Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluitenlijst Commissie
Besluitenlijst Raadscommissie
Nummer: 2019-02
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie: Wonen, Werk en Recreatie
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Datum: 01/16/2019
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Aanwezigen: M.H.C. Bakker-Mantjes, D. Dankaart, H. de Jong, B.G. Kamphuis, K.E. Kamphuis, M. Kromhout, C. van der Sande-de Groot, R. van Spronsen, B. Verschoor, E.B. Weeder, H. Westbroek, E.E. Hoenderkamp, E.P. van Son, K. Winkels, P. Schop (wethouder), A.J. Spoon (wethouder)
Afwezigen: J. van Dasler, C.C. Kap, W. Langendoen
Secretaris:M. Hoek (commissiegriffier)
Nr.Onderwerp / Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkomen.
De heer Langendoen (GroenLinks) en mevrouw Kap (IBH) zijn afwezig.
02

Spreekrecht voor toehoorders.


Mevrouw van Mook spreekt in namens de bewoners van de Gootse en Annapolder.
Wethouder Schop geeft aan dat er een juridisch traject loopt en in dat opzicht hij hier geen uitspraken over doet in de commissie.

De heer Westmaas spreekt in betreffende de speelplaats bij de Ebstroom, Meerpaal en Vaargeul.
Wethouder Schop zegt toe met de inspreker en een ambtenaar te gaan kijken wat de mogelijkheden zijn de situatie veiliger te maken.

De heer van Kralingen spreekt in betreffende de herinrichting Rijksstraatweg.
Wethouder Schop zegt toe om samen met de inspreker en projectleider te kijken welke punten te verwezenlijken zijn en welke niet.
03

Vaststellen agenda.


De agenda wordt conform vastgesteld.
04

Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).


Wethouder Schop heeft een tweetal mededelingen, betreffende verheldering kaartje afkomstig uit strategische agenda kust van de provincie Zuid Holland in AD en over de energienetten op zee die aan land komen.

Mevrouw Verschoor (GroenLinks) stelt een vraag over de rapporten van de wijkbezoeken die in het verleden geweest zijn en een vraag over de ledverlichting die voornamelijk op de weg gericht is in plaats van de fietspaden.

De heer K.E. Kamphuis (CDA) vraagt of er al een plan is voor de veiligheid ontsluiting scootmobiels en fietsers Brielse poort en vraagt hoe het zit met de communicatie naar de duikverenigingen en reddingsbrigade betreffende nieuwe sportgelegenheid aan de Sportlaan, hier is door alle fracties een mail van een duikvereniging over ontvangen.

De heer Westbroek (IBH) stelt een vraag over de BOB bus en een vraag over de routewijzigingen van de nieuwe bus organisatie.

Wethouder Schop zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag betreffende de BOB bus, waarom die niet in Hellevoetsluis stopt.
05

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 28 november 2018.


De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
06

Actiepuntenlijst.


actiepunt 2 is beantwoord en kan van de lijst af.
07

Ingekomen stukken en mededelingen commissie.


Er wordt door de heer Westbroek (IBH) een korte verhelderende vraag gesteld over het ontwerp wijzigingsplan Langeweg 7.
08

Lijst van ingekomen stukken raad.


Er zijn geen opmerkingen c.q. vragen over de lijst van ingekomen stukken raad.
09

20180605 : Vaststellen verordening Stimuleringslening bedrijven en verenigingen Hellevoetsluis 2019 en beschikbaar stellen krediet Stimuleringslening. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Wethouder Schop zegt toe dat er geprobeerd wordt dat voor de zomer de regeling voor particulieren en vereniging voor eigenaren er is maar dit is van meerdere factoren afhankelijk.

Het agendapunt is rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk met die aantekening dat de fractie GroenLinks een stemverklaring zal geven.
10

20180664 : Instemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor het Recreatieschap Voorne-Putten. - ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Het agendapunt is rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
11

Stand van zaken wijkbeheer.


Geen mededelingen.
12

Sluiting.13

Sluiting.