Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluistenlijst Raad
Besluitenlijst Raad
Nummer: 2021-08
Type Vergadering:Raad
Openbaar / Besloten
Datum: 07/08/2021
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal
Aanwezigen: J.F. Reumkens (plv. voorzitter), J.J. Andrieu , M.H.C. Bakker-Mantjes, D.C. Bäckhaus, D.P. Bosgieter, D. Dankaart, E.R. van der Geest, H. de Jong, B.G. Kamphuis, K.E. Kamphuis, H. Kap, M. Kromhout, C.M. Meerman-van Benthem, E.S. Noordzij, U. Özogul-Basin, M. Peelen-Kamphuis, C. van der Sande-de Groot, R. van Spronsen, E.B. Weeder, H. Westbroek, M.P. den Brok-Swakhoven (wethouder), P. Schop (wethouder), A.J. Spoon (wethouder), J. van der Velde (wethouder), R.M. Loon
Afwezigen: M.C. Junius (voorzitter), H.D. Boender, R.M. Slavenburg, N.J. van Straaten, B. Verschoor
Secretaris:
Hamerstukken: 1


Nr.Onderwerp /
Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige welkom.
Met kennisgeving zijn afwezig: Mw. M.C Junius, voorzitter raad, Mw. B. Verschoor (GL), Mw. H. Boender (VVD), Dhr. N. van Straaten (GL), Dhr. R. Slavenburg (VVD).

De plaatsvervangend voorzitter de heer Reumkens (IBH), deelt mee dat op 8 september aanstaande de training Simulatie Handhaving inzake integriteit aan de raadsleden zal worden aangeboden.
Op 13 juli zal er, wanneer er over de inhoud wat meer bekend is, een vooraankondiging via de mail worden gestuurd.
02

Vaststellen agenda.


De heer Reumkens geeft aan dat het agendapunt “Afwijzen van het verzoek om de Stichting Groos in het Plan van Scholen 2022-2025 op te nemen” is toegevoegd aan de agenda als punt 10.
Mevrouw Bakker (D66) meldt hier dat er door haar nog een motie wordt ingediend die niet op de agenda staat. Ook is de fractie D66 van plan om een addendum in te dienen bij agendapunt 10. met betrekking tot Plan Scholen 2022-2025.
De heer Dankaart (PvdA) geeft aan dat hij bij agendapunt 7. Zomernota, algemene beschouwingen mede namens de fractie van GroenLinks hun bijdrage zal voorlezen.

Verder wordt de agenda conform vastgesteld.
03

Hamerstukken:


Er zijn geen hamerstukken.
04

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 1 juli 2021.


De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
05

20210316: Jaarrekening 2020


Mevrouw Den Brok zegt toe dat er nog zal worden teruggekomen op de vragen van de heer Dankaart (PvdA) die door hem met betrekking tot de portefeuille van mevrouw Junius zijn gesteld.

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
06

20210317: Bestuursrapportage 2021-1


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
07

20210318: Zomernota 2021 Deel 1


De volgorde van sprekers is via loting bepaald en is als volgt: PvdA en GroenLinks, D66, VVD, IBH, CDA.

De fractie van de PvdA dient een motie in. Motie 1: Hulp aan ANPV luidt als volgt:
De gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 8 juli 2021, aan de orde zijnde
agendapunt 7 Vaststellen Zomernota 2021 Deel 1,
Constaterende dat:
• Onlangs de Politiebond ANPV een hulpverzoek deed aan onze gemeenteraad;
• De ANPV de noodkreet uit dat de betreffende politie-eenheid bij herhaling en langdurig
onder te grote druk moet presteren;
• de ANPV zich ter beschikking stelt om hun hulpverzoek toe te lichten;
• het gemeentebestuur van Hellevoetsluis al heeft aangekondigd dat zij een (werk) bezoek
van de ANPV aan Hellevoetsluis van harte verwelkomen;
Overwegende dat:
• De ANPV aangeeft dat de hoge prestatiedruk nu en in de toekomst teveel slachtoffers
eisen;
• Veel taken van de politie voor onze samenleving essentieel zijn;
• Wij het ons moeten aantrekken als de mensen die in onze opdracht voor een veilige
samenleving moeten zorgen onder TE grote druk moeten presteren;
• Overbelasting van een dienst als de politie direct kan leiden tot schade aan onze
inwoners en hun eigendommen;
Verzoekt het college op om:
• De aankondiging van een mogelijk (werk)bezoek met vragensessie met de raad of
raadscommissie AZM na het zomerreces verder te concretiseren en tot uitvoering te
brengen,
En gaat over tot de orde van de dag.
Getekend,
Daan Dankaart,
Fractievoorzitter PvdA

De fractie PvdA dient een motie in. Motie 2: Ondersteuning eerlijker minimumloon luidt als volgt:

De gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 8 juli 2021, aan de orde zijnde agendapunt 7 Vaststellen Zomernota 2021 Deel 1,
Constaterende dat:
·De coronacrisis duidelijk heeft gemaakt dat het functioneren van onze samenleving sterk afhankelijk is van vaak onderbetaalde en ondergewaardeerde werkzaamheden;
·Dit beroepen betreft zoals zorgverlener, pakketbezorger, vuilnisophaler, vakkenvuller in de supermarkt, handhaver;
·Het beschikbaar inkomen van werkenden de laatste 20 jaar vrijwel stilstaat (Bron: Rabobank);
·Hellevoetsluis vele inwoners heeft die ondanks hun onmisbare beroep een inkomen hebben waarmee ze officieel tot de werkende armen behoren en waarmee ze zichzelf en/of hun gezinnen niet of nauwelijks kunnen onderhouden;
Overwegende dat:
·Het huidige minimumloon onvoldoende is om bestendig menswaardig te kunnen leven;
·Een verhoging van het minimumloon per definitie terecht komt bij een bevolkingsgroep die nu te vaak niet kan rondkomen;
·Een menswaardige samenleving niet kan aanvaarden dat mensen met regulier werk een regulier ontoereikend inkomen krijgen;
·Twee initiatiefwetten , t.w. de Wet Eerlijker Inkomen en de Wet Indexering minimumloon) momenteel ter beoordeling liggen bij de Raad van State;
·Toepassing van deze wetsvoorstellen naar verwachting in 2025 zullen leiden tot een minimumloon van ongeveer € 14;
Verzoekt het college op om:
·waar mogelijk steun te verlenen aan de lobby bij de landelijke politiek (vorming nieuw kabinet), om de voorstellen van Wet Eerlijker Inkomen en Wet Indexering Minimumloon, beide van 18nov2020,
En gaat over tot de orde van de dag.
Getekend,
Daan Dankaart,
Fractievoorzitter PvdA

De fractie PvdA dient samen met de fractie D66 een motie in. Motie 3: Motie Zonnepanelen op daken van woonflatsluidt als volgt:

De gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 8 juli 2021, aan de orde zijnde agendapunt 7 Vaststellen Zomernota 2021 Deel 1,
Constaterende dat:
·Twee jaar geleden het Nederlandse Klimaatakkoord werd gesloten;
·Met dit Klimaatakkoord er een grote taak gesteld is aan alle geledingen van onze samenleving: overheden, ondernemingen en bewoners;
·Het klimaatakkoord de ambitie heeft om in 2030 70% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te produceren;
·Fotovoltaïsche cellen (zonnepanelen) een groot deel van de hernieuwbare bron voor elektriciteit zullen vormen;
Overwegende dat:
·Alle mogelijke opties voor het produceren van elektriciteit uit zonnepanelen te baat genomen moeten worde om het gestelde doel te behalen;
·Veel overheids- en bedrijfsgebouwen, en daken van particuliere woningen reeds van zonnepanelen voorzien worden of gaan worden;
·Woonflats van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) vaak grote oppervlaktes aan vlak dak hebben, die uitstekend door zonnepanelen bedekt kunnen worden, maar nog niet vaak hiervoor gebruikt worden;
·Er subsidieregelingen van kracht zijn, die door VvE’s toegepast kunnen worden, maar niet altijd voldoende bekend zijn;
Verzoekt het college op om:
·Door middel van een gedegen en passend communicatietraject de besturen van de VvE’s van toepasselijke woonflats in Hellevoetsluis te enthousiasmeren en aan te zetten om hun daken optimaal van zonnepanelen te voorzien,
En gaat over tot de orde van de dag.

Getekend,
Daan Dankaart, Mieke Bakker,
Fractievoorzitter PvdA Fractievoorzitter D66

De fractie D66 dient een motie in.
Motie 4: Ondersteuning Watersport ivm sluiting Haringvlietbrug luidt als volgt:

De raad van de gemeente Hellevoetsluis, in vergadering bijeen d.d. 8 juli 2021,
Overwegende dat:
-De Haringvlietbrug sinds 19 mei j.l. voor zeilschepen een nagenoeg onneembare barrière is geworden doordat het aantal openingen van 74 per week teruggegaan is naar één per week.
-Deze nagenoeg complete afsluiting door Rijkswaterstaat gedaan is in verband met de slechte staat van de brug.
-Dit voor zeilschepen betekent dat zij ongeveer een dag om moeten varen om vanuit het Hollands Diep het Haringvliet te kunnen bereiken.
-Dit tot gevolg heeft dat er nog nauwelijks zeilende pleziervaart richting Hellevoetsluis vaart en dat dit grote impact heeft op de exploitanten van onze jachthavens.
-Dat overleg van de branchevereniging HISWA-Recron met Rijkswaterstaaat nog geen wijziging in het openingsregime van de Haringvlietbrug teweeg heeft gebracht.
-De betrokken exploitanten van de watersportverenigingen samen met HISWA-Recron aangeven dat een openingsregime van drie openingen per dag al voldoende zou zijn op de recreatievaart weer op gang te brengen.
Draagt het college op:
-Zich maximaal in te spannen om samen met de overige Haringvlietgemeenten, Recreatieschappen en provincie Zuid Holland in overleg te treden met Rijkswaterstaat om zo spoedig mogelijk tot een versoepeling van het openingsregime van de Haringvlietbrug te komen, bij voorkeur tot drie openingen per dag.
-Dit overleg zo spoedig mogelijk op gang te brengen om nog een gedeelte van het toeristisch zeilseizoen voor onze watersportstad te redden.
en gaat over tot de orde van de dag.
Mieke Bakker,
Fractievoorzitter D66

De voorzitter geeft aan dat er een wijziging is gekomen op motie 3: Motie Zonnepanelen op daken van woonflats. Het woord ‘Woonflats’ is vervangen door ‘Koopflats’.

