Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluistenlijst Raad
Besluitenlijst Raad
Nummer: 2021-06
Type Vergadering:Raad
Openbaar / Besloten
Datum: 05/27/2021
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal
Aanwezigen: M.C. Junius (voorzitter), M.H.C. Bakker-Mantjes, D.C. Bäckhaus, H.D. Boender, D.P. Bosgieter, D. Dankaart, E.R. van der Geest, K.J. de Graaff-van Lith, H. de Jong, B.G. Kamphuis, K.E. Kamphuis, H. Kap, M. Kromhout, C.M. Meerman-van Benthem, E.S. Noordzij, U. Özogul-Basin, J.F. Reumkens, C. van der Sande-de Groot, R.M. Slavenburg, R. van Spronsen, N.J. van Straaten, B. Verschoor, E.B. Weeder, H. Westbroek, M.P. den Brok-Swakhoven (wethouder), P. Schop (wethouder), A.J. Spoon (wethouder), J. van der Velde (wethouder)
Afwezigen: R.M. Loon
Secretaris:
Hamerstukken:; Lijst van ingekomen stukken. 2


Nr.Onderwerp /
Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, ook degenen die de vergadering via internet volgen.
02

Vaststellen agenda.


Aan de agenda wordt punt 15 a toegevoegd motie van de fractie D66 betreffende ondersteuning bijstandsuitkering en IOAW-uitkering gerechtigden.
03

Hamerstukken: agendapunt 6: beschikbaar stellen van een onkostenvergoeding voor thuiswerkers uit de algemene reserve. agendapunt 8: vaststellen van het beleidspaln 'Veranderopgave inburgering Voorne-Putten'. agendapunt 9: Vaststellen 5e herzienng grondeploitatie Kickersbloem 3 d.d. februari 2021. agendapunt 12: Beschikbaar stellen krediet voor het stimuleren van huurders en huiseigenaren tot het nemen van kleine energiebesparende maatregelen in huis.


De fractie GroenLinks geeft een stemverklaring bij hamerstuk agendapunt 9: Vaststellen 5e herziening grondexploitatie Kickersbloem 3 d.d. februari 2021:
zoals ieder jaar stemt GroenLinks tegen de grondexploitatie Kickersbloem 3 omdat hier onverantwoord veel geld in omgaat wat ieder jaar meer wordt en niet uit te leggen valt aan onze bewoners.
04

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 8 april 2021.


De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
05

Lijst van ingekomen stukken.


De fractie GroenLinks geeft aan een belegstuk te willen maken voor de commissievergadering AZM betreffende de reddingsbrigade.
06

20210201: Beschikbaar stellen van een onkostenvergoeding voor thuiswerkers uit de algemene reserve. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform en unaniem besloten.
07

20210200: Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de uitbreiding van het aandelenkapitaal Stedin.


De fractie D66 dient een amendement in.
Amendement wijziging krediet kapitaalsuitbreiding Stedin

De gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 27 mei 2021, aan de orde zijnde agendapunt 7, Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de uitbreiding van het aandelenkapitaal Stedin,

Constaterende dat:’
· Bij Stedin in de komende 10 jaar als gevolg van de energietransitie een kapitaaalsbehoefte ontstaat van € ¾ tot 1 miljard;
· Stedin binnen de termijn van ongeveer drie jaar een kapitaalsbehoefte verwacht van ongeveer € 200 mln;
· De gemeente Hellevoetsluis voor 0,9% aandeelhouder is van Stedin, en dat 0,9% van € 200mln een bedrag is van € 1,8 mln;
.Overwegende dat:
· De gemeente Hellevoetsluis als aandeelhouder een verantwoordelijkheid heeft jegens Stedin, en via Stedin aan de inwoners van Hellevoetsluis;
· De energietransitie onoverkomelijk is en tot extra investeringen zal moeten leiden;
· Het geen pas heeft om dan op dit moment te besluiten om geen in verhouding geëigende bijdrage vanuit onze aandeelhouderschap te verstrekken;
· Wij geen redelijke argumenten zien om meer dan ons deel te dragen van het noodzakelijke krediet;
· De wethouder gehoord hebbende dat door middel van de aankoop van cumprefs de risico’s minimaal zijn;
· Wij, evenals ook ten tijde van de verkoop van de Eneco-aandelen van mening zijn dat dergelijke nutsbedrijven als Stedin in overheidshanden moeten blijven;
· Stedin een regionaal opererende onderneming is, waarbij het aandeelhouderschap van gemeentelijke overheden, misschien niet de meest voor de hand liggende, maar in elk geval niet onredelijk is,
Stelt de Raad voor :
· Het volgens het betreffende raadsbesluit beschikbaar te stellen krediet van maximaal € 3,6 mln terug te brengen tot maximaal € 1,8 mln.
· Het raadsbesluit luidt derhalve: ‘… besluit: een krediet van maximaal € 1,8 mln. beschikbaar te stellen ten behoeve van kapitaaluitbreiding Stedin. Etc …’.
En gaat over tot de orde van de dag.

