Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluitenlijst Commissie
Besluitenlijst Raadscommissie
Nummer: 2021-09
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie: Algemene Zaken en Middelen
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Datum: 12/02/2021
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Aanwezigen: J.F. Reumkens (Voorzitter), J.J. Andrieu , M.H.C. Bakker-Mantjes, H.D. Boender, D.P. Bosgieter, D. Dankaart, E.R. van der Geest, K.E. Kamphuis, C.M. Meerman-van Benthem, E.S. Noordzij, B. Verschoor, T. Hazeveld, M.J. van der Linden, N.M.A. Schnocks-Kriek, A.J.Tijhof
Afwezigen: H. Kap, C. van der Sande-de Groot, K.J. de Graaff-van Lith
Secretaris:M. Kimah (commissiegriffier)
Klik hier voor het audioverslag
Nr.Onderwerp / Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de digitale vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom.
Met kennisgeving zijn afwezig en hierbij afgemeld mw. C. van der Sande (CDA), mw. K. de Graaff-van Lith (IBH) en dhr. H. Kap (IBH).
De voorzitter geeft aan dat het jammer is dat mw. De Graaff-van Lith hedenavond niet aanwezig is, vanwege het feit dat dit haar laatste raadscommissie AZM is. Omdat zij gaat verhuizen naar een andere gemeente zal zij afstand doen van haar raadslidmaatschap. In de raad van 9 december zal afscheid van haar worden genomen, alsmede de installatie van een nieuw raadslid voor de fractie IBH in de persoon van dhr. Van Ballegooijen.

Er zijn een aantal mededelingen waar de voorzitter in de loop van de agenda op terug zal komen.
02

Spreekrecht voor toehoorders.


Er zijn geen insprekers aangemeld voor de commissie AZM hedenavond (2 december 2021).
03

Vaststellen agenda.


Vanuit de commissie WWR van 24 november 2021 zijn een aantal opmerkingen gemaakt, o.a. door dhr. Weeder en dhr. Bakker.
Dhr. Weeder (VVD) constateert een trend dat door ICT problemen regelmatig stukken van de agenda gehaald moeten worden en kondigt aan bij de komende commissievergadering AZM een punt van aandacht te zullen maken.
Dhr. Van der Geest (VVD) geeft aan dat hij naar aanleiding van de opmerking van dhr. Weeder een vraag zal stellen bij de rondvraag.

Dhr. Bakker (D66) merkt allereerst op dat een aantal grote stukken vrij laat is toegevoegd. Hij vindt dat storend en verzoekt de agendacommissie dit niet meer toe te staan. Ten tweede vraagt hij om punt 9 Meerjarenprogramma Grondexploitaties Oktober 2021 besloten te bespreken.
Mw. Bakker (D66) licht toe dat de stukken van de GREX zeer omvangrijk zijn en voor raadsleden die hiernaast ook nog een baan hebben, het lastig is om alle stukken op tijd te lezen - die kort voor de commissie verstuurd zijn vanwege wijzigingen, kortom een punt van aandacht.

De voorzitter geeft aan dat de agendacommissie zal worden verzocht om in het vervolg hier strakker mee om te gaan.
Agendapunt 12 20210509 : Vaststellen van het Meerjarenprogramma Grondexploitaties Oktober 2021, zal hedenavond in de raadscommissie AZM, deels, in beslotenheid worden besproken.

Dhr. Dankaart (PvdA) vult verder aan ook niet financiŽle zaken met betrekking tot de GREX te bespreken bij het agendapunt (12.), waarvan akte in de raadscommissie AZM en akkoord bevonden.

Er zijn geen verdere aanmerkingen, de agenda wordt conform vastgesteld.
04

Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).


De voorzitter geeft het woord aan portefeuillehouder/wethouder dhr. Spoon; in navolging van de opmerking van dhr. Weeder (VVD), heeft u de beantwoording gekregen op vragen van D66 met betrekking tot compensatie marktgelden. De beantwoording klopt in principe, met uitzondering – gezien de huidige actuele stand van zaken – in de laatste alinea staat vermeld dat twee marktkooplieden aanvragen hebben ingediend voor kwijtschelding, waarschijnlijk zijn er door problemen met het registratiesysteem nog 7 aanvragen bij gekomen, waardoor het totaal aantal 9 is. Uiteraard zullen deze 7 aanvragen ook zo snel mogelijk worden behandeld.

