Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluitenlijst Commissie
Besluitenlijst Raadscommissie
Nummer: 2021-05
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie: Algemene Zaken en Middelen
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Datum: 05/20/2021
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal
Aanwezigen: J.F. Reumkens (Voorzitter), M.H.C. Bakker-Mantjes, H.D. Boender, D.P. Bosgieter, D. Dankaart, E.R. van der Geest, K.J. de Graaff-van Lith, K.E. Kamphuis, H. Kap, C.M. Meerman-van Benthem, E.S. Noordzij, C. van der Sande-de Groot, B. Verschoor, T. Hazeveld, M.J. van der Linden, N.M.A. Schnocks-Kriek, A.J.Tijhof, M.C. Junius (burgemeester), M.P. den Brok-Swakhoven (wethouder), P. Schop (wethouder), A.J. Spoon (wethouder)
Afwezigen: J.J. Andrieu
Secretaris:M. Hoek (commissiegriffier)
Nr.Onderwerp / Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de vergadering.
02

Spreekrecht voor toehoorders.


Er zijn geen insprekers.
03

Vaststellen agenda.


Er wordt een besloten deel aangevraagd betreffende agendapunt 10.
De agenda wordt conform vastgesteld.
04

Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).


Wethouder Den Brok geeft stand van zaken over de artikelen in de pers betreffende verzwaard toezicht voor de gemeente Hellevoetsluis. Situatie is gebaseerd op vorig jaar de rapportage zal ter inzage liggen bij de griffie.
Hiernaast geeft wethouder Den Brok de stand van zaken betreffende het Arhiprotocol.

Bugemeester Junius geeft aan betreffende berichtgeving nepaccounts, dat hier geen gebruik van wordt gemaakt in Hellevoetsluis.

Wethouder Spoon geeft aan, dat het stuk betreffende beschikbaar stellen budget steunmaatregelen op 20 april in het college is geweest, maar helaas niet op de commissie en raad van mei is gekomen en nu pas 1 juli op de raad komt.
De heer Bosgieter (VVD) stelt voor het aan de agenda van 27 mei 2021 toe te voegen zonder dat dit in een commissie is besproken maar om wel de mensen op die manier snel te kunnen helpen. Dit voorstel zal voorgelegd worden aan de agendacommissie.

De heer Van der Geest (VVD) geeft aan dat de reclameborden in Hellevoetsluis op dit moment alleen voor reclame wordt gebruikt maar de oorspronkelijke afspraak was ook via deze borden te communiceren met de burger of mensen van buiten Hellevoetsluis over activiteiten. Hij hoort graag of deze borden ook gebruikt gaan worden voor informatie naar de burger.
Buremeester Junius geeft aan dat dit zeker de bedoeling is. Er zal gezorgd worden dat de toekomstwijzer erop gezet wordt.
05

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 18 februari 2021.


De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
06

Actiepuntenlijst.


Er zijn geen actiepunten.
07

Ingekomen stukken en mededelingen commissie.


De heer Tijhof (PvdA) heeft een vraag over punt 2: Goedkeuring begroting 2021 - 2024, die beantwoord wordt door wethouder Den Brok.
08

Lijst van ingekomen stukken raad.


Er zijn geen vragen of opmerkingen met betrekking tot de ingekomen stukken raad.
09

20210111 : Beschikbaar stellen krediet voor de buurtaanpak Marinebuurt. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie AZM acht het punt rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
10

20210114 : Vaststellen 5e herziening grondexploitatie Kickersbloem 3 d.d. Februari 2021. - ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
11

20210137 : Beschikbaar stellen krediet voor het stimuleren van huuders en huiseigenaren tot het nemen van kleine energiebesparende maatregelen in huis. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Wethouder Schop zegt toe de informatie die vrij komt hoeveel gebruik ervan gemaakt wordt en waaraan dit is de commissie te zullen toesturen.
De commissie AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
12

20210166 : Instemmen met verhoging bestaande krediet herinrichting van de Ravenseweg. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekpunt.
13

20210200 : Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de uitbreiding van het aandelenkapitaal Stedin. - ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie AZM bespreekt het uitvoerig en neemt het mee terug naar de fracties.
De commissie AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
14

20210201 : Beschikbaar stellen van een onkostenvergoeding voor thuiswerkers uit de algemene reserve. - ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
15

Begrotingswijzigingen.


Er zijn geen begrotingswijzigingen.
16

Stand van zaken Metropoolregio Rotterdam Den Haag.


Mevrouw Bakker (D66) geeft stand van zaken Groeiagenda, de raad wordt hiervan op de hoogte gehouden, er komt nog een info sessie voor Voorne aan Zee hierover, en stand van zaken digitalisering.
Mevrouw Verschoor (GroenLinks) geeft update vanuit de MRDH vervoersautoriteit betreffende openbaar vervoer, er zal landelijke steun komen voor de busregelingen en metro's.
17

Terugkoppeling fusiecommissie Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.


De heer Noordzij (IBH) doet een oproep aan alle raads- en commissieleden de toekomstwijzer actief op social media te delen. Oproep, bouw mee aan een gezamenlijke toekomst.
18

Ontwikkelingen rondom het coronavirus.


Geen bijzonderheden.
19

Sluiting.


De voorzitter sluit het openbare deel van de vergadering.
20

Sluiting.