Getekend,


Daan Dankaart,
Fractievoorzitter PvdA Hellevoetsluis

Met 10 stemmen voor en 13 stemmen tegen wordt het amendement verworpen.

De heer Bosgieter (VVD) geeft stemverklaring: we blijven bij het standpunt wat we hadden, dat het maximaal 1,8 miljoen moet zijn. Natuurlijk hebben wij er vertrouwen in dat het college met ons geld netjes omgaat maar naar de burgers van Hellevoetsluis vinden we dat we het niet kunnen verkopen dat je op dit moment ook nog niet weet om welk bedrag het wordt en dat toch een behoorlijk hoger bedrag moet gaan worden Wij kijken naar Den Haag die 33 miljoen uit had moeten geven in plaats van 10 miljoen, met andere woorden ook die hebben een afweging gemaakt. We blijven bij ons standpunt van 1,8 miljoen.

Mevrouw Meerman (CDA) geeft stemverklaring: wij kunnen wel instemmen met het voorstel wat er voor ligt maar met die verstande dat dit echt het maximale bedrag is. De intentie moet zijn dicht bij het huidige bedrag te blijven van 1,8 miljoen. Mocht blijken dat Stedin dan niet het benodigde bedrag van 200 miljoen binnenhaalt dat heb ik begrepen dat mogelijkerwijs 10 procent erbij komt, wat voor Hellevoetsluis 2 ton is dan willen wij het college die speelruimte te geven om dat eventueel extra erbij te kopen om op die manier toch het benodigde budget binnen te halen voor Stedin. De bedoeling is dicht bij die 1,8 miljoen te blijven maar als het iets meer wordt bijvoorbeeld 2 ton dat willen wij die speelruimte aan het college geven.

Mevrouw Bakker (D66) stemt tegen dit voorstel dat aandelen met geleend geld worden aangeschaft: wij achten dit onrechtmatig.

De heer Noordzij (IBH) geeft aan voor het voorstel te stemmen, in de termijnen is aangegeven wat daar de redenen voor zijn en spreken het vertrouwen uit in het college.

De heer Dankaart (PvdA) geeft aan dat de PvdA tegenstemt, wij zijn niet bereid om meer dan die 1,8 miljoen, ons eerlijke deel in die zaak te betalen. 3,6 miljoen vinden wij niet eerlijk naar onze bewoners toe.

Mevrouw Verschoor (GroenLinks) geeft aan dat zoveel mogelijk het dividendsverlies moet worden beperkt en de gemeente maximaal moet inzetten wat dus 3,6 miljoen investering betekent. Wij zullen voor het voorstel stemmen.

Hoofdelijke stemming: met 15 stemmen voor en 8 stemmen tegen wordt het voorstel aangenomen.
08

20210196: Vaststellen van het beleidsplan 'Veranderopgave inburgering Voorne-Putten' . HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform en unaniem besloten.
09

20210114: Vaststellen 5e herziening grondexploitatie Kickersbloem 3 d.d. Februari 2021. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform en unaniem besloten.
10

20210166: Instemmen met verhoging bestaande krediet herinrichting van de Ravenseweg.


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform en unaniem besloten.
11

20210111: Beschikbaar stellen krediet voor de buurtaanpak Marinebuurt.


Wethouder Schop zegt te kijken naar de mogeljkheden voor de suggesties betreffende de Marinebuurt.

De fractie VVD geeft een stemverklaring: hoewel de fractie moeite heeft met de wijze van financieren vindt de VVD het belang van de Marinebuurt belangrijker en zal daarom instemmen met dit voorstel.

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel conform en unaniem aangenomen.

12

20210137: Beschikbaar stellen krediet voor het stimuleren van huuders en huiseigenaren tot het nemen van kleine energiebesparende maatregelen in huis. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform en unaniem besloten.
13

20210189: Vaststellen van de RES (Regionale Energie Strategie).


