Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluitenlijst Commissie
Besluitenlijst Raadscommissie
Nummer: 2021-02
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie: Wonen, Werk en Recreatie
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Datum: 02/10/2021
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal
Aanwezigen: R.M. Slavenburg (Voorzitter), M.H.C. Bakker-Mantjes, D. Dankaart, H. de Jong, K.E. Kamphuis, M. Kromhout, R. van Spronsen, B. Verschoor, E.B. Weeder, H. Westbroek, E.E. Hoenderkamp, A.P. van den Ouden
Afwezigen: H.D. Boender, J.H. Hoge, C.C. Kap, N.M.A. Schnocks-Kriek, E.P. van Son
Secretaris:M. Hoek (commissiegriffier)
Nr.Onderwerp / Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Er zijn afmeldingen ontvangen van mevrouw Boender(VVD), de heer Van Son(VVD), mevrouw Schnocks(GroenLinks), de heer Hoge(CDA) en mevrouw Kap (IBH).
02

Spreekrecht voor toehoorders.


Er zijn geen insprekers.
03

Vaststellen agenda.


De agenda wordt conform vastgeseld.
04

Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).


Wethouder Schop heeft een viertal mededelingen, te weten:
- betreffende de windmolens, hier zal 1 maart een presentatie over worden gegeven;
- betreffende de Veerhaven, wanneer de definitieve overeenkomst er is wordt de raad hier zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld;
- betreffende de sportverenigingen, het college heeft besluit genomen de huur te gaan compenseren. Dit zal in de volgende cyclus op de agenda komen;
- de inzameling van het afval door de gladheid aangepast is, het afval zal alleen langs de doorgaande wegen worden opgehaald.

Verzoek uit de commissie is om het advies betreffende de compensatie sportverenigingen nog in deze cyclus te behandelen. Dit zal aan de agendacommissie voorgelegd worden.
Betreffende de afvalinzameling worden nog enkele verduidelijkingsvragen gesteld die door de wethouder beantwoord worden.

Wethouder Spoon heeft en drietal mededelinen, te weten:
- betreffende Zuid-Hollandse delta regiodeal, hier zijn een aantal webinars over die zeer interresant zijn. Wanneer de commissie ge´nteresseerd is kunnen ze zich hiervoor aanmelden;
- op 17 maart is er een presentatie betreffende stand van zaken KB3;
- korte terugkoppeling regiotafel Wonen.
05

Vaststellen van de besluitenlijst van 25 november 2020.


De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
06

Actiepuntenlijst.


Er zijn geen actiepunten.
07

Ingekomen stukken en mededelingen commissie.


Er zijn geen vragen met betrekking tot de lijst van ingekomen stukken en mededelingen commissie.
08

Lijst van ingekomen stukken raad.


Er zijn geen vragen met betrekking tot de lijst van ingekomen stukken raad.
09

20200571 : Beschikbaar stellen krediet voor de toegekende subsidie voor het stimuleren van huiseigenaren tot het nemen van kleine energiebesparende maatregelen. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Wethouder Schop zegt toe de vragen betreffende de onduidelijkheid over de 90 euro en de eigen bijdrage van 10 euro schriftelijk te beantwoorden.
De commissie WWR acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
10

20200650 : Instemmen met de planvorming voor de integrale verbeteropgave Ploegschaar en omgeving. - ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie WWR acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
11

20200734 : Beschikbaar stellen krediet voor toegekende Subsidie Extern Advies Warmtetransitie. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Wethouder Schop geeft aan dat de transitie via de raad zal lopen.
De commissie WWR acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
12

20210016 : Beschikbaar stellen krediet voor de realisatie van R-Net fietsenstallingen, R-Net abri’s, R-Net meubilair en het beter toegankelijk maken van de haltes voor ouderen en mindervaliden. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie WWR acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
13

Stand van zaken wijkbeheer.


Er zijn geen mededelingen.
14

Sluiting.


De vergadering wordt om 21:20 gesloten.
15

Sluiting.