Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda's Raadscommissie
Agenda Raadscommissie
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie:Zorg Welzijn en Onderwijs
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Voorzitter:


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering voor een commissie.

Datum: 06/17/2021
Nummer:2021-04
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal

Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Spreekrecht voor toehoorders
03Vaststellen agenda.
04Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).
05Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 19 mei 2021.
06Actiepuntenlijst.
07Ingekomen stukken en mededelingen commissie.
08Lijst van ingekomen stukken raad.
0920210282 : Afwijzen verzoek van de Stichting Groos om een algemeen bijzonder school in het Plan van Scholen 2022-2025 op te nemen.
- ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
1020210260 : Instemmen met zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.
- ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(5 stukken ter inzage)
1120210241 : Instemmen met de conceptbegroting GGD-RR 2022.
- ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(5 stukken ter inzage)
1220210246 : Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2020
(2 stukken ter inzage)
13Sluiting.
De voorzitter,
namens deze,
de commissiegriffier,