De fractie D66 dient motie in (motie 1).
Motie jongerenparticipatie RES

De Gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 27 mei 2021, behandelend agendapunt 13 “Vaststellen van de RES”

Constaterende dat
● de beleving van het participatietraject in de RES 1.0 als “weerbarstig” wordt omschreven
● de betrokkenheid van jongeren bij de RES vooralsnog ontoereikend is
● het primaat van het organiseren van participatie voor de RES bij de gemeenten ligt
Overwegende dat
● de besluiten die via de RES worden genomen, vanwege hun lange doorlooptijden, zeer grote gevolgen gaan hebben voor de jongere generaties
● het mislukken van deze doelstelling het draagvlak onder deze groepen niet ten goede zal komen
Dragen het College van Burgemeester en Wethouders op:
● de intentie uit te spreken om zich extra in te zetten om jongerenparticipatie bij de energietransitie te realiseren,
[
En gaan over tot de orde van de dag.

Was getekend,
D66

De fractie GroenLinks dient mede namens de fractie PvdA motie in (motie 2).

Motie: Kick-start voor lokale energiecoöperaties bij projecten duurzame energie.

De gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 27 mei 2021, aan de orde zijnde agendapunt 13, vaststellen van de RES (regionale energie Strategie)

Overwegende dat:
· De provincie Zuid-Holland samen met het rijk een ontwikkelfonds is gestart om te helpen bij de opstart fase van een energie coöperaties die lokaal door bewoners wordt opgestart.
· In dit ontwikkelfonds €2 miljoen zit.
· Het belangrijk is dat inwoners kunnen meedoen en eigenaar worden van duurzame energieprojecten.
· Lokale energiecoöperaties hierdoor dezelfde kans krijgen als andere als andere ontwikkelaars met als voordeel dat de opbrengsten lokaal ingezet kunnen worden.
· https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/maart-2021/kick-start-energiecooperaties-projecten-duurzame/ Deze eerder gedeelde link als bron fungeert waar alles zorgvuldig wordt uitgelegd.

Is van mening dat:
· Dit ontwikkelfonds van €2 miljoen als aanjager van onderop fungeert.
· Er lokaal meer draagkracht kan komen omdat lokaal iedereen lid kan worden, mee kan werken en zelf kan besluiten over hoe projecten gebouwd worden en wat er met de opbrengst gaat gebeuren.

Vraagt het college:
· Media-aandacht te zoeken voor dit ontwikkelfonds.
· Dit ontwikkelfonds binnen Voorne en Putten te bespreken zo dat ook hier media aandacht uit voort komt.
· Aanvragen en vragen van bewoners en bedrijven die hieruit voortvloeien te faciliteren waarbij gemeenten niet de uitvoerders zijn maar wel als verbinder fungeren.
· De plannen die hieruit voort vloeien aan de plannen toe te voegen die per 1 januari 2022 aangeleverd worden voor de uitwerking van de RES 2.0.

En gaat over tot de orde van de dag,

Fractie GroenLinks Hellevoetsluis                Fractie PvdA Hellevoetsluis


Motie 1: Motie jongerenparticipatie RES wordt na beantwoording college ingetrokken door D66. De motie maakt geen deel meer uit van de beraadslaging.
Motie 2: Kick-start voor lokale energiecoöperaties bij projecten duurzame energie wordt door het college overgenomen en door de raad unaniem aangenomen.

Wethouder Schop zegt toe dat er serieus gewerkt gaat worden aan participatie.

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform en unaniem besloten..
14

20210164: COVID-19: beschikbaar stellen budget steunmaatregelen.


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform en unaniem besloten.
15

Begrotingswijzigingen.


Er zijn geen begrotingswijzigingen.

De fractie D66 geeft aan gezien de tijd de voorgenomen motie betreffende ondersteuning bijstandsuitkering en IOAW-uitkering gerechtigden nu niet te behandelen maar als belegstuk te wil gebruiken voor de eerstvolgende ZWO vergadering.
16

Rondvraag.


De heer Noordzij (IBH) roept iedereen op de toekomst wijzer onder de inwoners bekend te maken met als doel deze in te vullen.
17

Sluiting.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Hellevoetsluis in zijn openbare vergadering van 1 juli 2021.

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,
R.M. van Loon M.C. Junius

[DIV]; [Commissiesecr]; [Achterdeur]*