Portefeuillehouder/wethouder mw. Den Brok heeft twee mededelingen; (1) inzake de ARI procedure, vandaag staan er twee stukken op de agenda de GREXEN en de BERAP, deze zijn in de ARI procedure met de andere gemeenten en de provincie besproken en zijn beiden akkoord bevonden voor vanavond, ook door de provincie.
(2) voor de herindeling, fusie is er een budget nodig, u heeft als raad voor 2021 hiervoor een budget beschikbaar gesteld. Op dat moment was er nog geen zicht op de kosten in 2022, afgesproken is hierop terug te komen met een goede uitwerking en onderbouwing voor 2022. Inmiddels is er een Opgavemanager van start gegaan en heeft de Plan van Aanpak, 2e fase, uitgewerkt, dit is in de fusiecommissie behandeld en goedgekeurd in het BRT overleg, tevens is dit in alle drie de colleges goedgekeurd.
Omdat de raadscyclus van de drie gemeenten nog niet synchroon lopen, zullen de gemeenteraden Brielle en Westvoorne het Plan van Aanpak nog dit jaar in de raadscyclus behandelen en voor wat betreft Hellevoetsluis zal dit de raadscyclus van januari 2022 plaatsvinden.

Portefeuillehouder/burgemeester mw. Junius; een aantal weken geleden is de riviercruiseboot - om noodvang voor vluchtelingen te regelen - aangemeerd in de haven van Hellevoetsluis, dit is gezamenlijk met Brielle en Westvoorne en is rustig verlopen.

Mw. Bakker (D66); de fractie D66 had vragen gesteld inzake compensatie marktgelden, de essentie is echter gemist in de beantwoording door het college en stelt hierbij de vraag opnieuw: waarom heft het college marktgelden, als de dienstverlening niet mogelijk is?
Bij het niet verlenen van een dienst is het namelijk niet toegestaan om een factuur te sturen, we hebben het dus niet over kwijtschelden, maar of er terecht facturen zijn gestuurd. Daarnaast is de vraag, hoe groot het bedrag zou zijn als al deze facturen voor de non-food marktverkopers gecrediteerd zouden worden.
Portefeuillehouder/wethouder dhr. Spoon; vorig jaar tijdens de crisis is al besloten om geen marktgelden te heffen gedurende de maanden dat er geen markten werden georganiseerd.
In het voorjaar is afgestemd met de raad een regeling in het leven geroepen ‘kwijtschelding huur’, evenals de gestelde voorwaarden hierin. Het college is van mening om alle ondernemers, huur van een marktplaats of een pand van de gemeente huren, op dezelfde wijze te beoordelen, Voor de markt verkopers zijn we zelfs schappelijker geweest. In september konden deze markt verkopers op een laagdrempelige manier een aanvraag doen, het college is voornemens de eerder genoemde 9 aanvragen te betalen, een exact totaal bedrag is lastig te noemen, maar dat valt ruim binnen de door raad vastgestelde regeling ‘kwijtschelding huur’.

Mw. Bakker (D66); het gaat niet om kwijtschelding, maar om het feit dat de facturen niet gestuurd hadden mogen worden omdat er geen sprake is geweest van een dienstverlening. De fractie D66 zal zich hierover beraden en komt mogelijk met een Motie bij de raad van 9 december 2021.

Portefeuillehouder/wethouder dhr. Spoon; verduidelijkt zijn standpunt dat het college juist extra coulantie heeft getoond richting de markt verkopers ondanks vastgestelde clausules (heffingsplicht, wel/geen markt door Corona of andere omstandigheden) zoals vermeld in de Marktverordening. Het college heeft dus een financiŽle voorziening gecreŽerd, om deze markt verkopers tegemoet te komen, te compenseren, door middel van de regeling ‘kwijtschelding’, afgestemd en goedgekeurd door de Raad.

Dhr. Van der Geest (VVD); de commissie WWR heeft een brief gekregen van het college (24 november 2021) met betrekking tot het terugtrekken van de beleidsplannen Milieu, Lucht en Geluid en Externe veiligheid. De vraag heeft betrekking op het terugtrekken, is dit een technisch probleem van de ICT, is het een incident? De fractie wil graag weten of het een ICT probleem is of zijn het toevallige incidenten en hoort graag van het college op welke wijze deze problemen/incidenten worden opgelost.

