Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda's Raadscommissie
Agenda Raadscommissie
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie:Algemene Zaken en Middelen
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Voorzitter:


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering voor een commissie.

Datum: 06/24/2021
Nummer:2021-06
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal

Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Spreekrecht voor toehoorders
03Vaststellen agenda.
04Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).
05Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 20 mei 2021.
06Actiepuntenlijst.
07Ingekomen stukken en mededelingen commissie.
08Lijst van ingekomen stukken raad.
0920210287 : Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van het aanleggen van twee padelbanen met toebehoren bij Tennisclub De Kooistee.
HAMERSTUK
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
1020210337 : Verslag van werkzaamheden van de gemeentelijke ombudsman over het jaar 2020. Reden tot agenderen: de commissie wordt de gelegenheid geboden over genoemd verslag van
gedachten te wisselen met de gemeentelijke ombudsman Hellevoetsluis.

(1 stukken ter inzage)
1120210223 : Instemmen met de zienswijze op de Programmabegroting VRR 2022 en 1e begrotingswijziging VRR 2021.
HAMERSTUK
- ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(5 stukken ter inzage)
1220210293 : Rapport NIVZ Reddingsbrigade
- ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(5 stukken ter inzage)
1320210328 : Instemmen met zienswijze op de jaarstukken 2020, TURAP-1 2021 en de ontwerpbegroting 2022 Syntrophos..
- ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
1420210329 : Instemmen met de zienswijze op de jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022 Streekarchief Voorne-Putten. .
- ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
15Begrotingswijzigingen.
16Stand van zaken Metropoolregio Rotterdam Den Haag
17Terugkoppeling fusiecommissie Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne
18Ontwikkelingen rondom het coronavirus
19Sluiting.
De voorzitter,
namens deze,
de commissiegriffier,