Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluitenlijst Commissie
Besluitenlijst Raadscommissie
Nummer: 2019-01
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie: Algemene Zaken en Middelen
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Datum: 01/17/2019
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Aanwezigen: J.F. Reumkens (Voorzitter), M.H.C. Bakker-Mantjes, A. van Ballegooijen, D.P. Bosgieter, D. Dankaart, K.J. de Graaff-van Lith, K.E. Kamphuis, H. Kap, C.M. Meerman-van Benthem, E.S. Noordzij, B. Verschoor, M.J. van der Linden, T. de Man, N.M.A. Schnocks-Kriek, K. Winkels, M.C. Junius (burgemeester), M.P. den Brok-Swakhoven (wethouder)
Afwezigen: H.D. Boender, R.M. Slavenburg, T. Hazeveld
Secretaris:T. Bosma (commissiegriffier)
Nr.Onderwerp / Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Mevrouw Boender (VVD) en de heren Hazeveld (VVD) en Slavenburg (VVD) zijn met kennisgeving afwezig.
02

Spreekrecht voor toehoorders.


Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht voor toehoorders.
03

Vaststellen agenda.


De agenda wordt vastgesteld.
04

Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).


Burgemeester Junius meldt dat het besluit van het college met betrekking tot de straatnamen bedrijventerrein Kickersbloem 3 ter informatie naar de commissie AZM van februari toegezonden zal worden. Aanvankelijk zou dit onderwerp opiniŽrend aan de commissie aangeboden worden, maar bij nader inzien betreft dit een collegebevoegdheid.
Wethouder Den Brok geeft aan dat het onderwerp ‘Toetreding Syntrophos’ de volgende cyclus zal worden aangeboden aan de commissie voor agendering.
Hiernaast meldt zij dat er een uitspraak is met betrekking tot de scholenconstructie. De uitspraak is negatief uitgevallen voor de gemeente. Zij licht vervolgens de gevolgen van deze uitspraak toe.
Tot slot geeft zij aan dat in december een nieuwe stap is gezet met betrekking tot de verkoop van de aandelen van Eneco. De verkoop zal plaatsvinden via een controlled option. Er wordt door Eneco een informatiemap samengesteld. Deze informatiemap zal ook aan de commissie beschikbaar gesteld worden. Als er weer ontwikkelingen zijn dan zal zij dit melden in de commissie.
05

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 6 december 2018.


De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
06

Actiepuntenlijst.


Burgmeester Junius zegt toe dat het openstaande actiepunt -met betrekking tot het vermelden van de verschillen tussen de model APV en de APV van Hellevoetsluis op de gemeentelijke website- afgehandeld zal zijn voor de volgende commissievergadering.
07

Ingekomen stukken en mededelingen commissie.


De heer Dankaart (PvdA) geeft, naar aanleiding van het ingekomen stuk ‘Stand van zaken archiefbewerkingsproject’, als suggestie mee om voor de weergave van de status van de KPI’s de tabel in het plan van aanpak te gebruiken.
Wethouder Den Brok antwoordt dat deze suggestie zal worden meegenomen.
08

Lijst van ingekomen stukken raad.


Er zijn geen vragen of opmerkingen betreffende de ingekomen stukken.
09

20180676 : Vaststellen integraal Veiligheidsplan 2019 - 2022. - ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Burgemeester Junius merkt op, naar aanleiding van een vraag van de heer Bosgieter (VVD) omtrent het te hard rijden binnen de 30 kilometerzones, dat zij wederom aandacht zal vragen voor de handhaving in de 30 kilometerzones.
Burgemeester Junius meldt dat binnen enkele maanden de resultaten van het onderzoek met betrekking tot de aanrijtijden ambulance naar de gemeenteraad toegezonden zullen worden.

Mevrouw Verschoor (GL) merkt op dat vooral groepjes jongeren op straat worden weggestuurd door de politie. Burgemeester Junius geeft aan dat zij dit met de wijkagent zal bespreken.
Mevrouw Verschoor (GL) geeft aan dat in de stukken staat vermeld dat het Eurotunneltje wordt afgesloten. Zij vraagt zich af wat de achterliggende reden hiervan is.
Burgmeester Junius antwoordt dat zij hier op terug zal komen.

Burgemeester Junius zal nagaan of er behoefte is aan meldpunt ondermijning voor ambtenaren.

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk
10

20190026 : Gewijzigd vergaderschema 2019


Burgemeester Junius geeft aan dat door het gewijzigde vergaderschema zij niet de raadsvergadering van 7 maart 2019 kan voorzitten. Zij heeft de vicevoorzitter gevraagd om haar te vervangen op 7 maart.
De commissie stemt in met het gewijzigde vergaderschema.
11

Begrotingswijzigingen.


Er zijn geen begrotingswijzigingen.
12

Sluiting.


De voorzitter sluit de vergadering.
13

Sluiting.