Portefeuillehouder/wethouder mw. Den Brok; zoals u weet is de gemeente, de afgelopen maanden overgeschakeld op een nieuw systeem, het zaakgericht werken, dit betreft een fundamentele wijziging voor wat betreft de wijze van werken. Dit is ťťn van de grootste wijzigingen binnen de gemeente die de afgelopen tien jaar is doorgevoerd. Het invoeren van het zaakgericht werken is onlosmakelijk gekoppeld aan de Omgevingswet. Er zullen ongetwijfeld nog zaken naar voren komen, die (nog) niet goed functioneren vanwege de implementatie en waar we aandacht aan moeten schenken. Dit is de reden waarom het college om een analyse heeft gevraagd; wat gaat er niet goed en waarom? Dit kan uiteraard twee oorzaken hebben, enerzijds het systeem dat manco’s vertoont, anderzijds de werknemers (beheersen onvoldoende de nieuwe werkwijze), hiervoor is een externe ingeschakeld om de PDCA cyclus te doorlopen (Plan Do Check Act) en te analyseren. Het onderzoek zal over enkele weken zijn afgerond, aan de hand hiervan zal het college verder bekijken hoe verder te gaan met de implementatie.

Dhr. Van der Geest (VVD) is blij te horen dat het de aandacht heeft van het college en dat er gewerkt wordt aan een oplossing.

Dhr. Bosgieter (VVD) heeft een vraag aan burgemeester mw. Junius, waarbij hij refereert aan zijn bezoek op 19 november jl. in een tweetal winkelcentra’s (Evertsenplein en Struytse Hoeck) in Hellevoetsluis, waarbij hij ondernemers heeft ontmoet en de noodkreet van hen heeft ontvangen ten aanzien van overlast door fietsers en scooters in het winkelgebied. Overlast wordt ook ervaren door omwonenden. Daarnaast neemt het aantal meldingen van niet-handhaven steeds meer toe, In algemene kader van handhaving, handhaving is een probleem en wat gaat de portefeuillehouder hier aan doen?

Portefeuillehouder/burgemeester mw. Junius; handhaving in een gemeente met 40.000 inwoners gaat langs de lijn van prioritering en op dit moment zijn de Corona maatregelen aan de orde van de dag, evenals vuurwerk. Er wordt samenwerking gezocht met partners ten aanzien van verkeersveiligheid. Vandaag bij het politieoverleg is aangegeven dat er weer extra gekeken wordt naar scooteren op fietspaden. Andere partners zijn voorbeeld de beveiligers in het winkelcentrum. Kortom, we hebben een beperkte capaciteit met betrekking tot handhaving en moeten dus prioriteren. De portefeuillehouder/burgemeester stelt voor om in de loop van volgend jaar met een handhavingsuitvoeringsplan te komen richting de raad, zodat u mee kunt kijken naar de priortering die gegeven wordt. Daarnaast zullen we ook moeten werken aan het mede verantwoordelijk maken van onze inwoners, als het gaat om handhaving. Handhaven kunnen we niet alleen, daar hebben we onze inwoners en ondernemers ook bij nodig.
05

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 14 oktober 2021.


Er zijn geen aanmerkingen, de besluitenlijst van de vergadering van 14 oktober 2021 is hierbij vastgesteld
06

Actiepuntenlijst.


Er zijn geen actiepunten.
07

Ingekomen stukken en mededelingen commissie.


Dhr. Bosgieter (VVD); inzake de Toekomstvisie Voorne aan Zee - de fractie VVD had graag hierover een discussie willen voeren in de commissie, helaas is dit nu niet mogelijk.
Aangezien dit een bespreekstuk wordt, zal de fractie VVD hierop terugkomen in de raad van 9 december 2021 ten aanzien van het participatietraject.

Waarvan akte de opmerking van dhr. Bosgieter (VVD), is de Lijst van Ingekomen Stukken commissie hierbij voor kennisgeving aangenomen.
08

Lijst van ingekomen stukken raad.


De Lijst van Ingekomen Stukken raad is hierbij door de commissie AZM voor kennisgeving aangenomen
09

20210609 : Voor kennisgeving aan te nemen de Bestuursrapportage 2021-2. - ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De fracties worden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen, waarbij de portefeuillehouder/wethouder mw. Den Brok de vragen afdoende beantwoord.
De technische vraag van dhr. Tijhoff (PvdA) inzake activa, zal schriftelijk door het college worden beantwoord, voorafgaand aan de raadsvergadering van 9 december a.s.
De beantwoording van het college is inmiddels aan de raadsagenda in iBabs toegevoegd aan het agendapunt 10 20210609: voor kennisgeving aannemen van de Bestuursrapportage-2021-2.

