Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluitenlijst Commissie
Besluitenlijst Raadscommissie
Nummer: 2021-03
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie: Zorg Welzijn en Onderwijs
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Datum: 03/25/2021
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal
Aanwezigen: H. Westbroek (Voorzitter), M.H.C. Bakker-Mantjes, D.C. Bšckhaus, D. Dankaart, C.M. Meerman-van Benthem, U. ÷zogul-Basin, J.F. Reumkens, R.M. Slavenburg, N.J. van Straaten, B. Verschoor, J.J.C. Diependaal, A.P. van den Ouden, N.M.A. Schnocks-Kriek, J. van der Velde (wethouder)
Afwezigen: H.D. Boender, B.G. Kamphuis, M. Peelen-Kamphuis, L.A. Troost-Kengen
Secretaris:I.N. Mikhalap (commissiegriffier)
Nr.Onderwerp / Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom en diegenen die via internet meeluisteren.

Met kennisgeving zijn afwezig: mw. H.Boender (VVD). Mevrouw M. Peelen-Kamphuis (IBH), B.G. Kamphuis(IBH) en mevrouw L.A. Troost-Kengen (VVD).
02

Spreekrecht voor toehoorders.


De inspreektekst van mevrouw van Herp inzake de Participatiewet wordt door de voorzitter voorgelezen.

Naar aanleiding van de voorgelezen tekst worden door de heer Reumkens (IBH), mevrouw Meerman-van Benthem (CDA), de heer Dankaart (PvdA) de heer Bakker D66), de heer Slavenburg (VVD) en de heer van Straaten (GL) aanvullende vragen gesteld richting het college.

Er is een voorstel van de heer Slavenburg (VVD) mede ondersteunt door de heer Bakker (D66), de heer Dankaart (PvdA) en heer Reumkens (IBH), dat hier een belegstuk voor moet komen en dat het punt daarna geagendeerd kan worden.

Wethouder van der Velde zegt toe dat dit punt mede aanleiding gezien de art 37 vragen van de heer Reumkens (IBH) nader onderzocht zal worden.
03

Vaststellen agenda.


De agenda wordt conform vastgesteld.
04

Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).


Twee mededelingen wethouder:
1. Wethouder van der Velde vraagt of men akkoord is om gezien het rapport gebruik te maken van de visitatiecommissie van de VNG over de financiŽle beheersbaarheid sociaal domein nu blijkt dat na een eerdere afwijzing we daarvan nu wel gebruik kunnen maken als nieuwe gemeente Voorne aan Zee. De rapportage wordt omstreeks de zomervakantie verwacht;
2. Het aantal mogelijke gedupeerde van de kindertoeslagaffaire is gestegen van 19 in februari naar 70 nu in maart;

Daan Dankaart vraagt aan de heer van der Velde wat de mogelijkheden zijn om op gemeentelijk niveau de houtstook te verbieden of de gevolgen te beperken.
De wethouder geeft aan dat het handhavend optreden een lastige zaak is. Controleren of de open haarden aan het bouwbesluit voldoen blijkt lastig. Bij hinder kan de gemeente optreden.
05

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 11 februari 2021.


De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
06

Actiepuntenlijst.


Alle punten van de actiepuntenlijst kunnen van de lijst af omdat er reeds actie op is ondernomen.
Afgesproken wordt dat punt 1 en punt 5 zullen op de bewakingslijst worden geplaatst.
07

Ingekomen stukken en mededelingen commissie.


Wethouder van der Velde zegt toe naar aanleiding van de vraag van mevrouw Diependaal (CDA) over het ingekomen stuk 20200722: “Organiseren van jeugdactiviteiten voor jongeren tijdens Corona” dat hij hier nog een schriftelijk antwoord op zal geven.
08

Lijst van ingekomen stukken raad.


Er zijn geen vragen met betrekking tot de lijst van ingekomen stukken raad.
09

20210107 : Vaststellen van de nota gezondheidsbeleid 2021-2024 'Gezond op Voorne'. - ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie ZWO acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
10

20210070 : Instemmen met voorstel tot inrichten susidieplafond coronacrisis. - ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie ZWO acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
11

20210127 : Beschikbaar stellen krediet voor Intensieve Vrijwillige Hulp. - ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie ZWO acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
12

20210063 : Instemmen met de regiovisie jeugdhulp Rijnmond "Nabij en Passend". - ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De PvdA fractie overweegt nog een motie naar aanleiding van dit agendapunt in te dienen.

De commissie ZWO acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
13

20200700 : Vaststellen Wmo Verordening 2021. - ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie ZWO acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
14

20210052 : Kennisnemen van het rapport van de Gemeentelijke Kinderombudsman “Onder de loep gemeentelijke armoederegelingen voor kinderen”. Reden tot agenderen: de commissie wordt de gelegenheid geboden om over genoemd rapport van gedachten te wisselen met de gemeentelijke kinderombudsman.


Het rapport wordt door de Gemeentelijke Kinderombudsman mevrouw S. Goudsmit toegelicht
Dit rapport is in de vorige commissievergadering al besproken.
De commissieleden hebben vragen gesteld die beantwoord zijn door de gemeentelijke kinderombudsman, mevrouw Goudsmit.

Wethouder van der Velde geeft aan dat het college zich schaart achter de aanbevelingen en hij zegt toe dat er een reactie zal worden gegeven op de 5 aanbevelingen. De uitwerking van de aanbevelingen zal worden opgepakt.
15

20200620 : Kadernota 2022 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en tussenrapportages. Op verzoek van de fractie CDA op de agenda geplaatst.


Het rapport wordt door de Gemeentelijke Kinderombudsman mevrouw S. Goudsmit toegelicht
Dit rapport is in de vorige commissievergadering al besproken.
De commissieleden hebben vragen gesteld die beantwoord zijn door de gemeentelijke kinderombudsman, mevrouw Goudsmit.

Wethouder van der Velde geeft aan dat het college zich schaart achter de aanbevelingen en hij zegt toe dat er een reactie zal worden gegeven op de 5 aanbevelingen. De uitwerking van de aanbevelingen zal worden opgepakt.
16

Sluiting.


De voorzitter sluit de vergadering.
17

Sluiting.