Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda's Raadscommissie
Agenda Raadscommissie
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie:Zorg Welzijn en Onderwijs
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Voorzitter:


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering voor een commissie.

Datum: 03/25/2021
Nummer:2021-03
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal

Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Spreekrecht voor toehoorders.
03Vaststellen agenda.
04Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).
05Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 11 februari 2021.
06Actiepuntenlijst.
07Ingekomen stukken en mededelingen commissie.
08Lijst van ingekomen stukken raad.
0920210107 : Vaststellen van de nota gezondheidsbeleid 2021-2024 'Gezond op Voorne'.
- ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(5 stukken ter inzage)
1020210070 : Instemmen met voorstel tot inrichten susidieplafond coronacrisis.
- ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(6 stukken ter inzage)
1120210127 : Beschikbaar stellen krediet voor Intensieve Vrijwillige Hulp.
- ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(6 stukken ter inzage)
1220210063 : Instemmen met de regiovisie jeugdhulp Rijnmond "Nabij en Passend".
- ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(6 stukken ter inzage)
1320200700 : Vaststellen Wmo Verordening 2021.
- ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(6 stukken ter inzage)
1420210052 : Kennisnemen van het rapport van de Gemeentelijke Kinderombudsman “Onder de loep gemeentelijke armoederegelingen voor kinderen”.
Reden tot agenderen: de commissie wordt de gelegenheid geboden om over genoemd rapport van gedachten te wisselen met de gemeentelijke kinderombudsman.

(1 stukken ter inzage)
1520200620 : Kadernota 2022 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en tussenrapportages.
Op verzoek van de fractie CDA op de agenda geplaatst.

(4 stukken ter inzage)
16Sluiting.
De voorzitter,
namens deze,
de commissiegriffier,