De commissie AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 9 december als hamerstuk.
10

20210617 : Vaststellen van de samenwerkingsovereenkomst en tijdelijke subsidieregeling Regio Deal Zuid-Hollandse Delta. - ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Mw. Schnocks-Kriek (GroenLinks) heeft schriftelijk een vraag gesteld of het niet logisch is om bij Artikel 16a kaders mee te geven wat minimaal gehaald moet worden zodat dit ook getoetst kan worden. Het gaat ook om het gewenste effect van de uitgevoerde activiteiten, heeft het meerwaarde gehad, hoeveel mensen hebben hier uiteindelijk gebruik van gemaakt.
.
Portefeuillehouder/wethouder Spoon licht mondeling toe dat er wel degelijk kaders zijn aangegeven, met name door Quick Scans, waardoor een goede borging is in de beoordeling. (1) De aanvragers (bedrijven, stichtingen, initiatiefnemers) die de subsidies gehonoreerd krijgen, daarvan wordt gecontroleerd of dat geld dat aangevraagd is, ook besteed wordt op de manier zoals is aangevraagd. (2) Regio-breed zijn er een aantal meetbare doelen gesteld, waaraan moet worden voldaan (0.a. 10% meer natuur gerelateerde toerisme of bezoekers). Dit zijn afspraken die gemaakt zijn met het rijk.

De mondelinge beantwoording door de portefeuillehouder/wethouder dhr. Spoon is hiermee afdoende voor de fractie GroenLinks, aldus mw. Schnocks-Kriek.

De commissie AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 9 december als hamerstuk
11

20210642 : Tweede tussenevaluatie Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag - ( ) - Adviserend


Maandagavond 29 november heeft de klankbordgroep MRDH vergadert over de Tussenevaluatie MRDH, Met behulp van de mentimeter zijn de meningen van de aanwezigen (raadsleden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) opgehaald
Er zal opgewerkt worden naar een brief richting de Metropoolregio, waarin de gemeenschappelijke bevindingen van gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne worden aangegeven.

De commissie AZM stemt hiermee in, zodat een evaluatie gesprek gepland kan worden met de MRDH en portefeuillehouder/burgemeester mw. Junius dit kan meegeven aan de MRDH coŲrdinator.
12

20210509 : Vaststellen van het Meerjarenprogramma Grondexploitaties Oktober 2021. - ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Zoals aangegeven bij het vaststellen van de agenda, wordt gelegenheid geboden aan de commissie om ook niet financiŽle zaken te bespreken.
De commissie spreekt de complimenten uit aan het college en de ambtelijke organisatie voor de GREX, goed en leesbaar.De commissie AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 9 december 2021 als hamerstuk.
13

20210545 : Beschikbaar stellen van een sportinvesteringssubsidie Padelbanen TV United Service. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 9 december als hamerstuk
14

Begrotingswijzigingen.


De begrotingswijzigingen staan in relatie tot agendapunt 9;. 20210609 : Voor kennisgeving aan te nemen de Bestuursrapportage 2021-2.
15

Stand van zaken Metropoolregio Rotterdam Den Haag.


Portefeuillehouder/burgemeester mw. Junius geeft terugkoppeling uit het AB commissie regionale projecten en initiatieven waarin wethouder Spoon en wethouder Van der Kooi een presentatie hebben gegeven over de pilot ‘Fiets en Voorne’, dit is goed ontvangen en hier wordt uitwerking aan gegeven.

Dhr. Bosgieter (VVD) deelt mee, dat er in het kader van OV, een beschikbaarheidsvergoeding wordt gegeven door het rijk van 93% voor de OV-bezetting, alles tot 93% wat niet bezet wordt, dat zal worden vergoed.
De huidige OV beschikbaarheidsvergoeding van het rijk loopt tot september 2022, dit wordt dus tot 93% vergoed, mogelijk wordt dit verlengd tot december 2022 (als aanvullende maatregel). De Metropoolregio zoekt een structurele oplossing, zodat geen aanvullende maatregelen in de toekomst nodig zijn.

Mw. Bakker (D66) geeft terugkoppeling over het adviesprogramma economische zaken en adviseert een blik te werpen op het innovatieprogramma, dit is zeer de moeite waard en gaat over de komende ontwikkelingen.
16

Terugkoppeling fusiecommissie Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.


Mw. Meerman-van Benthem (CDA) geeft zeer uitgebreid terugkoppeling aan de raadscommissie AZM naar aanleiding van de fusiecommissie van maandag 22 november in het kader van de strategische visie.
De voorzitter dankt mw. Meerman-van Benthem (CDA) voor deze uitgebreide samenvatting.
17

Ontwikkelingen rondom het coronavirus.


Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen, behalve de huidige situatie waarbij gevraagd wordt zoveel mogelijk vanuit huis te werken en digitaal te vergaderen, zo min mogelijk ontmoetingen. Portefeuillehouder/burgemeester mw. Junius benadrukt vooral lokaal te (blijven) kopen en hierbij de lokale ondernemers/economie te blijven ondersteunen.
18

Sluiting.


De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de openbare vergadering om 21.30 uur.
19

Sluiting.