Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluitenlijst Commissie
Besluitenlijst Raadscommissie
Nummer: 2022-02
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie: Wonen, Werk en Recreatie
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Datum: 03/08/2022
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Aanwezigen: M.H.C. Bakker-Mantjes, D. Dankaart, J.H. Hoge, H. de Jong, K.E. Kamphuis, J.F. Reumkens, C. van der Sande-de Groot, R. van Spronsen, B. Verschoor, E.B. Weeder, H. Westbroek, J.S. Bakker, A.P. van den Ouden, N.M.A. Schnocks-Kriek, P. Schop (wethouder), A.J. Spoon (wethouder)
Afwezigen: R.M. Slavenburg (Voorzitter), M. Kromhout (Plv. voorzitter), E.E. Hoenderkamp
Secretaris:E. Huizinga (commissiegriffier)
Klik hier voor het audioverslag
Nr.Onderwerp / Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Commissievoorzitter Slavenburg heeft zich afgemeld. Plaatsvervangend voorzitter Kromhout heeft zich ook afgemeld. De heer Reumkens is bereid gevonden om deze vergadering voor te zitten.
Mevrouw Hoenderkamp (D66) zal tot en met het zomerreces vervangen worden door de heer Bakker (D66).
02

Spreekrecht voor toehoorders.


De heer Vissers, de heer Van der Have, mevrouw Leerschoon en mevrouw Van Mook spreken in in verband met agendapunt 9 Voorontwerp-bestemmingsplan Windturbines Haringvlietdam Hellevoetsluis.
De heer Van der Waal spreekt in op persoonlijke titel betreffende agendapunt 10 Vaststellen van de geactualiseerde beleidsplannen Lucht, Geluid en Externe Veiligheid.
De heer Den Hartog spreekt namens de VvE Nijver in betreffende agendapunt 11 Brief VVE Nijver inzake grastegelbaan.
03

Vaststellen agenda.


De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
04

Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).


Wethouder Spoon doet vier mededelingen met als onderwerp:
- de uitwerking van de motie Opkoopbescherming: er komt voor de zomer besluitvorming.
- de actualisatie van het Regioakkoord Wonen: wordt gezamenlijk met Brielle en Westvoorne opgepakt, ondertekening in oktober 2022.
- er komt schriftelijke terugkoppeling m.b.t. de overname van woningen Vestia Brielle door Woonbedrijf Voorne aan Zee.
- Kickersbloem 3: er is een regeling getroffen, lopende procedures zijn van de baan.

Wethouder Schop doet twee mededelingen:
- schade door drie stormen komt in Berap-1.
- bereikbaarheid van Voorne-Putten: BO MIRT zal pas in het najaar plaatsvinden, dit levert een jaar vertraging op.

De heer Dankaart heeft tevoren vragen ingediend m.b.t de renovatie van het winkelcentrum Struytse Hoeck en hierop antwoord ontvangen.
05

Vaststellen van de besluitenlijst: de besluitenlijst van de gecombineerde ZWO/WWR/AZM vergadering van 12 januari wordt in AZM vastgesteld.


De besluitenlijst van de gecombineerde ZWO/WWR/AZM vergadering van 12 januari 2022 wordt in de commissie algemene zaken en middelen van 9 maart 2022 besproken en vastgesteld.
06

Actiepuntenlijst.


Er staat één actiepunt op de actiepuntenlijst: Voortgang Motie Opkoopbescherming. Wethouder Spoon heeft hierover in agendapunt 4 een mededeling gedaan. Het punt blijft op de actiepuntenlijst.
07

Ingekomen stukken en mededelingen commissie.


Er zijn geen vragen en/of opmerkingen betreffende de lijst van ingekomen stukken commissie.
08

Lijst van ingekomen stukken raad.


Er zijn geen vragen en/of opmerkingen betreffende de lijst van ingekomen stukken raad.
09

20220046 : Voorontwerp-bestemmingsplan " Windturbines Haringvlietdam Hellevoetsluis". - ( Schop, P. ) - Opiniërend


De CDA-fractie heeft tevoren technische vragen ingediend en beantwoording ontvangen.

Tijdens de eerste termijn doet wethouder Schop de volgende toezeggingen:
- om de notulen van het bestuurlijk overleg windenergie Rotterdamse regio en het stuk Monitor Wind op Land de commissie toe te sturen.
- mocht de indruk bestaan dat er bij de normering klem gelopen wordt en de DCMR niet goed (genoeg) kan adviseren, dan wordt een andere partij dan Pondera ingeschakeld.

Voorafgaand aan de tweede termijn, maken de volgende insprekers gebruik van de mogelijkheid om te reageren op de eerste termijn:
1. Dhr. Vissers
2. Dhr. Van der Have
3. Mw. Leerschoon
4. Mw. Van Mook

Dhr. Bakker (D66) kondigt aan dat zijn fractie zich zal beraden op een motie aangaande de inspraaktermijn op het voorontwerp-bestemmingsplan.
10

20220045 : Vaststellen van de geactualiseerde beleidsplannen Lucht, Geluid en Externe Veiligheid - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De CDA-fractie heeft tevoren vragen ingediend en beantwoording ontvangen.

Portefeuillehouder Schop zegt mevrouw Bakker (D66) toe schriftelijk te reageren op haar vraag over het verloop van het vergunningtraject m.b.t. Farm Frites en de argumenten om geen afwijkingsbeleid op te stellen.

Na de eerste termijn krijgt inspreker de heer Van der Waal de gelegenheid om te reageren.

De heer Dankaart (PvdA) geeft aan zich te beraden op vragen of suggesties of hardere verzoeken m.b.t het inschakelen van akoestische bureaus.

Wethouder Schop zegt mevrouw Schnocks (GrLi) toe schriftelijk duidelijk mee te delen hoe het zit met de regels en wetgeving m.b.t geluidsoverlast en -metingen.

De commsisie WWR acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 23 maart 2022 als bespreekstuk.
11

Brief VVE Nijver inzake grastegelbaan - ( Schop, P. ) – Opiniërend


Besloten is om dit agendapunt door te schuiven naar de commissievergadering wonen, werk en recreatie van 5 april 2022.
12

Stand van zaken wijkbeheer.


Wethouder Schop doet drie mededelingen:
- eerste schetsontwerp Marinebuurt wordt nu beoordeeld en bevat een aanzienlijke vergroening.
- voor enkele speelvoorzieningen in Den Bonsen Hoek worden nu na de enquête de ideeën op papier gezet.
- er is gestart met de training buurtbemiddeling. De wethouder en commissie uiten hun blijk van waardering voor de vrijwilligers van buurtbemiddeling.
13

Sluiting.


De voorzitter sluit de vergadering om 0.00 uur.
14

Sluiting.