Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluitenlijst Commissie
Besluitenlijst Raadscommissie
Nummer: 2020-08
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie: Algemene Zaken en Middelen
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Datum: 12/03/2020
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Aanwezigen: M.H.C. Bakker-Mantjes, D.C. Bäckhaus, H.D. Boender, D.P. Bosgieter, D. Dankaart, E.R. van der Geest, K.J. de Graaff-van Lith, K.E. Kamphuis, H. Kap, C.M. Meerman-van Benthem, E.S. Noordzij, C. van der Sande-de Groot, B. Verschoor, T. Hazeveld, M.J. van der Linden, N.M.A. Schnocks-Kriek, A.J.Tijhof, M.C. Junius (burgemeester), M.P. den Brok-Swakhoven (wethouder), P. Schop (wethouder), A.J. Spoon (wethouder), J. van der Velde (wethouder), R.M. Slavenburg (Plv. voorzitter)
Afwezigen: J.F. Reumkens, A. van Ballegooijen
Secretaris:I.N. Mikhalap (commissiegriffier)
Nr.Onderwerp / Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Met kennisgeving zijn afwezig: de heer Reumkens (IBH) en de heer van Ballegooijen (IBH).
02

Spreekrecht voor toehoorders.


Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
03

Vaststellen agenda.


De agenda wordt conform vastgesteld.
04

Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).


De heer Noordzij (IBH) heeft bij de eerdere evaluatie van oud en nieuw van vorig jaar gevraagd om meer inzicht te krijgen in de schade en overlast van vuurwerk.
Op zijn vraag of dat inzicht en overzicht er ook nu al is voor de huidige periode waarin er al weer het nodige vuurwerk wordt afgestoken, zegt burgemeester Junius toe dat dat overzicht wordt bijgehouden.

Op zijn vraag of er nu al boetes worden uitgeschreven en gehandhaafd wordt op vuurwerkoverlast, geeft zij aan dat er geen boetes zijn uitgedeeld. Er wordt wel ingezet op het voorkomen van het afsteken van vuurwerk.
05

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 15 oktober 2020.


De besluitenlijsten van 15 oktober, 17 september, 18 november 2020 worden conform vastgesteld.
06

Actiepuntenlijst.


Er zijn geen actiepunten.
07

Ingekomen stukken en mededelingen commissie.


Er zijn geen vragen of opmerkingen met betrekking tot de ingekomen stukken.
08

Lijst van ingekomen stukken raad.


Er zijn geen vragen of opmerkingen met betrekking tot de ingekomen stukken.
09

20200609 : Benodigde capaciteit voorbereiding bestuurlijke herindeling fase 1 - ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
10

20200515 : Vaststellen Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) Oktober 2020. - ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
11

20200541 : Instemmen met beantwoording vragen Harmonisatie Sportregelingen. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
12

20200594 : Beschikbaarstellen krediet voor het opstellen Visie Zuidfront. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
13

20200542 : Instemmen met zienswijze 2e begrotingswijziging VRR 2020. - ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
14

20200567 : Instemmen met wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Voorne-Putten & Lidmaatschap van Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). - ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
15

20200632 : Berap 2020 - 2. - ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Wethouder den Brok geeft aan dat de Berap te laat binnen is gekomen, omdat er grote druk op de organisatie staat met name door de herindeling en het DD onderzoek, opstellen van de ARHI protocol en de Berap.

Wethouder den Brok zegt toe dat de corona kosten straks in de jaarrekening zullen worden verwerkt. In januari/februari 2021 zal er aan de raad een overzicht van de kosten worden gegeven.
De raad moet er nu echter toestemming voor geven, want alleen dan zijn de boekingen rechtmatig.

Wethouder den Brok zegt toe schriftelijk terug te komen op de twee technische vragen van mevrouw Verschoor (GL).

De commissie AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
16

Begrotingswijzigingen.


Wethouder den Brok zegt toe, naar aanleiding van het verzoek van de heer van der Geest (VVD), nader schriftelijk duidelijk te maken hoe de storting van de Eneco gelden in de 5e begrotingswijziging is verwerkt.
17

Stand van zaken Metropoolregio Rotterdam Den Haag.


Mevrouw Meerman (CDA) geeft - nu zij stopt als vertegenwoordiger in de MRDH - een korte terugblik over hoe de MRDH is ontstaan en wat daar voor Hellevoetsluis is bereikt.
18

Terugkoppeling fusiecommissie Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.


De voorzitter van de fusiecommissie, de heer Bosgieter (VVD), geeft een korte toelichting over de stand van zaken met betrekking tot het herindelingsontwerp en het ARHI-protocol.
19

Ontwikkelingen rondom het Coronavirus.


Burgemeester Junius meldt dat de Wet tijdelijke maatregelen is ingegaan, wat het einde van de noodverordeningen betekent.
20

Sluiting.


De voorzitter sluit de vergadering.
21

Sluiting.