Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda's Raadscommissie
Agenda Raadscommissie
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie:Wonen, Werk en Recreatie
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Voorzitter:


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering voor een commissie.

Datum: 05/10/2022
Nummer:2022-04
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal

Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening.
02Spreekrecht voor toehoorders.
03Vaststellen agenda.
04Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).
05Vaststellen van de besluitenlijst (de besluitenlijst van de gecombineerde vergadering ZWO/WWR/AZM van 6 april 2022 wordt in AZM van 11 mei 2022 vastgesteld).
06Actiepuntenlijst.
07Ingekomen stukken en mededelingen commissie.
08Lijst van ingekomen stukken raad.
0920220091 : Vaststellen van de 6e herziening grondexploitatie Kickersbloem 3 d.d. maart 2022.
- ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
1020220112 : Vaststellen van de Verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Hellevoetsluis.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(7 stukken ter inzage)
1120220135 : Vaststellen Koersdocument Omgevingsvisie Voorne aan Zee.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(7 stukken ter inzage)
12Stand van zaken wijkbeheer.
13Sluiting.
De voorzitter,
namens deze,
de commissiegriffier,