Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda's Raadscommissie
Agenda Raadscommissie
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie:Algemene Zaken en Middelen
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Voorzitter:


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering voor een commissie.

Datum: 03/09/2022
Nummer:2022-02
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal

Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening.
02Spreekrecht voor toehoorders.
03Vaststellen agenda.
04Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).
05Vaststellen van de besluitenlijst van de gecombineerde vergadering ZWO, WWR en AZM van 12 januari 2022.
06Actiepuntenlijst.
07Ingekomen stukken en mededelingen commissie.
08Lijst van ingekomen stukken raad.
0920220036 : Beschikbaar stellen budget COVID-19 steunmaatregelen 2022
- ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
1020220028 : Instemmen met de zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheids Regio Rotterdam-Rijnmond
- ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(5 stukken ter inzage)
1120220030 : Kennisnemen van de Kadernota 2023 en wijziging Gemeenschappelijke regeling VRR
- ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(5 stukken ter inzage)
1220220047 : Ophogen begroting voor zowel baten als lasten voor de aanpak Nationaal Programma Onderwijs
- ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(5 stukken ter inzage)
1320220006 : Kennisnemen van de TURAP 3 2021 Syntrophos
- ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
1420220052 : Beschikbaar stellen budget t.b.v. Sportfondsen Maatschappelijke Accommodaties Hellevoetsluis BV
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
1520220070 : Vaststellen Auditplan 2021 gemeente Hellevoetsluis en verstrekken opdracht aan accountant voor controle jaarrekening 2021
- ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(3 stukken ter inzage)
16Begrotingswijzigingen.
17Stand van zaken Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
18Terugkoppeling fusiecommissie Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.
19Ontwikkelingen rondom het Coronavirus.
20Sluiting.
De voorzitter,
namens deze,
de commissiegriffier,