Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda's Raadscommissie
Agenda Raadscommissie
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie:Wonen, Werk en Recreatie
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Voorzitter:


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering voor een commissie.

Datum: 06/16/2021
Nummer:2021-05
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal

Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Spreekrecht voor toehoorders
03Vaststellen agenda.
04Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders.
05Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 12 mei 2021.
06Actiepuntenlijst.
07Ingekomen stukken en mededelingen commissie.
08Lijst van ingekomen stukken raad.
0920210287 : Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van het aanleggen van twee padelbanen met toebehoren bij Tennisclub De Kooistee.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
1020210215 : Beschikbaar stellen krediet voor de realisatie van verkeersmaatregelen op het traject Tolweg- Oostdijk tot de Moriaanseweg Oost.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(7 stukken ter inzage)
1120210275 : Vaststellen van de actualisatie Bodemkwaliteitskaarten (BKK en PFAS) en addendum bodemnota.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(6 stukken ter inzage)
1220210290 : Instemmen met onteigeningsprocedure Molshoek 4-5.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(6 stukken ter inzage)
13Stand van zaken wijkbeheer.
14Sluiting.
De voorzitter,
namens deze,
de commissiegriffier,