Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluistenlijst Raad
Besluitenlijst Raad
Nummer: 2022-06
Type Vergadering:Raad
Openbaar / Besloten
Datum: 07/06/2022
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Aanwezigen: M.C. Junius (voorzitter), A. van Ballegooijen, M.H.C. Bakker-Mantjes, D.C. Bäckhaus, H.D. Boender, D.P. Bosgieter, D. Dankaart, E.R. van der Geest, H. de Jong, B.G. Kamphuis, K.E. Kamphuis, H. Kap, M. Kromhout, C.M. Meerman-van Benthem, E.S. Noordzij, U. Özogul-Basin, M. Peelen-Kamphuis, J.F. Reumkens, C. van der Sande-de Groot, R. van Spronsen, B. Verschoor, E.B. Weeder, H. Westbroek, N.M.A. Schnocks-Kriek, M.P. den Brok-Swakhoven (wethouder), P. Schop (wethouder), A.J. Spoon (wethouder), J. van der Velde (wethouder)
Afwezigen: J.J. Andrieu , M. Peelen-Kamphuis, R.M. Slavenburg
Secretaris:griffier M.M. de Lange
Hamerstukken: 1


Nr.Onderwerp /
Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Er zijn afmeldingen ontvangen van de heer Slavenburg (VVD), mevrouw Peelen-Kamphuis (IBH) en de heer Andrieu (IBH).
02

Vaststellen agenda.


Aan de agenda wordt toegevoegd
8a. Motie vreemd betreffende stikstofbeleid.
8b. met een meerderheid van de stemmen wordt toegevoegd Besluitvorming over het instellen van een raadsonderzoek met betrekking tot de coffeeshop.
03

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 22 juni 2022.


De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
04

Hamerstukken: geen


05

20220208: Instemmen met het jaarverslag 2021, vaststellen van de jaarrekening 2021 en ontrekken uit / toevoegen aan resultaat reserves. .


Wethouder van der Velde zegt toe in een volgende rapportage meer duiding te geven wat nu nog op de wachtlijst staat betreffende de WMO zorg.
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
06

20220232: Bestuursrapportage 2022-1


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
07

20220265: Vaststellen rechtmatigheid uitgaven budget fractieondersteuning in het jaar 2021.


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
08

Begrotingswijzigingen.Zonder hoofdelijke stemming worden de begrotingswijzigingen unaniem aangenomen.

8.a
Er worden een tweetal moties ingediend betreffende het stikstofbeleid.

Motie 1.dossier stikstof en steun aan de agrarische sector namens de fractie IBH luidt als volgt;

De fractie van Inwonersbelang Hellevoetsluis

Stelt de raad voor de volgende motie aan te nemen:

Constaterende dat:
- Het kabinet op 10 juni de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) heeft gepresenteerd;
- De provincies de opdracht hebben om per 1 juli 2023 een gebiedsplan te hebben vastgesteld.

Overwegende dat:
- In de beeldvorming de stikstof problematiek vooral bij de agrarische sector wordt neergelegd;
- De agrarische sector onvoldoende betrokken is bij de uitwerking van de plannen;
- Er onrust, onduidelijkheid en onzekerheid over toekomstbestendigheid is ontstaan door mogelijke onteigening van bedrijven;
- Onze gemeente een mooi buitengebied heeft met prachtige natuur en moderne agrarische bedrijven;
- De agrarische sector in hoogwaardige voedselproductie voorziet met oog voor milieu en dierenwelzijn;
- De agrarische sector ons prachtige buitengebied mede onderhoudt;
- Er geen perspectieven worden geboden aan de agrarische sector;
- De consequenties voor de voedselvoorziening en de effecten voor de werkgelegenheid in de regio niet in beeld zijn gebracht;
- Stikstof en natuurherstel twee relevante thema’s zijn, maar dat er een bredere belangenafweging moet worden gemaakt voor de toekomst van het buitengebied.

