Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluitenlijst Commissie
Besluitenlijst Raadscommissie
Nummer: 2020-07
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie: Zorg Welzijn en Onderwijs
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Datum: 11/26/2020
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Aanwezigen: H. Westbroek (Voorzitter), M.H.C. Bakker-Mantjes, D.C. Bšckhaus, H.D. Boender, D. Dankaart, B.G. Kamphuis, C.M. Meerman-van Benthem, U. ÷zogul-Basin, M. Peelen-Kamphuis, J.F. Reumkens, J.S. Bakker, J.J.C. Diependaal, N.M.A. Schnocks-Kriek, J. van der Velde (wethouder)
Afwezigen: M. Kromhout, R.M. Slavenburg, A. Oosterboer-Hubert, L.A. Troost-Kengen
Secretaris:I.N. Mikhalap (commissiegriffier)
Nr.Onderwerp / Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Met kennisgeving is de heer R.M. Slavenburg afwezig.
02

Spreekrecht voor toehoorders.


Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
03

Vaststellen agenda.


De agenda wordt conform vastgesteld.
04

Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).


Er zijn geen mededelingen.
05

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 8 oktober 2020.


De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
06

Actiepuntenlijst.


Het actiepunt inzake het ontvangen van een nieuw memo Sociaal domein blijft staan.
07

Ingekomen stukken en mededelingen commissie.


De lijst van ingekomen stukken commissie wordt conform vastgesteld.
08

Lijst van ingekomen stukken raad.


Er zijn geen vragen met betrekking tot de lijst van ingekomen stukken raad.
09

20200496 : Instemmen met verlengen bestaande nota mantelzorg en vrijwillige inzet 2016-2019. - ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De heer van der Velde zegt toe dat hij nog schriftelijk zal terugkomen op de vraag van de heer Kamphuis (IBH) of de gemeente de verzekering van de AED’s in het kader van ‘Hart Veilig’ op zich kan nemen.

Het punt is rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
10

20200581 : Memo Ontwikkeling Sociaal Domein herfst 2020


Naar aanleiding van het ‘Memo Ontwikkeling Sociaal Domein herfst 2020’ hebben de fracties gediscussieerd over de inhoud en het doel van het Memo sociaal domein. Een aantal fracties heeft aangegeven dat er al maanden geen financiŽle rapportage in het kader van het sociaal domein is verschenen.
De heer van der Velde geeft aan dat de huisaccountant Deloitte op dit moment onderzoek doet naar de betrouwbaarheid van de financiŽle ramingen en gegevens in het sociaal domein. Men wil de maandrapportage voorzien van financiŽle kengetallen.
Hij zegt toe dat er een betrouwbare financiŽle rapportage met gekoppelde gegevens zou kunnen worden geleverd in januari 2021.

De D66 fractie heeft over de financiŽle duiding van het sociaal domein vragen gesteld. Deze zullen nog in de komende AZM commissie worden behandeld.

Het dashboard wordt steeds meer in de maandrapportages geduid. Men volgt actuele zaken in het sociaal domein per product met kengetallen.
Wethouder van der Velde zegt toe om het dashboard dat nu wordt ontwikkeld ook in januari 2021 te delen met de commissie.
Hij zegt ook toe aan de commissieleden een rapportage met het dasboard in de vorm van een Excel bestand toe te sturen om een gevoel te krijgen hoe ver men nu al is.
11

Sluiting.


De voorzitter sluit de vergadering.
12

Sluiting.