Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluistenlijst Raad
Besluitenlijst Raad
Nummer: 2022-02
Type Vergadering:Raad
Openbaar / Besloten
Datum: 03/23/2022
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Aanwezigen: M.C. Junius (voorzitter), J.J. Andrieu , M.H.C. Bakker-Mantjes, H.D. Boender, D.P. Bosgieter, D. Dankaart, E.R. van der Geest, H. de Jong, B.G. Kamphuis, K.E. Kamphuis, H. Kap, M. Kromhout, C.M. Meerman-van Benthem, E.S. Noordzij, U. Özogul-Basin, J.F. Reumkens, C. van der Sande-de Groot, R.M. Slavenburg, B. Verschoor, E.B. Weeder, H. Westbroek, N.M.A. Schnocks-Kriek
Afwezigen: A. van Ballegooijen, D.C. Bäckhaus, M. Peelen-Kamphuis, R. van Spronsen
Secretaris:plv. M. Hoek-Bosland
Hamerstukken:; Lijst van ingekomen stukken. 2


Nr.Onderwerp /
Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Afwezig zijn mevrouw Backhaus (IBH), de heer van Spronsen (IBH), mevrouw Peelen-Kamphuis en de heer van Ballegooijen (IBH).
Er wordt kort aandacht gegeven aan de Oekrainse vlaggetjes die op alle tafels staan als blijk van sollidariteit aan de inwoners van Oekraine, met dank aan de heer Dankaart die dit heeft geregeld.
02

Vaststellen agenda.


Mevrouw Bakker geeft aan dat agendapunt 6 ook als Hamerstuk geagendeerd kan worden.
De agenda wordt met inbegrip van bovenstaande vastgesteld.
03

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 26 januari 2022.


De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
04

Hamerstukken: agendapunt 07: beschikbaar stellen budget t.b. Sportfondsen Maatschappelijke Accommodaties Hellevoetsluis BV; agendapunt 09: Instemmen met de zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheids Regio Rotterdam-Rijnmond; agendapunt 10: kennisnemen van de Kadernota 2023 en wijziging Gemeenschappelijke regeling VRR; agendapunt 13: instemmen met de wijziging van de governance van de GRJR conform wijzigingsbesluit 'Tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond"; agendapunt 14: Kennisnemen van de concept kadernota GRJR 2023 en definitieve begrotingswijziging 2021; agendapunt 16: Vaststellen Auditplan 2021 gemeente Hellevoetsluis en verstrekken opdracht aan accountant voor controle jaarrekening 2021.


05

Lijst van ingekomen stukken.


De lijst van ingekomen stukken wordt conform vastgesteld.
06

20220045: Vaststellen van de geactualiseerde beleidsplannen Lucht, Geluid en Externe Veiligheid


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
07

20220052: Beschikbaar stellen budget t.b.v. Sportfondsen Maatschappelijke Accommodaties Hellevoetsluis BV HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
08

20220036: Beschikbaar stellen budget COVID-19 steunmaatregelen 2022


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
09

20220028: Instemmen met de zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheids Regio Rotterdam-Rijnmond HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
10

20220030: Kennisnemen van de Kadernota 2023 en wijziging Gemeenschappelijke regeling VRR HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
11

20220026: Vaststellen verordening jeugdhulp gemeente Hellevoetsluis 2022


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
12

20220047: Ophogen begroting voor zowel baten als lasten voor de aanpak Nationaal Programma Onderwijs


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
13

20220002: Instemmen met de wijziging van de governance van de GRJR conform wijzigingsbesluit "Tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond" HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
14

20220004: Kennisnemen van de concept kadernota GRJR 2023 en definitieve begrotingswijziging 2021. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
15

20210695: Benoemen Functionaris Gegevensbescherming gemeente Hellevoetsluis


Er zijn 21 stemmen geteld;
met 21 stemmen voor wordt de heer S.P.M. van Merode benoemd tot Functionaris Gegevensbescherming van de gemeenteraad Hellevoetsluis.
16

20220070: Vaststellen Auditplan 2021 gemeente Hellevoetsluis en verstrekken opdracht aan accountant voor controle jaarrekening 2021 HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
17

Begrotingswijzigingen.


Er zijn geen begrotingswijzigingen.
18

Rondvraag.


De heer Dankaart vraagt of de raad wil nadenken wat te doen met de vlaggetjes voor de volgende keer mocht de oorlog nog niet voorbij zijn.
19

Sluiting.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Hellevoetsluis in zijn openbare vergadering van 20 april 2022.

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

[DIV]; [Commissiesecr]; [Achterdeur]*