Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda's Raadscommissie
Agenda Raadscommissie
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie:Zorg Welzijn en Onderwijs
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Voorzitter:


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering voor een gecombineerde commissie zorg welzijn en onderwijs en wonen werk en recreatie.

Datum: 10/08/2020
Nummer:2020-07
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal

Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Spreekrecht voor toehoorders.
03Vaststellen agenda.
04Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).
05Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 9 september 2020.
06Actiepuntenlijst.
07 Ingekomen stukken en mededelingen commissie.
08Lijst van ingekomen stukken raad.
0920200506 : Vaststellen bestemmingsplan Zandpad 36.
HAMERSTUK
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(7 stukken ter inzage)
1020200448 : Beschikbaar stellen krediet Integrale verbeteropgave De Ploegschaar.
- ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(7 stukken ter inzage)
1120200375 : GGD Gezondheidsmonitor Jeugd 2019.
Dit punt is op verzoek van de PvdA op de agenda geplaatst. (belegstukje toegevoegd).

(2 stukken ter inzage)
12Stand van zaken wijkbeheer.
13Sluiting.
De voorzitter,
namens deze,
de commissiegriffier,