Toezeggingen:
Wethouder den Brok zegt toe dat er nog schriftelijk zal worden teruggekomen op de vragen van de fractie PvdA inzake de aanrijkosten van de ambulance Oostvoorne-Spijkenisse.
Wethouder Den Brok geeft aan dat motie 1 door het college zal worden overgenomen.
Wethouder van der Velde ontraadt namens het college motie 2.
Wethouder Spoon kan achter de inhoud van motie 4 staan. Wat hem betreft is deze overbodig, omdat men al doet wat in de motie wordt gevraagd.

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten kennis te nemen van de Zomernota 2021.

Stemmingen over moties:
Motie 1 wordt aangenomen met de aantekening dat de fractie VVD heeft tegengestemd.
Stemverklaring de heer Bosgieter VVD bij motie 1:
Ik geef aan dat de VVD niet tegen overleg met de politie is, ik vind het trouwens sowieso heel belangrijk dat over de belasting van de politie wordt gesproken. Het gaat ons veel meer om het middel om een motie in te dienen voor iets wat je kan regelen of wat je gewoon kan doen.
En dus zullen we tegen de motie stemmen, maar we zijn niet tegen het overleg en steunen natuurlijk de belangrijkheid van de werk van de politie.
Motie 2 wordt verworpen. Alleen fractie PvdA stemt voor.
Motie 3a wordt unaniem aangenomen.
Motie 4 wordt ingetrokken.
08

20210323: Vaststellen rechtmatigheid uitgaven budget fractieondersteuning in het jaar 2020.


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
09

20210322: Benoemen in raadscommissie


De fractie van de D66 dient een amendement in. Amendement Plan van Scholen en St. GROOS luidt als volgt:
Raadsvergadering 8 juli 2021.
De raad van de gemeente Hellevoetsluis, in vergadering bijeen d.d. 8 juli 2021, aan de orde zijnde Agendapunt 10, Besluit over verzoek van de Stichting GROOS en bijbehorende gevolgen.
Overwegende dat:
-De Raad een besluit moet nemen voor 1 augustus 2021
-Dit door de ingediende motie van 1 juli j.l. niet meer mogelijk is
-Het College met een nieuw raadsvoorstel en bijbehorend raadsbesluit is gekomen
-Wij allen collectief in het strafbankje zitten formeel door taakverwaarlozing van de Raad, het College en de Burgemeester
-Stichting GROOS juridisch recht heeft op een tijdig besluit
Besluit:
-Punt 5 toe te voegen met de volgende tekst: Wij bieden de stichting GROOS onze verontschuldigingen aan voor de ontstane verwarring en het niet eerder nemen van dit besluit.

En gaat over tot de orde van de dag.
Hellevoetsluis, 8 juli 2021.
Ondertekenaar,
Fractievoorzitter D66

Mieke Bakker

Het amendement wordt verworpen. Alleen de fracties van D66 en PvdA stemmen voor.

Stemverklaring D66
D66 zal niet dwars gaan liggen om tegen dit hernieuwede voorstel te stemmen, maar men had het amendement er toch wel graag bij willen hebben.

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
10

20210410: Plan van Scholen 2022-2025


De fractie van het CDA heeft mevrouw C. van de Sande – de Groot voorgedragen voor benoeming in de commissie WWR.
Hiertoe wordt een stembureau geformeerd. De voorzitter stelt voor om de heer Noordzij (IBH) te benoemen tot voorzitter van het stembureau en mevrouw Bakker (D66) en de heer van der Geest(VVD) tot leden.
De vergadering wordt voor 5 minuten geschorst om te kunnen stemmen.
De vergadering wordt heropent en de voorzitter van het stembureau, de heer Noordzij, maakt de uitslag bekend Er zijn 21 geldige stemmen uitgebracht en ze zijn allemaal akkoord.
11

Begrotingswijzigingen.


Er zijn vijf begrotingswijzigingen, te weten:

2021/01 Algemene wijziging Fin/Puza
2021/02 Algemene wijziging Faza/ROB
2021/03 Algemene wijziging BMO/BVH/DIR/GRIF
2021/04 Algemene wijziging SALEZA/WIZ
2021/05 Berap 2021-1

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
12

Rondvraag.


Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
13

Sluiting.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Hellevoetsluis in zijn openbare vergadering van 30 september 2021

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

[DIV]; [Commissiesecr]; [Achterdeur]*