Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda's Raadscommissie
Agenda Raadscommissie
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie:Zorg Welzijn en Onderwijs
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Voorzitter:


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering voor een commissie.

Datum: 02/13/2020
Nummer:2020-02
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal

Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Spreekrecht voor toehoorders
03Vaststellen agenda.
04Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).
05Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 28 november 2019.
06Actiepuntenlijst.
07Ingekomen stukken en mededelingen commissie.
08Lijst van ingekomen stukken raad.
0920200059 : Kennisnemen van de eindrapportage Rekenkamerfunctie onderzoek 'Grip op de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond'
- ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(3 stukken ter inzage)
1020200025 : Memo Ontwikkeling Sociaal Domein winter 2019-2020
(4 stukken ter inzage)
1120200047 : Rapportage 'Sociaal domein in control?'
- ( Brok, M. den ) - OpiniŽrend

(1 stukken ter inzage)
12Sluiting.
De voorzitter,
namens deze,
de commissiegriffier,