Spreekt uit dat:
- De gemeenteraad veel waardering heeft voor onze boerenbedrijven;
- De gemeenteraad veel waarde hecht aan de bescherming van onze natuurgebieden en dat er een goede balans hoort te zijn tussen natuurwaarden en landbouwwaarden;
- De gemeenteraad van mening is dat ook agrarische ondernemers betrokken horen te worden bij maatregelen die het voortbestaan van hun onderneming direct raken, en dat dit ook de wens is van de ondernemers;
- De gemeenteraad de wens heeft om samen met de agrarische sector, natuurorganisaties en de Provincie op te trekken bij het vormgeven van maatregelen die goed zijn voor onze natuurgebieden én de toekomst van agrarische ondernemers in onze gemeente te waarborgen;
- De voorgenomen gebiedsgerichte aanpak onze gemeente overstijgt en dat het daarom voor de hand ligt om gebruik te maken van de kracht van de samenwerkende gemeenten op Voorne-Putten en de gemeenten Hoekse Waard en Goeree Overflakkee


Verzoekt het college:
- Erop toe te zien dat de agrarische sector goed betrokken wordt bij het totale proces van het tot stand komen van een gebiedsgerichte aanpak die recht doet aan en rekening houdt met de belangen van de agrarische sector, de natuur, de gemeente en de provincie;
- Daarvoor mede gebruik te maken van de kracht van de samenwerking op de Zuid Hollandse Eilanden;
- In overleggen met andere overheden de (on)haalbaarheid van de gestelde doelen aan te kaarten en ook de gevolgen van de plannen voor de gemeente Voorne aan Zee (i.o.) met haar inwoners en belanghebbenden te bespreken;
- Aan te dringen bij minister en provincie om in te zetten op herijking van de vigerende uitgangspunten en eerst in te zetten op verdergaande innovatie, een gebiedsgerichte en integrale aanpak en een herziening van de natuurbeschermingswet, waarbij wordt aangesloten op de Europese standaarden op het gebied van methode van meten en regelgeving;
- De gemeenteraad actief op de hoogte te houden van ontwikkelingen.

en gaat over tot de orde van de dag.”


De fractie van het IBH

Motie:2 Gebiedsgerichte aanpak ‘stikstof’ op Voorne-Putten wordt ingediend door de fracties VVD en CDA en luidt als volgt:

De gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 6 juli 2022,

Constaterende dat:
ˇ de landelijke overheid de landelijke stikstofplannen, ofwel de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) inclusief de stikstofkaart heeft gepresenteerd;
ˇ daarbij wordt gesproken over verschillende maatregelen om aan de stikstofnormen te voldoen en de natuur te verbeteren;
ˇ de gepresenteerde plannen niet in overleg met de agrarische sector zijn ontwikkeld;
ˇ er weinig metingen worden verricht en er vooral met wetenschappelijke modellen wordt gewerkt.
Overwegende dat:
ˇ onze gemeente een buitengebied heeft met prachtige natuur en moderne agrarische bedrijven;
ˇ de agrarische sector een belangrijke economische drager is voor Voorne Putten;
ˇ het voorgestelde beleid heeft geleid tot grote onrust, met name binnen gezinnen in de agrarische sector;
ˇ de provincie de door de minister verstrekte vrijheid dient aan te wenden om de maatregelen ten behoeve van de stikstofreductie-opgave evenwichtig te verdelen over de verschillende sectoren en over de provincie zelf als geheel;
ˇ op Voorne Putten maatwerk geboden dient te worden gericht op de verschillende sectoren mede gezien de samenstelling van de agrarische sector op het eiland (voornamelijk akkerbouw);
ˇ de provincie bovengenoemde punten op korte termijn en op zeer zorgvuldige wijze samen met de verschillende sectoren op Voorne Putten, in het bijzonder de agrarische sector, dient op te pakken.
Verzoekt het college:
I. de bovenstaande zienswijze, binnen twee weken, actief over te brengen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland en aan alle gemeenteraden van de provincie Zuid-Holland;
II. Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland op te roepen de stikstofreductie zo evenwichtig mogelijk te verdelen;
III. de raad zo spoedig mogelijk een terugkoppeling te geven over de stappen van Gedeputeerde Staten in dit dossier.
en gaat over tot de orde van de dag.

Dick Bosgieter Cilia Meerman
Fractie VVD Fractie CDA

Naar aanleiding van wijzigingen ook bij de gemeente Brielle en Westvoorne wordt motie 1 aangepast.

Motie 1 wordt gewijzigd ingdiend door de fracties IBH, CDA en VVD.
Motie dossier stikstof en steun aan de agrarische sector luidt:

De fracties van Inwonersbelang Hellevoetsluis, CDA en VVD,

Stelt de raad voor de volgende motie aan te nemen:

Constaterende dat:
- Het kabinet op 10 juni de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) heeft gepresenteerd;
- De provincies de opdracht hebben om per 1 juli 2023 een gebiedsplan te hebben vastgesteld.

