjes ingeleverd waarvan er 14 stemmen zijn uitgebracht voor de benoeming van de heer J. J. Andrieu als lid van de commissie Algemene Zaken en Middelen en tevens 14 stemmen voor de benoeming van heer E. S. Noordzij als lid van de Rekeningcommissie.

De voorzitter wenst de beide heren veel succes in de commissies.
16

20210054: Instemmen met compensatie Sportverenigingen. HAMERSTUK


Stemverklaring van mevrouw Verschoor (GroenLinks): Ook steunt de GroenLinks fractie dit voorstel en wij zijn zeer blij dat andere de noodzaak uiteindelijk ook inzien daar GroenLinks sinds jullie vorig jaar elke maand aandacht vraagt voor de sportverenigingen nu de cultureel en maatschappelijke sector en ondernemers nog met de opmerking dat de sportfondsen een bv is en die ook landelijk gecompenseerd wordt wat voor vele andere niet geldt. Lees hierbij ook de noodkreet bij ingekomen stukken, punt 6 agendapunt 5 en de daarin voorgestelde maatregelen.

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
17

Begrotingswijzigingen.


Er zijn geen begrotingswijzigingen.
18

Rondvraag.


De heer Kap (IBH) wil in het presidium het voorstel naar voren brengen om waar mogelijk is toch weer fysiek te vergaderen, omdat dat voor de onderlinge verhoudingen veel beter is .
De heer Kap wordt door de heren Bosgieter (VVD) en de heer Dankaart (PvdA) ondersteund in dit verzoek.
De heer Dankaart vindt het spijtig dat er maar 14 raadsleden de moeite hebben genomen om naar het gemeentehuis te komen om met betrekking tot agendapunt 15 hun stembriefjes in te dienen. 14 van de 25 leden is toch wel een teleurstellend resultaat.
19

Sluiting.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Hellevoetsluis in zijn openbare vergadering van 23 maart 2021.

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

[DIV]; [Commissiesecr]; [Achterdeur]*