Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda's Raadscommissie
Agenda Raadscommissie
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie:Algemene Zaken en Middelen
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Voorzitter:


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering voor een commissie.
TWEEDE AANVULLENDE AGENDA


Datum: 02/18/2021
Nummer:2021-02
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal

Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Spreekrecht voor toehoorders
03Vaststellen agenda.
04Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).
05Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 14 januari 2021.
06Actiepuntenlijst.
07 Ingekomen stukken en mededelingen commissie.
08Lijst van ingekomen stukken raad.
0920210051 : Vaststellen Auditplan 2020 gemeente Hellevoetsluis en verstrekken opdracht aan accountant voor controle jaarrekening 2020.
- ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(3 stukken ter inzage)
1020200571 : Beschikbaar stellen krediet voor de toegekende subsidie voor het stimuleren van huiseigenaren tot het nemen van kleine energiebesparende maatregelen.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
1120200650 : Instemmen met de planvorming voor de integrale verbeteropgave Ploegschaar en omgeving.
- ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(8 stukken ter inzage)
1220200736 : Vaststellen van de Privacyverordening en -beleid gemeente Hellevoetsluis 2021.
- ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(7 stukken ter inzage)
1320200744 : Instemmen met de zienswijze op de TURAP 2 2020 van Syntrophos.
- ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
1420210065 : Vaststellen Verordening op de vertrouwenscommissie Hellevoetsluis 2021.
- ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(3 stukken ter inzage)
1520210054 :
Instemmen met compensatie Sportverenigingen.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
16Begrotingswijzigingen.
17Stand van zaken Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
18Terugkoppeling fusiecommissie Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.
19Ontwikkelingen rondom het Coronavirus.
20Sluiting.
De voorzitter,
namens deze,
de commissiegriffier,