Overwegende dat:
- In de beeldvorming de stikstof problematiek vooral bij de agrarische sector wordt neergelegd;
- De agrarische sector onvoldoende betrokken is bij de uitwerking van de plannen;
- Er onrust, onduidelijkheid en onzekerheid over toekomstbestendigheid is ontstaan door mogelijke onteigening van bedrijven;
- Onze gemeente een mooi buitengebied heeft met prachtige natuur en moderne agrarische bedrijven;
- De agrarische sector in hoogwaardige voedselproductie voorziet met oog voor milieu en dierenwelzijn;
- De agrarische sector ons prachtige buitengebied mede onderhoudt;
- Er geen perspectieven worden geboden aan de agrarische sector;
- De consequenties voor de voedselvoorziening en de effecten voor de werkgelegenheid in de regio niet in beeld zijn gebracht;
- Stikstof en natuurherstel twee relevante thema’s zijn, maar dat er een bredere belangenafweging moet worden gemaakt voor de toekomst van het buitengebied.

Spreekt uit dat:
- De gemeenteraad veel waardering heeft voor onze boerenbedrijven;
- De gemeenteraad veel waarde hecht aan de bescherming van onze natuurgebieden en dat er een goede balans hoort te zijn tussen natuurwaarden en landbouwwaarden;
- De gemeenteraad van mening is dat ook agrarische ondernemers betrokken horen te worden bij maatregelen die het voortbestaan van hun onderneming direct raken, en dat dit ook de wens is van de ondernemers;
- De gemeenteraad de wens heeft om samen met de agrarische sector, natuurorganisaties en de Provincie op te trekken bij het vormgeven van maatregelen die goed zijn voor onze natuurgebieden én de toekomst van agrarische ondernemers in onze gemeente te waarborgen;
- De voorgenomen gebiedsgerichte aanpak onze gemeente overstijgt en dat het daarom voor de hand ligt om gebruik te maken van de kracht van de samenwerkende gemeenten op Voorne-Putten en de gemeenten Hoekse Waard en Goeree Overflakkee


Verzoekt het college:
- Erop toe te zien dat de agrarische sector goed betrokken wordt bij het totale proces van het tot stand komen van een gebiedsgerichte aanpak die recht doet aan en rekening houdt met de belangen van de agrarische sector, de natuur, de gemeente en de provincie;
- Daarvoor mede gebruik te maken van de kracht van de samenwerking op de Zuid Hollandse Eilanden;
- In overleggen met andere overheden de (on)haalbaarheid van de gestelde doelen aan te kaarten en ook de gevolgen van de plannen voor de gemeente Voorne aan Zee (i.o.) met haar inwoners en belanghebbenden te bespreken;
- Voor het zomerreces aan te dringen bij minister en provincie om ook in te zetten op verdergaande innovatie, een gebiedsgericht en integrale aanpak waarbij wordt aangesloten op de Europese standaarden op het gebied van methode van meten en regelgeving;
- De gemeenteraad actief op de hoogte te houden van ontwikkelingen.

en gaat over tot de orde van de dag.”


De fracties van Inwonersbelang Hellevoetsluis, CDA en VVD,


Het college ondersteunt de moties en de voorzitter brengt de moties na het debat in stemming.

Motie 1 (gewijzigd) wordt aangenomen met de aantekening dat de fractie D66 tegen de motie stemt, de andere fracties stemmen voor.
Motie 2 wordt aangenomen met de aantekening dat de fractie D66 tegen de motie stemt, de andere fracties stemmen voor.

8b. Besluitvorming over het instellen van een raadsonderzoek met betrekking tot de coffeeshop.
Er wordt gedebatteerd of de raad een raadsonderzoek wil instellen naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom de coffeeshop.
Afgesproken wordt dat op de bijeenkomst van 11 juli alle vragen gesteld kunnen worden en beantwoord zullen worden en vooruit zal worden gekeken hoe nu verder.

De voorzitter brengt het agendapunt in stemming.
De fracties Pvda en GroenLinks stemmen voor een raadsonderzoek, de overige fracties zijn tegen. Met een minderheid van stemmen wordt besloten geen raadsonderzoek in te zetten.
09

Rondvraag.


Er is geen rondvraag.
10

Sluiting.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Hellevoetsluis in zijn openbare vergadering van 21 september 2022.

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

[DIV]; [Commissiesecr]; [Achterdeur]*