Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluitenlijst Commissie
Besluitenlijst Raadscommissie
Nummer: 2021-06
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie: Zorg Welzijn en Onderwijs
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Datum: 10/07/2021
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Aanwezigen: H. Westbroek (Voorzitter), M.H.C. Bakker-Mantjes, D.C. Bäckhaus, H.D. Boender, D. Dankaart, B.G. Kamphuis, C.M. Meerman-van Benthem, U. Özogul-Basin, J.F. Reumkens, R.M. Slavenburg, B. Verschoor, J.S. Bakker, J.J.C. Diependaal, A.P. van den Ouden, N.M.A. Schnocks-Kriek
Afwezigen: M. Peelen-Kamphuis
Secretaris:I.N. Mikhalap (commissiegriffier)
Nr.Onderwerp / Besluit
01

Opening en mededelingen.


Met kennisgeving is afwezig: Mevrouw M. Peelen-Kamphuis (IBH).
02

Spreekrecht voor toehoorders


Er zij geen insprekers.
03

Vaststellen agenda.


De agenda wordt conform vastgesteld.
04

Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).


Het betreft de portefeuille van burgemeester Junius, maar Wethouder van der Velde beantwoordt de door de heer Dankaart (PvdA) gestelde vragen over de stand van zaken met betrekking tot de aanstaande Wet Inburgering in Hellevoetsluis:

1. Hellevoetsluis is voldoende voorbereid om deze taak per januari 2022 op zich te nemen en er is een plan van aanpak om dit gezamenlijk met Brielle en Westvoorne te doen. Men ligt op schema.
2. Als het gaat om de taal trajecten is de toewijzing niet voor 1 januari 2022 geregeld. Er zal waarschijnlijk nog geen openbaar aanbestedingstraject zijn opgestart.
3. De kosten hiervoor worden betaald uit de specifieke uitkeringsgelden via een verdeelmodel. Er zijn een aantal variabelen bijvoorbeeld hoeveel toewijzingen zijn er in Hellevoetsluis.
Het is de vraag of dit financieel voldoende is. Einde 2022 komt er een veegactie en eind 2027 wordt opnieuw bekeken of het voldoet.

Met betrekking tot de beantwoording onder 2. zijn er nog wat onduidelijkheden over of er hier een ROC actief is, zodat de heer Dankaart (PvdA) hierover toch nog een schriftelijke vraag aan portefeuillehouder Junius zal stellen.
05

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 16 september 2021.


Mevrouw Meerman (CDA) stelt naar aanleiding van agendapunt 8 van de besluitenlijst voor na afloop van deze vergadering nog bijeen te komen om te overleggen over een nog in te dienen motie, waarin het college wordt opgeroepen
om bij de staatssecretaris aan te geven het bevolkingsonderzoek voor borstkanker weer twee jaarlijks te laten plaatsvinden.

De heer Slavenburg stelt voor punt 13. 20210170: Kennis nemen van het jaarverslag 2019 als apart agendapunt voor de volgende commissie vergadering in te plannen.
De voorzitter stelt voor om een extra overleg in te plannen om de eerder door mevrouw Meerman (CDA) genoemde motie te bespreken.

De besluitenlijst wordt verder conform vastgesteld.
06

Actiepuntenlijst.


Er zijn geen actiepunten.
07

Ingekomen stukken en mededelingen commissie.


De door de heer Dankaart hieromtrent gestelde schriftelijke vragen zijn naar zijn tevredenheid beantwoord. Er zijn verder geen vragen met betrekking tot de lijst van ingekomen stukken.
08

Lijst van ingekomen stukken raad.


Er zijn geen vragen met betrekking tot de lijst van ingekomen stukken raad.
09

20210383 : Instemmen met de verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening Hellevoetsluis 2021. - ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Naar aanleiding van de opmerkingen van de heer Slavenburg (VVD) wordt de verordening voor de raad van 28 oktober aangepast.
Wethouder van der Velde zal op verzoek van de fractie PvdA nog voor de raadsvergadering van 28 oktober schriftelijk terugkomen op de vraag hoeveel aanvragen er sinds januari 2020 zijn ingediend en binnen welke termijnen daarop is beschikt.
Naar aanleiding van de vraag van mevrouw Schnocks-Kriek (GL) inzake de afhandelingstermijn van de aanvragen zegt de wethouder toe dat daarop nog zal worden teruggekomen.

De commissie ZWO acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
10

20210496 : Instemmen met de nota wachtlijsten jeugd. - ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Wethouder van der Velde zegt toe dat hij via de griffie een presentatie zal laten verzorgen over de proeftuinen en doorbraakmethode.
De PvdA fractie overweegt een motie in te dienen om aan de Rijksoverheid te vragen om voor deze taken een plan van aanpak te maken om deze problemen op te lossen.
Er zal een concept naar de andere fracties worden gestuurd of zij die al dan niet willen ondersteunen.
Wethouder van der Velde zegt toe dat de evaluatie eerder dan eind 2022 naar de commissie komt.

De commissie ZWO acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk .
11

Sluiting.12

Sluiting.