Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluistenlijst Raad
Besluitenlijst Raad
Nummer: 2021-02
Type Vergadering:Raad
Openbaar / Besloten
Datum: 03/23/2021
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal
Aanwezigen: M.C. Junius (voorzitter), J.J. Andrieu , M.H.C. Bakker-Mantjes, D.C. Bšckhaus, D.P. Bosgieter, D. Dankaart, E.R. van der Geest, K.J. de Graaff-van Lith, H. de Jong, B.G. Kamphuis, K.E. Kamphuis, H. Kap, M. Kromhout, C.M. Meerman-van Benthem, E.S. Noordzij, U. ÷zogul-Basin, J.F. Reumkens, C. van der Sande-de Groot, R.M. Slavenburg, A.J. Spoon, R. van Spronsen, N.J. van Straaten, B. Verschoor, H. Westbroek, M.P. den Brok-Swakhoven (wethouder), P. Schop (wethouder), A.J. Spoon (wethouder), J. van der Velde (wethouder), R.M. Loon
Afwezigen: H.D. Boender, M. Kromhout, M. Peelen-Kamphuis, E.B. Weeder
Secretaris:plv. M. Hoek-Bosland
Hamerstukken:; Lijst van ingekomen stukken. 2


Nr.Onderwerp /
Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, ook degenen die de vergadering thuis via internet volgen.
De voorzitter deelt mee dat dit een bijzondere vergadering is omdat wij tegelijkertijd met de andere raden van Brielle en Westvoorne belangrijke besluiten nemen in het kader van het fusietraject.
Met kennisgeving zijn afwezig: de heer Weeder (VVD), mevrouw Boender (VVD), mevrouw Peelen (IBH) en de heer Kromhout (IBH).

Gast van de Raad
Er zijn geen gasten.
02

Vaststellen agenda.


- Bij agendapunt 07 zal de heer Bosgieter (VVD) namens alle fracties een amendement indienen tot wijziging van de gemeentenaam. Hij zal dit ook nog nader toelichten.
- Mevrouw Verschoor wil een motie indienen in het kader van een noodkreet voor het OV.

De motie wordt toegevoegd als extra agendapunt aan de agenda als 10 a.

Verder wordt de agenda conform vastgesteld.
03

Hamerstukken:


Geen.
04

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 4 maart 201.


De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
05

Lijst van ingekomen stukken.(geen)


Er is geen lijst van ingekomen stukken.
06

20210145: Benoemen waarnemend griffier gemeente Hellevoetsluis.


De heer Bosgieter dient, na een toelichting van zijn kant, namens de fracties van IBH, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en D66 een amendement in. Het amendement luidt als volgt:

Amendement Voorne aan Zee

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 23 maart 2021, sprekend over het voorstel tot vaststelling van het herindelingsadvies en in kennis gesteld van het advies van de fusiecommissie van 15 maart 2021 over de voorgestelde gemeentenaam na de fusie op 1 januari 2023 van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne,
constaterende
dat er bij de besluitvorming van het herindelingsadvies de mogelijkheid is voor de raden om de naam van de nieuwe gemeente nog nader vast te stellen.
overwegende
dat er na lezen van de zienswijzen en andere signalen uit de samenleving na een brede discussie in de fusiecommissie een voorkeur is voor de naam Voorne aan Zee.
besluit:
het voorgestelde besluit in zijn geheel te vervangen door:
1. de nota van beantwoording van de zienswijzen op de herindeling van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne aan te passen voor wat betreft de naamgeving van de nieuwe gemeente en de nota van beantwoording vervolgens vast te stellen;
2. als naam van de nieuwe gemeente in het herindelingsadvies op te nemen: Voorne aan Zee;
3. het herindelingsadvies Voorne, met als doel per 1 januari 2023 te komen tot een herindeling van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne, met verwerking van de naam Voorne aan Zee gewijzigd vast te stellen;
4. de colleges van B&W van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne te verzoeken het gewijzigde herindelingsadvies, inclusief gewijzigde nota van beantwoording, te versturen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland met het verzoek om deze – voorzien van een positieve zienswijze – toe te sturen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie IBH Fractie VVD Fractie CDA Fractie GroenLinks Fractie PvdA Fractie D66
Rien Kap Dick Bosgieter Cilia Meerman Bianca Verschoor Daan Dankaart Mieke Bakker

Het amendement wordt door de verschillende partijen nog nader toegelicht.

Na hoofdelijke stemming wordt conform en unaniem besloten.
07

20210108: Instemmen met herindelingsadvies gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne


Het stembureau bestaat uit: de voorzitter, mevrouw Bakker (D66), de heer Reumkens (IBH) en de heer Dankaart (PvdA).
De voorzitter van het stembureau geeft aan dat er 17 stemmen zijn uitgebracht die alle 17 akkoord zijn met de benoeming van de heer R.M. van Loon als waarnemend raadsgriffier.

Na het afnemen van de eed wordt de heer van Loon formeel benoemd tot waarnemend griffier.
08

20210098: Instemmen met het Plan van aanpak 'Voorbereiding fusie' (fase 2).


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform en unaniem besloten.
09

20210169: 2e Wijziging verordening gezamenlijke fusiecommissie Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform en unaniem besloten.
10

Begrotingswijzigingen.


Er zijn geen begrotingswijzigingen.

Agendapunt 10 a: Motie 1: Motie MRDH luidt noodbel voor het openbaar vervoer in de regio.
De GroenLinks fractie dient samen met de fracties van IBH, D66, VVD, PvdA en CDA een motie in. De motie luidt Motie: MRDH luidt noodbel voor het openbaar vervoer in de regio.

De gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 23-3-2021.
Constaterende dat:
∑ De coronacrisis grote gevolgen heeft voor het Openbaar vervoer;
● De MRDH zich ernstig zorgen maakt over het openbaar vervoer in het gehele metropool gebied als er geen extra investeringen gedaan worden;

Overwegende dat:
● Het OV een vitale functie vervult in de regio Voorne en Putten;
● Het OV een vitale functie vervult voor de MRDH
● Het OV in gevaar komt als er niet op korte termijn afspraken worden gemaakt over verdere financiŽle steun en perspectief in 2022.
● Er gesprekken gaande zijn om gezamenlijk met alle 23 gemeenten van de MRDH een brief te schrijven aan het kabinet om gezamenlijk het belang van landelijke steun en perspectief voor de toekomst voor het OV te communiceren.

Spreekt uit:
● In te stemmen en mee te tekenen met de toegevoegde gezamenlijke brief van de MRDH zodat deze verstuurd wordt vanuit de MRDH aan het kabinet om het belang van landelijke steun en perspectief voor de toekomst van het OV te communiceren.
● De griffie de te vragen de brief (bijlage 1) ťn deze motie voor 7 april 2021 , door te sturen aan de MRDH en de griffier van Rotterdam, zodat wij tijdig aansluiten bij deze noodoproep.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie GroenLinks Hellevoetsluis Fractie PvdA Hellevoetsluis
Fractie D66 Hellevoetsluis Fractie VVD Hellevoetsluis
Fractie CDA Hellevoetsluis Fractie IBH


Zonder hoofdelijke stemming wordt deze motie unaniem aangenomen.
11

Rondvraag.


Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
12

Sluiting.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Hellevoetsluis in zijn openbare vergadering van

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,
M.C. Junius

[DIV]; [Commissiesecr]; [Achterdeur]*