Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluistenlijst Raad
Besluitenlijst Raad
Nummer: 2022-01
Type Vergadering:Raad
Openbaar / Besloten
Datum: 01/26/2022
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Aanwezigen:
Afwezigen:
Secretaris:
Hamerstukken:; Lijst van ingekomen stukken. 2


Nr.Onderwerp /
Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Afgewezig is mevrouw B. Verschoor (GroenLinks).
02

Vaststellen agenda.


Voorgesteld wordt agendapunt 7 als bespreekstuk te behandelen wegens het actuele belang en er ook over dit punt een persbericht zal uitgaan. .
In verband met het niet behaalde quorum aan ingeleverde stembriefjes bij de griffie wordt tevens voorsteld agendapunt 9 door te schuiven naar de eerstvolgende raadsvergadering.
De raad stemt in met de wijzigingen, de ageda wordt hiermee gewijzigd vastgesteld.
03

3 A.Onderzoeks geloofsbrieven en toelating raadslid IBH, de heer A. van Ballegooijen. 3 B. Installatie van raadslid IBH, de heer A. van Ballegooijen. 3 B. Hamerstukken: agendapunt 06: beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de voorbereiding op de gemeentelijke herindeling. agendapunt 07: beschikbaar stellen van middelen voor extra materiele ondersteuning van kwetsbare kinderen in Coronatijd. agendapunt 08: beschikbaar stellen krediet voor de Sportinvesteringssbsidie Sportveldverlichting OHVV. agendapunt 10: Kennisnemen van de evaluatie Arhi protocol t/m Q3 2021.Inverband met de onjuiste volgorde van benoeming van raadslid A. van Ballegooijen tijdens de raad van 9 december waardoor de benoeming juridisch niet goed is uitgevoerd, wordt dit in deze vergadering hersteld.

Namens de commissie onderzoeksgeloofsbrieven deelt de heer Dankaart mee dat er geen belemmeringen zijn geconstateerd die een toelating kunnen belemmeren. De commissie advieseert dan ook de heer Van BAllegooijen toe te laten als raadslid van de gemeente Hellevoetsluis.
De raad besluit tot toelanting van de heer A. van Ballegooijen namens de fractie van IBH als lid van de gemeenteraad van Hellevoetsluis.

De heer A. van Ballegooien legt in handen van de voorzetter de belofte af.
De voorzitter feliciteerd de heer A. van Ballegooien en heet hem welkom in de raad van Hellevoetsluis.
04

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 9 december 2021.


De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
05

Lijst van ingekomen stukken.


Voorgesteld wordt om de brief bij punt 3, door te sturen naar de agendacommissie om hem op de agenda te plaatsen van de commissievergadering van 8 of 9 maart en tevens het college te verzoeken om op korte termijn een reactie te geven op dit onderwerp richting de raad, ruim voorafgaand aan de commissiebehandeling. Hiernaast het verzoek aan de griffie om dit aan de afzender mede te delen.
06

20210633: Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de voorbereiding op de gemeentelijke herindeling. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
07

20210573: Beschikbaar stellen van middelen voor extra materiele ondersteuning van kwetsbare kinderen in Coronatijd. HAMERSTUK


Er wordt kort stilgestaan bij het belang van het beschikbaar stellen van de middelen voor extra materiele ondersteuning van kwetsbare kinderen in coronatijd.
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
08

20210627: Beschikbaar stellen krediet voor de Sportinvesteringssubsidie Sportveldverlichting OHVV. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
09

20210695: Benoemen Functionaris Gegevensbescherming gemeente Hellevoetsluis.


Besloten wordt dat dit agendapunt wordt uitgesteld naar de eerstvolgende raadsvergadering, omdat er onvoldoende stemmen via de stembriefjes bij de griffie binnengekomen zijn en het quorum niet gehaald is daardoor. Tijdens de komende raadsvergadering zal de FG ook uitgenodigd worden door de raad om fysiek aanwezig te zijn bij de vergadering om nader kennis te maken.
10

20210684: Kennisnemen van de evaluatie Arhi protocol t/m Q3 2021 HAMERSTUK.


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
11

Begrotingswijzigingen.


Er zijn geen begrotingsbehandelingen.
12

Rondvraag.


De heer Bosgieter (VVD) geeft aan dat het komende jaar het ambtelijke apparaat zwaar belast zal zijn mede door de fusie en verzoekt de raad om hiermee rekening te houden in het stellen van schriftelijke vragen.
13

Sluiting.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Hellevoetsluis in zijn openbare vergadering van 23 maart 2022.

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

[DIV]; [Commissiesecr]; [Achterdeur]*