Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluistenlijst Raad
Besluitenlijst Raad
Nummer: 2020-01
Type Vergadering:Raad
Openbaar / Besloten
Datum: 01/23/2020
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Aanwezigen: M.C. Junius (voorzitter), M.H.C. Bakker-Mantjes, D.C. Bäckhaus, A. van Ballegooijen, M.P. den Brok-Swakhoven, H.D. Boender, D.P. Bosgieter, D. Dankaart, E.R. van der Geest, J.D. de Jongh-de Champs, K.J. de Graaff-van Lith, J.H. Hoge, H. de Jong, B.G. Kamphuis, K.E. Kamphuis, H. Kap, M. Kromhout, C.M. Meerman-van Benthem, E.S. Noordzij, U. Özogul-Basin, M. Peelen-Kamphuis, J.F. Reumkens, R.M. Slavenburg, R. van Spronsen, N.J. van Straaten, B. Verschoor, E.B. Weeder, H. Westbroek, M.P. den Brok-Swakhoven (wethouder), P. Schop (wethouder), A.J. Spoon (wethouder), J. van der Velde (wethouder)
Afwezigen:
Secretaris:griffier M.M. de Lange
Hamerstukken:; Lijst van ingekomen stukken. 2


Nr.Onderwerp /
Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter staat stil bij het overlijden van voormalig wethouder Hofman.
02

Vaststellen agenda.


Fractie D66 geeft aan dat agendapunt 8 alsnog hamerstuk kan worden.
De fractie GroenLinks geeft aan een stemverklaring te willen geven bij agendapunt 8.
03

Hamerstukken: Agendapunt 06: Instemmen met implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor raadsgriffie.


Agenda 08: Instemmen met wijziging besluitvorming m.e.r.-beoordelingsbesluiten in Hellevoetsluis.
Stemverklaring van mevrouw Verschoor (GroenLinks): GroenLinks ziet hierin genoeg mogelijkheden voor de raad om bewoners om haar advies te geven omtrent de m.e.r. Wij vinden het niet nodig om initiatieven onnodig te vertragen waardoor ondernemers onnodig grotere kosten hebben. Wij kunnen dus instemmen met dit agendapunt.
04

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 12 december 2019.


De besluitenlijst van 12 december 2019 wordt conform vastgesteld.
05

Lijst van ingekomen stukken.


De lijst van ingekomen stukken wordt conform besloten.
06

20190808: Instemmen met implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor raadsgriffie. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
07

20190757: Instemmen met het voornemen tot verkoop van Eneco aandelen.


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten, met de aantekening dat de fractie van de PvdA tegen stemt.
08

20190761: Instemmen met wijziging besluitvorming m.e.r.-beoordelingsbesluiten in Hellevoetsluis.


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
09

20190725: Vaststellen technische herziening Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Hellevoetsluis 2019.


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
10

20190640: Vaststellen bestemmingsplan "De Akkerranden" en het beeldkwaliteitsplan "De Akkerranden"


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
11

20190752: Vaststellen bestemmingsplan Medisch Centrum Hellevoetsluis.


Wethouder Schop zegt toe nog een keer te kijken naar de parkeerproblematiek met de heer K.E. Kamphuis (CDA).

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
12

20200048: Verlenging tijdelijk ontslag van mevrouw C. van der Sande-de Groot en haar vervanging door de heer J.H. Hoge met 16 weken, voor een periode van 9 januari tot en met 30 april 2020.


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
13

20200032: Ontslaan in raadscommissie


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
14

Begrotingswijzigingen.


Er zijn geen begrotingswijzigingen.
15

Rondvraag.


Er zijn geen vragen.
16

Sluiting.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Hellevoetsluis in zijn openbare vergadering van 5 maart 2020.

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

[DIV]; [Commissiesecr]; [Achterdeur]*