Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluitenlijst Commissie
Besluitenlijst Raadscommissie
Nummer: 2021-02
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie: Algemene Zaken en Middelen
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Datum: 02/18/2021
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal
Aanwezigen: J.F. Reumkens (Voorzitter), M.H.C. Bakker-Mantjes, D.P. Bosgieter, D. Dankaart, E.R. van der Geest, K.J. de Graaff-van Lith, H. de Jong, K.E. Kamphuis, H. Kap, C.M. Meerman-van Benthem, E.S. Noordzij, C. van der Sande-de Groot, T. Hazeveld, M.J. van der Linden, N.M.A. Schnocks-Kriek, A.J.Tijhof, M.C. Junius (burgemeester), M.P. den Brok-Swakhoven (wethouder), P. Schop (wethouder), A.J. Spoon (wethouder), J. van der Velde (wethouder)
Afwezigen: H.D. Boender, B. Verschoor
Secretaris:I.N. Mikhalap (commissiegriffier)
Nr.Onderwerp / Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Met kennisgeving is afwezig: mw. H. Boender (VVD). Zij wordt vervangen door de heer H. de Jong. Tevens is mevrouw B.Verschoor (GroenLinks) afwezig.
02

Spreekrecht voor toehoorders


Er zijn geen insprekers.
03

Vaststellen agenda.


De agenda wordt conform vastgesteld.
04

Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).


Burgemeester Junius meldt dat er op woensdag 31 maart een bijeenkomst zal worden gehouden met de voorzitter van de VRR inzake de coronamaatregelen (De Impression Reports).
Wethouder Den Brok heeft een tweetal mededelingen:
- Het overleg tussen de aandeelhouderscommissie en Stedin over de governance structuur is spaak gelopen. Dus het traject ligt nu stil. De aandeelhouderscommissie heeft alle aandeelhouders gevraagd geen openbare discussie te starten over het al dan niet aankopen van aandelen;

- Er heeft recent in het kader van de Arhi procedure overleg plaatsgevonden met de Provincie over een tweetal financiŽle besluiten namelijk over de Ploegschaar en de R-Net fietsenstallingen. De Provincie heeft op beide besluiten aangegeven positief te adviseren. Definitief besluiten daarover volgen nog.
Komende week is er weer overleg met de Provincie over de subsidie inzake stimulering energiebesparende maatregelen huiseigenaren en de financiŽle compensatie sportverenigingen De verwachting is dat daar ook een positief advies van de Provincie over zal komen, omdat de financiŽle dekking bij beiden aanwezig is.

De heer Dankaart heeft van diverse ouderen de vraag gekregen waarom zij voor de vaccinatie worden uitgenodigd om in maart/april naar Spijkenisse te komen. Hij vraagt wanneer de Eendrt8 als vaccinatielocatie beschikbaar komt. Dat zou toch al in februari zijn?

De heer Kap vraagt om een potje te maken voor verenigingen en ondernemers die nu in geldnood verkeren en vaak buiten de boot vallen.

De burgemeester geeft aan dat Eendrt8 klaar staat om te vaccineren, maar de vaccines zijn nog niet binnengekomen. Zodra dat bekend is, zal ze het zo spoedig mogelijk laten weten. De keuze voor de ouderen is om naar de centrale locatie in Nissewaard te gaan als ze snel gevaccineerd willen worden of even te wachten tot ze via de huisarts ingeŽnt kunnen worden.

Verder geeft de burgemeester aan dat wethouder Spoon druk bezig is de mogelijkheden te onderzoeken of er voor ondernemers nog aanvullende voorstellen kunnen worden gedaan.
05

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 14 januari 2021.


De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
06

Actiepuntenlijst.


Er zijn geen actiepunten.
07

Ingekomen stukken en mededelingen commissie.


De heren Noordzij (IBH) en de heer Daankaart (PvdA) vragen aandacht voor de soms lastige planning van presentaties. De heer Reumkens zegt toe dit in de agendacommissie te zullen bespreken.
08

Lijst van ingekomen stukken raad.


Er zijn geen vragen of opmerkingen met betrekking tot de ingekomen stukken.
09

20210051 : Vaststellen Auditplan 2020 gemeente Hellevoetsluis en verstrekken opdracht aan accountant voor controle jaarrekening 2020. - ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
10

20200571 : Beschikbaar stellen krediet voor de toegekende subsidie voor het stimuleren van huiseigenaren tot het nemen van kleine energiebesparende maatregelen. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
11

20200650 : Instemmen met de planvorming voor de integrale verbeteropgave Ploegschaar en omgeving. - ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
12

20200736 : Vaststellen van de Privacyverordening en -beleid gemeente Hellevoetsluis 2021. - ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
13

20200744 : Instemmen met de zienswijze op de TURAP 2 2020 van Syntrophos. - ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Wethouder den Brok komt nog schriftelijk terug op de vraag van de heer van der Geest (VVD) waar het bedrag van 700.000 euro aan extra kosten vandaan komt.

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
14

20210065 : Vaststellen Verordening op de vertrouwenscommissie Hellevoetsluis 2021. - ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
15

20210054 : Instemmen met compensatie Sportverenigingen. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Naar aanleiding van de vragen van de fracties van VVD en IBH om ook naar andere sportverenigingen te kijken om deze steun te bieden zegt wethouder Schop toe dat dat in het college wordt besproken. Datzelfde geldt voor het verzoek om nadere aandacht te besteden aan de positie van de lokale ondernemers.

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
16

Begrotingswijzigingen.


Er zijn geen begrotingswijzigingen.
17

Stand van zaken Metropoolregio Rotterdam Den Haag.


De heer Bosgieter en mevrouw Bakker lichten de laatste stand van zaken toe met betrekking tot de adviescommissie.
18

Terugkoppeling fusiecommissie Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.


De heer Kap (IBH) meldt dat de fusiecommissie binnenkort een nieuwe voorzitter zal presenteren.
19

Ontwikkelingen rondom het Coronavirus.


Geen bijzonderheden
20

Sluiting.21

Sluiting.